Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 04.05.2011 do 30.05.2011 w siedzibie Urzędu Gminy Kozielice, Kozielice 73 pok. 12, w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 26.05.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kozielice, Kozielice 73 pok. 13, o godzinie 1200. Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kozielice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kozielice.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

zawiadamiam

że w okresie wyłożenia planu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, z możliwością zapoznania się dokumentacją sprawy w miejscu i terminach podanych powyżej.

Zainteresowani mogą też składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej prognozy w terminie wyłożenia. Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Kozielice, Kozielice 73 pok. 12, w godz. od 8.00 do 15.00;

  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres e-mail: bizp@kozielice.pl

W temacie wniosku należy wpisać „Prognoza do planu miejscowego w obrębie Mielno Pyrzyckie”.

Uwaga lub wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości której uwaga dotyczy oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kozielice, złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Kozielice

mgr Edward Kiciński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 22-04-2011 09:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 22-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 22-04-2011 09:24