Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Kozielice.


ZARZĄDZENIE NR 30/2010
WÓJTA GMINY Kozielice
Z DNIA 16 08 2010r

w sprawie organizacji zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Kozielice

            Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 68, art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240),zarządza się, co następuje:

 

ZASADY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W GMINIE KOZIELICE

§ 1

Kontrola zarządcza w Gminie Kozielice stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań, określonych w szczególności w: Strategii Rozwoju Gminy oraz w budżecie Gminy Kozielice w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

§ 2

Kierownik urzędu gminy oraz kierujący gminnymi jednostkami organizacyjnymi ponoszą odpowiedzialność  za zespół procesów, których celem jest nadzorowanie i kontrolowanie operacji w kierowanych przez nich jednostkach w sposób dający Wójtowi rozsądne zapewnienie, że:

 1. działania podległych im jednostek są zgodne z przepisami prawa, zasadami przyjętymi w jednostce (procedurami) oraz z standardami,

 2. zasoby są zużywane oszczędnie i w sposób przynoszący pożytek, a jakości usług nadano odpowiednią rangę,

 3. plany jednostek, programy, zamierzenia i cele są osiągane,

 4. dane i informacje publikowane lub udostępniane wewnętrznie, czy na zewnątrz są dokładne, wiarygodne i aktualne,

 5. zasoby organizacji (włączając w to pracowników, systemy, dane/informacje i reputację) są dostatecznie zabezpieczone (nadzorowane),

 6. ryzyka związane z realizacją zadań są na bieżąco identyfikowane i monitorowane celem ciągłej poprawy procesów.

§ 3

Nadzorowanie i kontrolowanie jest funkcją kierowania i pozostaje integralną częścią ogólnego procesu zarządzania działaniami. W związku z tym do obowiązków kierowników wszystkich szczebli jednostki należy:

 1. identyfikowanie i ocena ryzyka (niepowodzenia, nieprawidłowości, straty itp.) związanego z konkretnym obszarem działań (usług, produktów),

 2. opracowanie i ustalenie zasad (polityki), planów, standardów działań, systemów i innych środków, aby zminimalizować, ograniczyć lub usunąć ryzyko związane ze zidentyfikowanym zagrożeniem,

 3. wprowadzenie praktyczne procesów (lub narzędzi, procedur) nadzorowania i kontrolowania, które zachęcają i wymagają od podległych pracowników wykonywania swoich obowiązków w taki sposób, aby osiągnąć cele kontroli zarządczej wymienionej powyżej,

 4. zapewnić skuteczność wykonywania kontroli zarządczej i dbać o ciągłą poprawę realizowanych przez siebie procesów.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

§ 4 

1. Biorąc pod uwagę wymienione wyżej cele kontroli zarządczej oraz przypisany w tym obszarze zakres odpowiedzialności kierujący gminnymi jednostkami organizacyjnymi organizują w kierowanych jednostkach adekwatną, skuteczną i efektywną kontrolę zarządczą uwzględniającą ogłoszone przez Ministra Finansów standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 69 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Dla realizacji obowiązków zapisanych w § 3 ust.1 i 2 wszyscy kierujący gminnymi jednostkami organizacyjnymi przygotują i wdrożą procedury zarządzania ryzykiem.

3.System zarządzania ryzykiem w jednostkach opiera się na sformułowanych w ramach procedury budżetowej mierzalnych celach i zadaniach.

4. Podstawą dla zarządzania ryzykiem operacyjnym są zadania budżetowe, projekty i produkty, które w nich opisano.

5. Ryzyka strategiczne odnoszą się do wieloletnich celów, polityk i programów.

6. Zarządzanie ryzykiem obejmuje następujące czynności:

 1. identyfikacja ryzyka,

 2. ocena zagrożeń i projektowanie czynności kontrolnych,

 3. monitorowanie występowania zagrożeń (stanów niepożądanych),

 4. podejmowanie decyzji i działań korygujących (lub dla rozwiązania problemów).

KONTROLA WEWNĘTRZNA

§ 5

1. Kontrola Wewnętrzna w ramach kontroli zarządczej w Gminie Kozielice- prowadząc kontrole daje rozsądne zapewnienie, że:

 1. działania jednostek pozostają w  zgodzie z przepisami prawa, zasadami przyjętymi w jednostce (procedurami) oraz ze standardami, kontroli zarządczej ogłoszonymi przez Ministra Finansów,

 2. gospodarka finansowa oraz ewidencja księgowa w jednostkach, w których nie funkcjonuje audyt wewnętrzny, jest prowadzona prawidłowo, a sprawozdania finansowe i budżetowe są rzetelne i wiarygodne,

 3. ujawniane w toku kontroli nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek są skutecznie eliminowane.

2. Kontrola wewnętrzna dokonuje okresowej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej w jednostkach, w których nie funkcjonuje audyt wewnętrzny.

§ 6

W ramach kontroli wewnętrznej występują trzy formy kontroli:

 1. samokontrola,

 2. kontrola funkcjonalna,

 3. kontrola instytucjonalna.

SAMOKONTROLA

§ 7

1. Samokontrola to kontrola, do której zobowiązany jest każdy pracownik bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy. Polega na bieżącym kontrolowaniu prawidłowości wykonywania własnej pracy, z uwzględnieniem postanowień zawartych w Regulaminie Organizacyjnym  Urzędu Gminy Kozielice oraz obowiązków wynikających z posiadanego zakresu czynności.

2. W zakresie obowiązków samokontroli wykonywana jest kontrola wstępna w toku codziennego działania. Obejmuje ona obowiązki w zakresie sprawdzania, akceptacji i rozliczenia kosztów i wydatków, badania prawidłowości projektów umów i planów, zleceń, zamówień i różnych innych dokumentów skutkujących powstaniem zobowiązań.

3. Przełożeni pracowników uwzględniają w ich zakresach czynności postanowienia zawarte w ust. 1 i 2.

4. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w przebiegu operacji gospodarczych lub innych przedsięwzięć oraz w dowodach dokumentacyjnych te zdarzenia, w ewidencjach, itp. Dokonujący samokontroli powinien:

 1. przedsięwziąć niezbędne działania celu usunięcia nieprawidłowości,

 2. poinformować przełożonego o ujawnionych nieprawidłowościach, w sytuacji gdy nieprawidłowości te wpłyną lub wpłynęły w sposób negatywny na działalność Urzędu Gminy Kozielice np: spowodowały lub spowodują znaczące straty, zniekształciły lub zniekształcą dane dotyczące sytuacji finansowej, itp.

5. Obowiązkiem przełożonego, który został poinformowany o faktach o których mowa w ust. 4 pkt 2, jest podjęcie decyzji w sprawie toku postępowania, odpowiednio do wagi nieprawidłowości.

  

KONTROLA FUNKCJONALNA

§ 8

Kontrola funkcjonalna wykonywana jest przez osoby kierujące samodzielnymi stanowiskami Urzędu Gminy Kozielice biorące udział w realizacji określonych zadań, operacji, procesów itp, których obowiązki wykonywania kontroli funkcjonalnej zostały określone w zakresach czynności, bądź którzy do wykonywania tej kontroli zostali odrębnie upoważnieni.

§ 9

1. W zależności od etapu kontrolowanych procesów, zaszłości, zdarzeń gospodarczych - realizacja kontroli funkcjonalnej następuje w wyniku przeprowadzenia kontroli:

 1. wstępnej,

 2. bieżącej (sterującej),

 3. końcowej (następczej).

2. Kontroli funkcjonalnej podlegają wszystkie obszary działalności Urzędu Gminy Kozielice.

§ 10

1. Kontrola wstępna polega na kontroli decyzji i operacji zamierzonych. Celem kontroli wstępnej jest zapobieganie działaniom niepożądanym, przy uwzględnianiu zasad celowości, legalności i gospodarności podejmowanych decyzji.

Kontrola wstępna dotyczy:

 1. projektu budżetu Gminy Kozielice czyli prognozowania dochodów oraz planowania wydatków budżetowych, przychodów i wydatków środków specjalnych i funduszy celowych,

 2. przygotowania dokumentacji dotyczących wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych,

 3. projektów umów dotyczących pozyskiwania dochodów z mienia komunalnego (dzierżawy, najmu, wieczystego użytkowania, sprzedaży)

 4. projektów, dokumentów zamierzeń związanych z wydatkowaniem środków publicznych,

 5. zamierzeń powodujących powstanie zobowiązań finansowych.

2.  Kontrolę wstępną obowiązani są wykonywać wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Kozielice realizujący określone zadanie lub dokonujący określonej czynności.

§ 11

1.  Kontrola bieżąca polega na badaniu czynności i wszelkiego rodzaju operacji podczas ich wykonywania dla stwierdzenia, czy wykonywanie to ma prawidłowy przebieg i jest zgodne z ustalonymi uregulowaniami (wskaźnik planu finansowego, limitami wydatków, normami zużycia np. opału, paliwa, przepisami, zasadami racjonalnego i efektywnego gospodarowania).

2.  Kontroli bieżącej podlegają również wszystkie zasoby Gminy Kozielice. Dla zapewnienia właściwego gospodarowania i ochrony mienia niezbędne jest przeprowadzenie w miarę konieczności:

 1. kontroli zabezpieczenia środków trwałych, środków trwałych w budowie, zapasów materiałów i towarów; kontrola winna być przeprowadzona w trakcie ich inwentaryzacji, a o ile składniki te nie podległy w danym roku inwentaryzacji, kontrolę przeprowadza się w terminie wyznaczonym przez zarządzającego kontrolę,

 2. inwentaryzacji sprzętu i innych składników majątkowych, nie będących środkami trwałymi, co do których istnieje obowiązek ewidencjonowania ilościowego (materiały biurowe, środki czystości, itp.) w wyznaczonym terminie,

 3. oceny użyteczności składników- kontrola winna być przeprowadzona przed ich inwentaryzacją (w ramach tzw. czynności przedinwentaryzacyjnych). Jeżeli składniki te nie podlegały w danym roku inwentaryzacji, kontrolę wybranych składników majątkowych przeprowadza się w terminie wyznaczonym przez zarządzającego kontrolę.

3.  Kontrolę bieżącą obowiązane są wykonywać wszystkie osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy Kozielice oraz pracownicy upoważnieni przez Wójta Gminy Kozielice do wykonywania określonych czynności kontrolnych.

§ 12

1.  Kontrola następcza (końcowa) polega na badaniu przedsięwzięć i operacji już zrealizowanych oraz związanych z nimi dokumentów.

2.  Do zadań kontroli końcowej w szczególności należy:

 1. analizowanie, badanie uzyskanych efektów działania oraz porównanie ich z założonymi celami,

 2. badanie sprawności działania operacyjnego - m. in. Sprawdzenie, czy dany proces przebiegał zgodnie z założeniami i w ustalonej kolejności oraz czy podczas realizacji procesu (zadania, operacje, przedsięwzięcia) zostały wyeliminowane wcześniej zauważone zjawiska negatywne (odbiegające od przyjętych norm) oraz czy wcześniej wykonane kontrole zostały przeprowadzone w sposób rzetelny,

 3. dostarczenie informacji co, i  w jakim zakresie i na którym etapie działań operacyjnych należy zmienić, aby osiągnąć założone cele.

3.  W wyniku kontroli końcowej, która ujawniła nieprawidłowości, winny być podjęte czynności pokontrolne, mające na celu:

 1. usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, likwidację ich przyczyn i skutków oraz zapobieganie występowaniu ich w przyszłości,

 2. usprawnienie badanej działalności przez wyeliminowanie z procesów ujawnionych nieprawidłowości; także w wypadku strat, rażących nieprawidłowości lub powtarzających się zaniedbań,

 3. zastosowanie sankcji wobec pracowników za nie odpowiedzialnych.

4.  Kontrolę następczą sprawują przede wszystkim pracownicy zobowiązani zgodnie z zakresem czynności i Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Kozielice do nadzoru i kontroli prawidłowości wykonania zadań - osoby kierujące komórkami organizującymi Urzędu Gminy Kozielice.

 

FORMY KONTROLI FUNKCJONALNEJ

§ 13

1.  Kontrole w formach wymienionych w § 10 - 12, polegają na sprawdzeniu dokumentacji pod względem:

 1. formalnym,

 2. merytorycznym,

 3. rachunkowym.

2.  Kontrola formalna polega na zbadaniu wiarygodności dokumentów oraz na zbadaniu prawidłowości ich sporządzenia ze względu na treść i formę, w szczególności zaś na zbadaniu, czy:

 1. dokument został wystawiony przez właściwy podmiot,

 2. operacji dokonały upoważnione do tego osoby,

 3. dokument został zatwierdzony przez osoby upoważnione,

 4. treść i forma dokumentu odpowiada przepisom prawa,

 5. czynność przeprowadzona została zawarciem umowy, zleceniem, itp.,

 6. zawarcie umowy zostało poprzedzone postępowaniem przewidzianym w obowiązujących przepisach,

 7. uczestniczący w zdarzeniu gospodarczym potwierdzili na dokumencie fakt zdarzenia gospodarczego, co do ilości, jakości i gatunku,

 8. zobowiązani do kontroli zdarzenia gospodarczego na danym etapie wykonali te kontrolę i czy wykonali ją należycie, a fakt wykonania kontroli potwierdzili na dokumencie.

3. Kontrola merytoryczna polega na zbadaniu, czy planowanie dalej czynności jest celowe, czy wykonanie dalej czynności jest zgodne z planem lub ustaleniami zawartymi w umowie, itp., w szczególności zaś zbadaniu czy:

  1. zlecana (zleceniem zewnętrznym lub wewnętrznym, umową, zamówieniem, itp.) do wykonania czynności, co do ilości, jakości, kosztu, miejsca i czasu wykonania jest ujęta w planie wydatków Urzędu Gminy Kozielice,

  2. zlecenie wykonania czynności wybranemu podmiotowi gwarantuje rzetelne wykonanie co do ilości, jakości, terminu,

  3. ujęta w dokumencie czynność, jako wykonana, jest zgodna co do ilości, jakości, kosztu, miejsca i czasu wykonania ze zleceniem, zamówieniem, umową, itp.,

  4. normy zastosowane w obliczeniach do planów, zleceń, umów, zamówień, programów, itp. lub wykonaniu ujawnionym na dokumencie, odnoszące się do jakości, ilości i kosztu jednostkowego są zgodne z normami obowiązującymi w chwili wykonania.

4.  Kontrola dokumentów pod względem rachunkowym polega na sprawdzeniu poprawności i rzetelności wyliczeń zawartych w dokumentach.

§ 14

1.  W razie ujawnienia w toku kontroli funkcjonalnej nadużycia lub innego czynu mającego znamiona przestępstwa, osoba kontrolująca obowiązana jest do:

  1. zabezpieczenia dokumentów i przedmiotów stanowiących dowód popełnienia tego czynu,

  2. bezzwłocznego powiadomienia na piśmie bezpośredniego przełożonego i Wójta Gminy Kozielice.

2.  Wójt Gminy Kozielice, po zapoznaniu się z zabezpieczonymi dowodami podejmuje stosowne działania.

 

KONTROLA DOKUMENTÓW W RAMACH KONTROLI FUNKCJONALNEJ

§ 15

1.  Kontroli podlegają wszystkie dokumenty dotyczące zdarzeń gospodarczych powstałych, jak i mających nastąpić w przyszłości.

2.  Kontroli podlegają także wszystkie, sporządzone przez jednostkę dowody księgowe.

3.  Dowody księgowe funkcjonujące w jednostce powinny posiadać cechy określone przepisami o rachunkowości oraz zwięzły opis zdarzenia gospodarczego, w tym potwierdzenie odbioru /wydania/ materiałów, wykonania usługi.

4.  Dowody księgowe, dokumentujące sprzedaż i zakup w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, oprócz cech wymienionych w ust. 3, winny posiadać dane określone tymi przepisami.

5.  Inne dokumenty stosowane w Urzędzie Gminy Kozielice powinny posiadać cechy właściwe tym dokumentom, określone w przepisach prawa oraz w uregulowaniach wewnętrznych Urzędu Gminy Kozielice.

§ 16

1.  Wszystkie dokumenty, o których mowa w § 15, winny być objęte kontrolą pod względem formalnym i merytorycznym, z zachowaniem zasad kontroli wstępnej, bieżącej i końcowej.

2.  Dokumenty odzwierciedlające powstanie należności, zobowiązań, kosztów, przychodów i dochodów, w tym dowody księgowe, podlegające również kontroli rachunkowej.

§ 17

1.  Dokumenty wymienione w § 15 podlegają kontroli, z zachowaniem zasad określonych w schemacie obiegu dokumentów, w następującej kolejności:

  1. kontrola formalna i merytoryczna,

  2. kontrola formalna i rachunkowa.

2.  Dokonanie sprawdzenia dowodu księgowego kontrolujący potwierdza przez złożenie podpisu i wpisanie daty kontroli.

3.  Dokonanie sprawdzenia pozostałych dokumentów kontrolujący potwierdza:

  1. na umowach - na marginesie, w dowolnym rogu (przez złożenie parafy),

  2. na pozostałych dokumentach - w miejscu do tego wyznaczonym.

4. Stwierdzone w trakcie kontroli:

  1. błędy w dowodach księgowych zewnętrznych obcych i własnych można korygować zgodnie z przepisami o rachunkowości, jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie wraz ze stosownym uzasadnieniem, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,

  2. błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane zgodnie z przepisami o rachunkowości przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawionej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Nie można poprawiać pojedynczych liter lub cyfr. Korekty na dowodach wewnętrznych mogą dokonywać upoważnione do tego osoby,

  3. błędy w umowach wymagają sprostowania w drodze aneksu do umowy,

  4. błędy w zamówieniach, itp. wymagają pisemnego sprostowania, które należy dostarczyć przyjmującemu zamówienie za potwierdzeniem odbioru. Zmiana warunków zamówienia wymaga pisemnej aprobaty przyjmującego zamówienie.

5.  Wszelkie opisy, klauzule, adnotacje odnoszące się do treści dokumentu i operacji, które odzwierciedlają, z wyjątkiem numeru archiwalnego dokumentu, winny być zamieszczane na dokumencie lub na załącznikach do dokumentu.

6.  Postanowienia ust. 5 nie dotyczą czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 1.

§ 18

1.Kontrola dokumentów winna być przeprowadzona z uwzględnieniem:

  1. kontroli merytorycznej,

  2. kontroli formalnej, polegającej na zbadaniu czy:

 1. treść i forma dokumentu odpowiada przepisom prawa,

 2. czynność była poprzedzona zawarciem umowy, zleceniem, zamówieniem oraz czy znajduje uzasadnienie w tych dokumentach,

 3. dokument został wystawiony przez właściwy podmiot,

 4. operacji gospodarczej dokonały upoważnione do tego osoby,

 5. uczestniczący w zdarzeniu gospodarczym potwierdzili dokonanie operacji gospodarczej co do ilości, jakości i gatunku.

2. Ustalenie w trakcie czynności kontrolnych wad formalnych w dokumencie winno spowodować wszczęcie czynności wyjaśniających, a w uzasadnionych przypadkach, w sytuacji gdy proces, operacja gospodarcza znajduje się w toku realizacji, winno spowodować ich zatrzymanie.

3. Nieprawidłowości merytoryczne stwierdzone w dowodach, w tym niezgodność treści dokumentu ze stanem faktycznym lub ujawnienie nieprawidłowości podczas kontroli rzeczowej, winno być szczegółowo opisane. Opis nieprawidłowości winien być zamieszczony bądź na odwrocie dokumentu, bądź na załączniku do tego dokumentu. Opis nieprawidłowości kontrolujący zaopatruje datą stwierdzenia nieprawidłowości, datą sporządzenia notatki i własnym podpisem.

4. Obowiązkiem dokonującego kontroli merytorycznej jest również zadbanie o wyczerpujący opis operacji gospodarczej na dowodach księgowych. Jeżeli charakter operacji, zdarzenia gospodarczego nie wynika jasno z treści dowodu księgowego, to niezbędne jest zamieszczenie jego opisu na odwrocie dowodu. Opisu zdarzenia gospodarczego dokonuje osoba, która w nim brała udział, składając pod opisem własnoręczny podpis wraz z datą dokonania opisu.

§ 19

1.Kontrola rachunkowa polega na sprawdzeniu, czy dane zawarte w dokumencie są wolne od błędów rachunkowych.

2.Kontrola rachunkowa dokumentów odbywa się w powiązaniu z kontrolą formalną i polega na sprawdzeniu, czy:

  1. dokument został wystawiony w sposób technicznie prawidłowy i zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

  2. dowód został opatrzony właściwymi pieczęciami stron biorących udział w zdarzeniu, w tym pieczęciami imiennymi i podpisami (lub czytelnymi podpisami) osób działających w imieniu podmiotu, czy osoby posiadają umocowania prawne do działania,

  3. operacja gospodarcza, której dokument dotyczy, poddana została kontroli merytorycznej w sposób prawidłowy, tj:

 1. kontroli dokonała osoba do tego upoważniona,

 2. wynik kontroli merytorycznej umożliwia prawidłowe ujęcie zdarzenia gospodarczego oraz czy dowód został zaopatrzony w klauzulę o dokonaniu tej kontroli.

4)      uczestniczący w zdarzeniu gospodarczym potwierdzili na dokumencie fakt zdarzenia co do ilości, jakości i gatunku,

5)  jeżeli dowód wyrażony jest w walucie obcej, posiada przeliczenie na walutę polską i czy w sposób prawidłowy dokonano tego przeliczenia (jeżeli takiego przeliczenia brak, to kontrolujący dokument pod względem rachunkowym, winien takiego przeliczenia dokonać).

3. Kontrola dowodów księgowych - zadaniem kontrolującego pod względem rachunkowym jest:

  1. eliminowanie i dopuszczanie do zaksięgowania dowodów posiadających wady formalne i merytoryczne,

  2. przygotowanie prawidłowo wystawionego i sprawdzonego pod względem merytorycznym dowodu księgowego do zatwierdzenia przez: wprowadzenie do klauzuli pieczęci zatwierdzającej dowód do księgowania kwoty, na którą opiewa dowód, określoną liczbą i słownie,

  3. zadbanie o to, aby dowód księgowy, przed jego zatwierdzeniem posiadał prawidłową, pełną dekretację (sposób ujęcia księgowego w księgach rachunkowych łącznie z miejscem powstawania kosztów, zgodnym ze wskazaniem dokonanym przez osobę do tego upoważnioną).

 

KONTROLA INSTYTUCJONALNA

§ 20

1.W Urzędzie Gminy Kozielice przeprowadza się kontrolę instytucjonalną w formie uproszczonej w razie potrzeby.

 1. przeprowadzenia doraźnych kontroli w celu sporządzenia odpowiedniej informacji dla Wójta Gminy Kozielice,

 2. zbadania określonych spraw, wynikających ze skarg i wniosków oraz listów obywateli,

 3. przeprowadzenia badań dokumentów i innych materiałów, w tym otrzymanych z jednostek organizacyjnych Gminy Kozielice.

NADZÓR STRATEGICZNY NAD DZAŁALNOŚCIĄ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

§ 21

W ramach zarządzania strategicznego nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Gminy Kozielice pełni Wójt Gminy Kozielice.

 

§ 22

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.

 

Wójt Gminy Kozielice

Edward Kiciński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 14-10-2011 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 16-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 14-10-2011 11:42