Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Podsumowanie projektu "Bawimy się i rozwijamy, biorąc udział w indywidualizacji".


0x08 graphic


„Bawimy się i rozwijamy, biorąc udział w indywidualizacji”- projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

        Zgodnie z założeniami uczestnikami projektu byli uczniowie i uczennice klas I - III, u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju, oraz uzdolnieni uczniowie i uczennice potrzebujący indywidualnego podejścia. Udział uczestników w projekcie został potwierdzony przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie systemowym i Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W roku szkolnym 2012/2013 w szkole podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Kozielice odbywały się zajęcia, których zadaniem było wsparcie uczniów w procesie nauczania i dostosowania do reformy programowej kształcenia ogólnego.

      Dzieci objęte projektem bardzo chętnie brały udział w dodatkowych zajęciach. Uczniowie i uczennice klas I-III wykonywały ćwiczenia, doskonaliły technikę czytania, pisania, wymowy i liczenia, zgłębiały wiadomości matematyczne i przyrodnicze, a także uczestniczyli w zajęciach specjalistycznych typu kinezjologia i logopedia. Do nauki często wykorzystywane były formy zabawowe, które aktywizowały do pracy i dążyły do ukończenia ćwiczenia. Uczniowie i uczennice samodzielnie lub z pomocą nauczyciela rozwiązywali proste zadania i sprawnie analizowali ich treść.

 

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

W zajęciach uczestniczyło 16 uczniów (9 dziewczynek, 8 chłopców). Zrealizowano łącznie 60 godzin zajęć w 2 grupach.

 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

W zajęciach uczestniczyło 16 uczniów (8 dziewczynek, 8 chłopców). Zrealizowano łącznie

60 godzin zajęć w 2 grupach.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

W zajęciach uczestniczyło 4 uczniów (1 dziewczynka, 3 chłopców). Zrealizowano łącznie 30 godzin zajęć.

Specjalne zajęcia terapeutyczne- kinezjologia

W zajęciach uczestniczyło 8 uczniów (5 dziewczynek, 3 chłopców). Zrealizowano łącznie 30 godzin zajęć.

 

Zajęcia rozwijające ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

W zajęciach uczestniczyło 12 uczniów (w tym 6 dziewczynek i 6 chłopców). Zrealizowano łącznie 60 godzin zajęć w 2 grupach.

Podsumowując w Szkole Podstawowej w Kozielicach zrealizowano:

 • 240 godzin zajęć dodatkowych (146- w okresie XII.2012r.-III.2013r.,  94- w okresie IV-VI.2013r.)

Łącznie we wszystkich rodzajach zajęć uczestniczyło: 47 osób W tym 22 dziewczynki i 25 chłopców.

    Obserwacja uczniów i uczennic podczas zajęć pozwoliła zauważyć wyraźne efekty. Uczniowie uczęszczający na zajęcia znacznie lepiej zaczęli radzić sobie w przyswajaniu wiedzy. Z kolei uczniowie szczególnie uzdolnieni uczestnicząc na zajęciach wynieśli z nich rozszerzone wiadomości matematyczno-przyrodnicze, które znacznie wzbogaciły ich wiedzę.

         Podczas realizacji zajęć w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów  klas I-III Szkoły Podstawowej w Kozielicach w gminie Kozielice wykorzystywane były pomoce dydaktyczne oraz    zakupiony sprzęt w postaci laptopa,  odtwarzacza CD, który to uatrakcyjnił naukę i pozwolił na innowacyjne prowadzenie zajęć przez nauczycieli.

      Współpraca z rodzicami była efektywna i systematyczna. Rodzice podczas spotkań z wychowawcami byli na bieżąco informowani o postępach uczniów. Nastąpił znaczny wzrost świadomości rodziców, co do roli i znaczenia zindywidualizowanej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

          Realizacja projektu Bawimy się i rozwijamy, biorąc udział w indywidualizacji” w gminie Kozielice została zakończona oraz przyniosła spodziewane efekty.

 

SPRAWOZDANIE

(kwiecień - czerwiec 2013r.)

z realizacji projektu „Bawimy się i rozwijamy, biorąc udział w indywidualizacji”- projekt dofinansowany ze środków EFS POKL

Od kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku w ramach projektu „Bawimy się i rozwijamy, biorąc udział w indywidualizacji” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w szkole podstawowej w gminie Kozielice odbyły się następujące zajęcia:

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOZIELICACH

1)      zajęcia dla dzieci  ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji - przeprowadzono 24 godziny zajęć (dla 2 grup);

2)      zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - przeprowadzono 22 godzin zajęć (dla 2 grup)

3)      zajęcia  logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - przeprowadzono 12 godzin zajęć (dla 1 grupy);

4) specjalistyczne zajęcia -kinezjologia- przeprowadzono 12 godzin zajęć (dla 1 grupy)

5) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

Łącznie w ramach realizowanego projektu w okresie od kwietnia do czerwca 2013r. w SP Kozielice przeprowadzono 94 godziny dodatkowych zajęć lekcyjnych.

 

 Analiza wyników początkowych i końcowych ankiet przeprowadzonych wśród rodziców uczestników projektu

Pytania do obu ankiet zostały bardzo podobnie skonstruowane, w pierwszej rodzice zakładali efekty i zadowolenie z wyników projektu a w końcowej dokonywali oceny efektów już przeprowadzonych zajęć i poziom zadowolenia z nich. Możliwości odpowiedzi było 3: Poniżej wyniki zostały pogrupowane w 3 „szufladki”: „tak, nie, nie wiem”. W ten sposób łatwo jest dokonać opisu porównania wyników ankiet i je zobrazować.

Porównując wyniki ankiety początkowej i końcowej stwierdzić można, że większość rodziców uważa, iż projekt wpłynął na wyrównywanie trudności oraz szans edukacyjnych ich dzieci. Na pytanie 1 nastąpił wzrost odpowiedzi tak z 83% do 89,2%, na pytanie 2 nastąpił wzrost z 76% do 91%. Zmalał odsetek rodziców uważających, że projekt nie wpłynął na wyrównywanie trudności i szans edukacyjnych ich dzieci z 21% do 1,7% w drugim pytaniu i wzrósł 3,7% do 5,3% w pierwszym pytaniu.

Nieznacznie zmalał odsetek rodziców, którzy uważają, że w takcie trwania projektu została podniesiona ich świadomość w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i potrzeby wyrównywania braków. Po zakończeniu projektu jest to 57,1% rodziców, gdzie w ankiecie początkowej było 62%. Zarówno przed jak i po zakończeniu projektu większość rodziców uważa, że udział ich dziecka w projekcie przyczyni się do zwiększenia dostępu do zajęć dodatkowych i wynosił odpowiednio 78% rodziców w ankiecie wstępnej i 75% w ankiecie końcowej. Zmalała liczba rodziców uważających, że udział ich dziecka nie zwiększył dostępu ich dzieci do zajęć dodatkowych z 5% do 1,7%.

Ankietowani rodzice uważali zarówno przed rozpoczęciem zajęć w ramach projektu (71%) jak i po ich zakończeniu (78%), że udział ich dziecka w projekcie wpłynął na pogłębienie wiedzy w zakresie realizowanych zajęć dodatkowych. Na tym samym poziomie pozostaje liczba osób uważających, że projekt nie wpłynął na pogłębienie wiedzy w zakresie realizowanych zajęć z 1,7 na 1,7%.

 42,8% ankietowanych rodziców uważało, że dzięki udziałowi w projekcie ich dziecko stanie się bardziej samodzielne. Po zakończeniu projektu ich liczba wzrosła do 75%. Również nieznacznie wzrosła liczba rodziców uważających, że ich dziecko nie stało się bardziej samodzielne dzięki udziałowi w projekcie z 5,3% w ankiecie początkowej do 7,1% w ankiecie końcowej.

Po zakończeniu projektu okazuje się, że wzrosła liczba rodziców uważających, iż dzięki projektowi ich dziecko stało się bardziej tolerancyjne z 51,7% w ankiecie początkowej do 71,4% w ankiecie końcowej. Zmalała liczba rodziców, którzy uważają, że projekt nic nie zmienił w tym zakresie z 19,6% do 8,2%. Po zakończeniu projektu okazało się, że liczba rodziców zadowolonych z oferty zajęć dodatkowych nieznacznie wzrosła z 91% w ankiecie początkowej do 94,6% w ankiecie końcowej. Na tym samym poziomie kształtuje się liczba nie zadowolonych z oferty zajęć dodatkowych w trakcie trwania i po zakończeniu - 1,7 %

Na Pytanie dotyczące tego czy projekt wpłynął na rozwój zainteresowań dziecka w ankiecie początkowej 66% rodziców odpowiedziało, że tak. Po zakończeniu projektu ich liczba nadal wynosi 66%. Zmniejszyła się liczba rodziców uważających, że projekt nie wpłynął na rozwój zainteresowań ich dziecka z 7% w ankiecie początkowej do 1% w ankiecie końcowej. Natomiast na pytanie czy udział w projekcie przyczynił się do rozwoju uzdolnień ich dziecka 60,7% rodziców odpowiedziało tak w ankiecie początkowej, a po zakończeniu projektu ich liczba minimalnie zmalała o 5%. Odpowiednio zwiększyła się liczba rodziców uważających, że udział dziecka w projekcie nie wpłynął na rozwój jego uzdolnień z 3,5 % do 5,3% w ankiecie końcowej.

Podsumowując należy stwierdzić, że po zakończeniu projektu ogólnie wzrosła liczba zadowolonych rodziców. Projekt przyniósł zamierzony skutek, gdyż dzięki niemu nastąpiło zmniejszenie trudności uczniów w nauce w problemowych dla nich przedmiotach co będzie najbardziej mierzalne i wyniknie z przeprowadzonych w szkole „testów kompetencji”.

koordynator projektu

Damian Woźniak

Pytania ankietowe dotyczące okresu XII-III

 1. Czy Pan/i uważa, że zajęcia, w których dziecko bierze udział wpłyną na wyrównywanie trudności z jakimi boryka się dziecko?

Tak

Nie

Nie wiem

 1. Czy Pan/i uważa, że udział Pana/i dziecka wpłynie na wyrównanie szans edukacyjnych?

Tak

Nie

Nie wiem

 1. Czy dzięki udziałowi Pana/i dziecka w projekcie zostanie podniesiona Pana/i świadomość w zakresie edukacji wczesnoszkolnej?

Tak

Nie

Nie wiem

 1. Czy Pana/i zdaniem udział dziecka w projekcie przyczyni się do zwiększenia dostępu do zajęć dodatkowych?

Tak

Nie

Nie wiem

 1. Czy Pana/i zdaniem udział w projekcie Pana/i dziecka wpłynie na pogłębienie wiedzy w zakresie realizowanych zajęć?

Tak

Nie

Nie wiem

 1. Czy dzięki udziałowi w projekcie Pana /i dziecko stanie się bardziej samodzielne?

Tak

Nie

Nie wiem

 1. Czy dzięki udziałowi w projekcie Pana /i dziecko będzie bardziej tolerancyjne?

Tak

Nie

Nie wiem

 1. Czy jest Pan/i zadowolony/a z oferty zajęć dodatkowych?

Tak

Nie

Nie wiem

 1. Czy uważa Pan/i, że udział w projekcie wpłynie na rozwój zainteresowań dzieci?

Tak

Nie

Nie wiem

 1. Czy Pana/i zdaniem udział dziecka w zajęciach przyczyni się do rozwoju jego uzdolnień?

Tak

Nie

Nie wiem

WYKRES OBRAZUJĄCY ODPOWIEDZI ANKIETOWANYCH (XII-III)

0x08 graphic

Okres od XIII do III

Pytania ankietowe dotyczące okresu IV-VI

1. Czy Pan/i uważa, że zajęcia dodatkowe , w których dziecko wzięło udział wpłynęły na wyrównanie trudności z jakimi dziecko się borykało ?

Tak

Nie

Nie wiem


2. Czy Pan/i uważa, że  udział Pana/i dziecka wpłynął w znacznym stopniu na wyrównanie szans edukacyjnych?

Tak

Nie

Nie wiem


3.Czy dzięki udziałowi Pana/i dziecka w projekcie została podniesiona Pana/i świadomość w zakresie edukacji wczesnoszkolnej?

Tak

Nie

Nie wiem


4.Czy Pana/i zdaniem udział dziecka w projekcie przyczynił się do zwiększenia dostępu do zajęć dodatkowych?

Tak

Nie

Nie wiem


5. Czy Pana/i zdaniem udział w projekcie Pana/i dziecka wpłynął na pogłębienie wiedzy w zakresie realizowanych zajęć?

Tak

Nie

Nie wiem


6. Czy dzięki udziałowi w projekcie Pana/i dziecko stało się  bardziej samodzielne?

Tak

Nie

Nie wiem


8.Czy dzięki udziałowi w projekcie Pana/i dziecko stało się bardziej tolerancyjne?

Tak

Nie

Nie wiem


9. Czy jest Pan/i  zadowolony/a ze zrealizowanych zajęć dodatkowych w jakich dziecko wzięło udział ?

Tak

Nie

Nie wiem


10.Czy uważa Pan/Pani, że udział w projekcie wpłynął na rozwój  zainteresowań dziecka ?

Tak

Nie

Nie wiem


11. Czy Pana/Pani zdaniem udział dziecka w zajęciach przyczynił się do rozwoju uzdolnień dziecka?

Tak

Nie

Nie wiem

WYKRES OBRAZUJACY ODPOWIEDZI ANKIETOWANYCH (IV-VI)

0x08 graphic

Analiza wyników ankiet końcowych przeprowadzonych

 wśród rodziców uczestników projektu

Większość ankietowanych rodziców dzieci, bo aż 89% uważa, że udział ich dziecka w projekcie wpłynął na wyrównanie trudności z jakimi się ono boryka. Zaledwie 5,3% badanych stwierdza, że „nie”. Podobnie jest z odpowiedzią na kolejne pytanie dotyczące wpływu projektu na wyrównywanie szans edukacyjnych. 91% badanych rodziców uważa, że udział w projekcie wpłynął na wyrównanie szans edukacyjnych ich dziecka, zaledwie 1,7% twierdzi odwrotnie.

Ponad połowa rodziców 57,4% badanych stwierdza, że dzięki projektowi została podniesiona ich świadomość w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, 16% rodziców uważa, że jest przeciwnie. 75% rodziców sądzi, że dzięki projektowi zwiększył się dostęp do zajęć dodatkowych. Zaledwie 3,5% uważa, że tak nie jest. Znaczna część, bo 78% stwierdza, że udział ich dziecka w projekcie pogłębił jego wiedzę w zakresie realizowanych zajęć. 1,7% rodziców uważa, że przeciwnie. Większość bo aż 75% badanych stwierdza, że dzięki udziałowi w projekcie ich dziecko stało się bardziej samodzielne, podobnie, bo 71,4% uważa, że bardziej tolerancyjne. Odpowiednio 7,1% i 8,9 % stwierdza odwrotnie.

Znaczna część, bo aż 94,6% badanych jest zadowolona z oferty zajęć dodatkowych, 1,7% uważa inaczej. 66% ankietowanych rodziców uważa, że udział w projekcie wpłynął na rozwój zainteresowań ich dziecka, 1,7% badanych stwierdza, że „nie”. Według 55,3% rodziców projekt przyczynił się do rozwoju uzdolnień ich dzieci. 5% uważa, że jest inaczej.

Pozostała część osób nie ujętych w analizie na zadane pytania odpowiedziała „nie wiem”, co jest widoczne na poniższym wykresie.

Biorąc pod uwagę wyniki ankiety końcowej należy stwierdzić, iż projekt spełnił w większości oczekiwania rodziców.

Oprócz ankiety przeprowadzonej wśród rodziców dzieci przeprowadzono również ankietę końcową wśród wychowawców dzieci biorących udział w projekcie.

Dane są następujące:

Zajęcia z kinezjologii

U 6 spośród 8 uczniów nastąpił znaczny wzrost poziomu wiedzy i umiejętności ogólnej. U 2 uczniów jest na poziomie umiarkowanym. !00% wychowawców uważa, że udział dziecka w zajęciach wpłynął na pogłębienie wiedzy w zakresie realizowanych zajęć. Wychowawcy twierdzą, że dzieci przejawiają fizyczne i psychiczne reakcje ludzkiego organizmu na krótkotrwały i długi wysiłek fizyczny, rozpoznają różne formy adaptacji organizmu ludzkiego na długotrwałą aktywność fizyczną, rozumieją mechanikę ruchu i potrafią opisać jej cechy oraz mają ogólne rozpoznanie procesów kontrolujących ruch i czynniki wpływające na nabywanie zdolności motorycznych(choć może nie wszystko z powyższego zakresu). 100% wychowawców uważa, że zajęcia przyczyniły się do wyrównania szans edukacyjnych dzieci biorących udział w projekcie. Również 100% badanych wychowawców stwierdza, że dzieci uczestniczące w projekcie stały się bardziej tolerancyjne.

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla dzieci szczególnie uzdolnionych:

U 10 spośród 12 dzieci tempo pracy kształtuje się na poziomie wyróżniającym. U 2 jest na poziomie umiarkowanym. 9 z 12 dzieci na poziomie wyróżniającym wykazuje się pomysłowością w dochodzeniu do rozwiązywania zadań. U 3 uczniów wykazanie się pomysłowością jest w normie. 11 dzieci wyróżniająco wypada na sprawdzianach wiedzy ogólnej. Jedno dziecko wykazuje się na sprawdzianach na poziomie normy danej klasy. Również 11 dzieci spośród 12 liczy pamięciowo. 1 dziecko liczy jeszcze na konkretach. 11 dzieci zna tarczę zegarową. 7 uczniów umie wskazać godzinowy zarys pór dnia (śniadanie, obiad, kolacja). 12 dzieci wyróżniająco określa stosunki przestrzenne. 11 dzieci potrafi bezbłędnie wskazać kierunki względem ciała. Na pytanie jaki rodzaj zajęć najbardziej interesował dzieci odpowiedziano, że największe zainteresowanie dzieci przejawiały kiedy zajęcia były oparte na doświadczeniach. Kolejnym wysoko punktowanym było wykorzystywanie nowych pomocy dydaktycznych oraz równie wysoko był punktowany wykorzystywany w trakcie zajęć sprzęt multimedialny. 3 spośród 5-ciu badanych wychowawców uważa, że udział wszystkich dzieci w projekcie wpłynął na pogłębienie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych. 2 wychowawców udzieliło odpowiedzi, że wpłyną „u większości”. Wychowawcy twierdzą, że u 11 dzieci poziom wiedzy i umiejętności matematyczno-przyrodniczej wykracza ponad normę. U 1 dziecka pozostaje w normie.

Zajęcia logopedyczne:

W zajęciach wzięła udział 4 dzieci. U 2 z nich znacznie wzrósł poziom wiedzy i umiejętności ogólnych. U 2 poziom wiedzy i umiejętności wzrósł umiarkowanie. 100% ankietowanych nauczycieli-wychowawców uważa, że udział dziecka w zajęciach logopedycznych wpłynął na pogłębienie umiejętności realizowanych w trakcie zajęć, w znacznym stopniu wpłynął na stan poprawy rozwoju mowy oraz zaburzeń komunikacyjnych. 2 z 3 nauczycieli- wychowawców uważają, że prowadzone dodatkowe zajęcia przyczyniły się do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci biorących udział w projekcie. Również 2 nauczycieli stwierdza, że uczniowie stali się bardziej tolerancyjni. 1 wychowawca na 2 ostatnie pytania udzielił odpowiedzi : „nie wiem”.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji:

W zajęciach wzięło udział 16 uczniów. Wychowawcy stwierdzili, że u 7 znacznie wzrósł poziom wiedzy i umiejętności ogólnej, u 8 przyrost poziomu wiedzy i umiejętności ogólnej zaobserwowano na poziomie umiarkowanym. U 1 dziecka nie zaobserwowano przyrostu. 2 z 5 wychowawców uważa, że udział dziecka w projekcie wpłynął na pogłębienie wiedzy w zakresie realizowanych zajęć u wszystkich dzieci. 3 nauczycieli udzieliło odpowiedzi, że u większości dzieci wpłynął. Na pytanie o liczbę dzieci, u których znacznie wzrósł poziom wiedzy i umiejętności czytania i pisania oraz zminimalizował ryzyko dysleksji nauczyciele odpowiedzieli, że u 11 uczniów. U 4 poziom czytania i pisania oraz zminimalizowanie dysleksji wzrosło umiarkowanie. U 1 dziecka nie zaobserwowano poprawy. 100% ankietowanych wychowawców uważa, że przeprowadzone zajęcia dodatkowe przyczyniły się do wyrównania szans edukacyjnych dzieci- uczestników projektu. 4 z 5 nauczycieli - wychowawców uważa, że dzieci stały się bardziej tolerancyjne. 1 wychowawca odpowiada, że trudno określić.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych:

W zajęciach wzięło udział 16 uczniów. Wychowawcy twierdzą, że u 1 dziecka zaobserwowano znaczny przyrost poziomu wiedzy i umiejętności. U 7 przyrost wiedzy kształtuje się na poziomie umiarkowanym. U 8 dzieci nie zaobserwowano wzrostu ogólnego poziomu wiedzy i umiejętności. !00% wychowawców uważa, że udział dzieci w projekcie wpłynął na pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie realizowanych zajęć. Określając liczbowo: u 1 dziecka poziom wiedzy matematycznej wzrósł znacznie, u 9 poziom wiedzy matematycznej wzrósł umiarkowanie. 3 z 5 wychowawców uważa, że zajęcia przyczyniły się do wyrównania szans edukacyjnych u dzieci uczestniczących w projekcie. 2 wychowawców odpowiada, że „nie wie” czy zajęcia dodatkowe miały taki wpływ.

Podsumowanie

Reasumując należy podkreślić, że niemal 100% wychowawców mających w swojej klasie dzieci, które wzięły udział w projekcie jest zadowolona z jego przeprowadzenia, uważa że znacznie wpłynął na wyrównanie szans edukacyjnych u dzieci mających problemy z nauką oraz wzmocnił i urozmaicił zajęcia z dziećmi zdolnymi. Założony cel główny i cele szczegółowe projektu zostały osiągnięte.

Koordynator projektu

Damian Woźniak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 05-07-2013 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 05-07-2013
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2013 11:01