Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/276/2014 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice.UCHWAŁA Nr XXVI/276/14

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz.1593) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się, co następuje:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice zwany dalej „regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie GminyKozielice

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kozielice

 2. harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry, sporządzany i ogłaszany przez zarządzającego;

 3. punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć, specjalnie w tym celu przygotowane, wyposażone i dozorowane miejsce, zlokalizowane w miejscu dostępnym dla mieszkańców, w którym mieszkańcy mogą przekazywać nieodpłatnie odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych zbierane selektywnie wymienione w § 3 pkt2 litera a-k oraz czysty gruz budowlany, o którym mowa w pkt8;

 4. przedsiębiorcy odbierającym odpady komunalne -rozumie się przez to podmiot lub podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przetwarzania tych odpadów, który został wybrany w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ustawy o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach (Dz. U. 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) i z którym zarządzający podpisał umowę;

 5. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013r. poz. 1399 z późn. zm.);

 6. zarządzającym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (dalej - zarządzający)-rozumie się przez to Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry, wykonujący zadania Związku Gmin Dolnej Odry w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarach gmin należących do tego Związku, na podstawie Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 24, poz. 326 z późn. zm.)oraz art. 3 ust. 2a ustawy;

 7. osoba zatrudniona - rozumie się przez to zarówno właścicieli, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych, świadczące pracę w miejscu powstawania odpadów;

 8. czysty gruz budowlany -rozumie się przez to odpadowy materiał budowlany 
  w postaci potłuczonych wyrobów ceramiki budowlanej (pustaków,  cegieł, dachówek, kafli i in.), pokruszonego betonu, tynku, gipsu, cementu;

 9. odpady wielkogabarytowe - rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach/workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, między innymi: drzwi, okna, meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt AGD, RTV, armatura sanitarna, materace, dywany, kołdry, donice, duże elementy dekoracyjne wyposażenia wnętrz, stolarka budowlana, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach.

Rozdział II

Wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku oraz należyty stan sanitarno-higieniczny na terenie nieruchomości poprzez:

 1. wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych, opisane w rozdziale III regulaminu;

 2. prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wydzieleniem następujących frakcji odpadów:

 1. papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,

 2. szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,

 3. metal, tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak,

 4. odpady biodegradowalne w tym odpady zielone,

 5. zużyte opony,

 6. odpady wielkogabarytowe,

 7. przeterminowane leki i opakowania po lekach,

 8. chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.,

 9. zużyte baterie i akumulatory,

 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 11. wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,

 12. odpady budowlane i rozbiórkowe;

 1. przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych, o których mowa
  w pkt 2 litera a-k, przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne lub bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

Rozdział III

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania i utrzymania tych pojemników

§ 5 . Odpady komunalne mogą być zbierane jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach (kontenerach) wyłącznie do tego celu przeznaczonych oraz przeznaczonych do tego celu workach.

§ 6.Określa się następującą minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

 1. z nieruchomości zamieszkałych:

 1. do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności 120 l;

 2. do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. a-d z nieruchomości z zabudową jednorodzinną i zagrodową - worki
  o minimalnej pojemności 120 l;

 3. do selektywnego zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości z zabudową wielorodzinną - pojemniki o minimalnej pojemności 240 l;

 4. do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. d z nieruchomości z zabudową wielorodzinną - worki o minimalnej pojemności 120l;

 1. z nieruchomości niezamieszkałych:

 1. do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności 120 l;

 2. do selektywnego zbierania odpadów komunalnych - worki o minimalnej pojemności 120 l lub pojemniki o minimalnej pojemności 120l z zastrzeżeniem lit.c;

 3. do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. d, worki o minimalnej pojemności 120l;

 4. do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na drogach i w miejscach publicznych - kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l;

 1. do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych wymienionych w §3 pkt2
  lit.:a-c, zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych mogą być używane punkty selektywnego gromadzenia odpadów składające się każdy z co najmniej 3 pojemników o pojemności nie mniejszej niż 1,1 m3 po nie mniej niż jednym na określoną w §3 pkt2 lit. a-c grupę odpadów.

§ 7. Właściciel nieruchomości zamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników na odpady zmieszane do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników, kierując się niżej wymienionymi normatywami:

 1. w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o worki, w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

 1. gospodarstwo jedno-, dwu- i trzyosobowe - co najmniej jeden pojemnik
  o minimalnej pojemności 120 l;

 2. gospodarstwo czteroosobowe i większe - co najmniej jeden pojemnik
  o minimalnej pojemności 240 l;

 1. w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o pojemniki,
  w zabudowie wielorodzinnej - pojemnik o minimalnej pojemności uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych - 20 l na osobę;

 2. w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

 1. gospodarstwo jedno-, dwuosobowe - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l;

 2. gospodarstwo trzy- , cztero- i pięcioosobowe - co najmniej jeden pojemnik
  o minimalnej pojemności 240 l;

 3. gospodarstwo sześcioosobowe i większe - co najmniej dwa pojemniki
  o minimalnej pojemności 240 l lub jeden pojemnik o pojemności 660 l;

 1. w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej - pojemnik o minimalnej pojemności uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych - 30 l na osobę.

§8. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości, liczby osób korzystających z pojemników oraz uwzględniać średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, kierując się niżej wymienionymi normatywami:

 1. dla budynków przeznaczonych dla administracji publicznej, kultury i innych budynków biurowych i socjalnych; dla zakładów rzemieślniczych, usługowych
  i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 l na każdą osobę zatrudnioną, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności
  120 l;

 2. dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli - 6 l na każdą osobę zatrudnioną, ucznia, dziecko jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 l;

 3. dla lokali handlowych - co najmniej 60l na każdą osobę zatrudnioną, przy czym nie mniej niż jeden pojemnik 120l na lokal;

 4. dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l na lokal; dotyczy to także miejsc
  w tzw. „ogródkach”, zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

 5. dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - nie mniej niż jeden pojemnik
  o minimalnej pojemności 120 l na punkt;

 6. dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, koszarów, internatów, zakładów karnych itp. - 12 l na jedno łóżko, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 240 l;

 7. dla ogródków działkowych 3 l na każdą działkę,jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 240 l na rodzinny ogród działkowy w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014r.poz. 40);

 8. dla budynków rekreacji indywidualnej, domków letniskowych przeznaczonych do okresowego wypoczynku rodzinnego - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l na budynek rekreacji indywidualnej, domek letniskowy;

 9. na drogach i w miejscach publicznych, na przystankach komunikacji publicznej,
  w parkach - kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l;

 10. dla targowisk, hal targowych, giełd - 1 l na każdy m2 powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 240 l;

 11. dla gabinetów lekarskich, weterynaryjnych i innych - 15l na każdą osobę zatrudnioną, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l;

 12. dla cmentarzy - co najmniej jeden pojemnik 660l;

 13. dla kempingów, pól namiotowych, obozowisk 2l na każde 10m? powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 l;

 14. dla innych nieruchomości niezamieszkałych niewymienionych powyżej - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l.

§ 9. Normy gromadzenia odpadów, o których mowa w § 8 nie obejmują odpadów innych niż komunalne, wytwarzanych na terenie nieruchomości niezamieszkałych, lub nieruchomości
w części niezamieszkałej.

§ 10. Właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest do wyposażenia tej nieruchomości w co najmniej jeden dodatkowy pojemnik o minimalnej pojemności 120 l.

§ 11.Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek wyposażenia tej nieruchomości w pojemniki o pojemności dostosowanej do przewidywanej średniej liczby osób uczestniczących w imprezie, uwzględniając średnią ilość wytwarzanych odpadów 1l na 1 osobę.

§ 12. 1. Ustala się następującą kolorystykę pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

 1. NIEBIESKI - papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania;

 2. ZIELONY - szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;

 3. ŻÓŁTY - tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak oraz metal;

 1. Ustala się następującą kolorystykę worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

 1. NIEBIESKI - papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania;

 2. ZIELONY - szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;

 3. ŻÓŁTY - tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak oraz metal;

 4. BRĄZOWY - odpady zielone.

§ 13. W przypadku, gdy odpady wymienione w § 3 pkt 2, lit. a-d, są zbierane w sposób selektywny powinny być gromadzone:

 1. w workach - na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, przy czym worki te mogą być umieszczone w pojemnikach, z zastrzeżeniem, że
  w dniu odbioru odpadów właściciel nieruchomości obowiązany jest do wyjęcia worków z pojemników i umieszczenia ich w miejscu widocznym przed posesją;

 2. w pojemnikach - na terenie pozostałych nieruchomości zamieszkałych,
  z zastrzeżeniem odpadów, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. d;

 3. w pojemnikach lub workach - na terenie nieruchomości niezamieszkałych.

§ 14. Pojemniki, w których gromadzone są odpady, powinny być utrzymane przez właściciela nieruchomości w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności:

 1. użytkowanie nie powinno prowadzić do przeciążenia lub uszkodzenia pojemników;

 2. miejsce usytuowania pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych właściciel nieruchomości obowiązany jest utrzymać w porządku i czystości, koszty przygotowania i utrzymania tych miejsc w porządku i czystości ponosi właściciel nieruchomości;

 3. właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić worki lub pojemniki w punkcie zbierania odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690), pojemniki należy umieszczać tak, by nie powodować uciążliwości
  i utrudnień dla mieszkańców i innych osób trzecich;

 4. właściciel nieruchomości zobowiązany jest gwarantować dostęp dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady w dniu ich odbioru, pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawić w miejscu widocznym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, przed wejściem na teren nieruchomości;

 5. właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników.

§ 15. Właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych może wyposażyć zarządzający, za pośrednictwem przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry.

Rozdział IV

Częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 16. 1. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej na co najmniej raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 2-6.

 1. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w §3 pkt 2 lit. od e-k regulaminu, odbierane są przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne co najmniej cztery razy w roku według ogłoszonego harmonogramu.

 2. Odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być wywożone przez przedsiębiorstwo wywozowe wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej Związku Gmin Dolnej Odry w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie indywidualnego zgłoszenia właścicieli, na ich koszt.

 3. Czysty gruz budowlany pochodzący z drobnych prac wykonywanych we własnym zakresie (nie dotyczy robót budowlanych i rozbiórkowych, na wykonanie których, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie, których wymagane jest zgłoszenie do administracji architektoniczno - budowlanej) - można bezpłatnie oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 4. Odpady biodegradowalne za wyjątkiem odpadów zielonych zebrane na terenie nieruchomości należy gromadzić w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne. Dopuszcza się zbieranie i gromadzenie w przydomowych kompostownikach odpadów biodegradowalnych powstających na terenie nieruchomości.

 5. Odpady zielone są odbierane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne co najmniej jeden raz w miesiącu, według ogłoszonego harmonogramu. Dopuszcza się zbieranie i gromadzenie w przydomowych kompostownikach odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości.

§ 17. Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, na terenie nieruchomościw miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów, w sposób umożliwiający swobodny dostęp przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

§ 18. Opróżnianie koszy ulicznych powinno być prowadzone z częstotliwością, która nie powoduje ich przepełnienia jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

Rozdział V

Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 19. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez przedsiębiorcę z nieruchomości na terenie Gminy Kozielice odbywa się w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych, lub w instalacjach do zastępczej obsługi regionu wskazanych w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023”, przyjętym przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą
-Nr XVI/218/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 20. Traci moc uchwała Nr XVII/190/2013 Rady Gminy Kozielice z dnia 28.02.2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice

§ 21Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 22.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 15-05-2014 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 15-05-2014
Ostatnia aktualizacja: - 15-05-2014 12:47