Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/269/2014 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w ramach wieloletniego praogramu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.


Uchwała Nr XXVI/269/14

Rady Gminy Kozielice

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania

wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego

gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

na lata 2014 - 2020.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 8 ust.2i art.96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 7 lutego 2013r. poz. 182 z póź.zm.), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania: na lata 2014-2020 ( M.P. z 2013 r. poz. 1024) Rada Gminy uchwala, co następuje;

§ 1.

Pomoc w zakresie dożywiania przyznawana jest nieodpłatnie:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7

ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym,

w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej do wysokości 150% kryterium dochodowego.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXV/258/14 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 lutego 2014 roku

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozielicach.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

UZASADNIENIE.

Zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. poz.1024 warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z Programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art.8 ust.1 do wysokości 150% jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust.4, podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150% do wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Podjęcie takiej Uchwały umożliwi przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dzieciom i młodzieży do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, u których dochód w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto środki przyznane na realizację Programu ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 dają możliwość przyznania pomocy w formie gorącego posiłku lub przyznania świadczenia pieniężnego na jego zakup dla osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych lub w podeszłym wieku, które przekraczają kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej do wysokości 150% tego kryterium.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 15-05-2014 12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 15-05-2014
Ostatnia aktualizacja: - 15-05-2014 12:55