Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXVIII/237/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i oprowadzania ścieków.


UCHWAŁA NR XXVIII/237/06

RADY GMINY W KOZIELICACH

Z dnia 23 lutego 2006 roku

w sprawie

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001r., z 2002 r. Nr .23 poz. 220, Nr.62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr116 poz.1203, z 2005 r., Nr.172. poz.1441) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747, z 2002 Nr 113 poz. 984, z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808, z 2005r. Nr 85 poz. 729, Nr 130, poz. 1087 ) uchwala się:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.1 Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, za pomocą

urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą

urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Kozielice.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:

 1. „Ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z p. zm.),

 • b) „Umowa” należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:

 • - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

 • - umowa o zapatrzenie w wodę,

 • - umowa o odprowadzanie ścieków,

c) „Odbiorca” należy przez to rozumieć podmiot będący stroną jednej z umów, o której mowa w pkt. b).

d) „Przedsiębiorstwo” należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.), który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 2.Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na

prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania

ścieków udzielone decyzją Wójta Gminy Kozielice.

Rozdział II

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązki odbiorców warunkujące jego utrzymanie

§ 3.Poziom świadczonych usług Przedsiębiorstwa w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa zezwolenie, o którym mowa w § 2 oraz pozwolenie wodno prawne wydane na podstawie odrębnych przepisów

§ 4.1 Ilość dostarczanej wody określa Umowa o zaopatrzenie w wodę zawarta z Odbiorcą.

2.Maksymalną ilość odprowadzanych ścieków, a także dopuszczalny poziom ich

zanieczyszczeń wynikający z posiadanych przez Przedsiębiorstwo technicznych i

technologicznych możliwości ich oczyszczenia określa umowa o odprowadzanie

ścieków.

§ 5.Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić:

  1. dostawę wody, o jakości przeznaczonej dla spożycia przez ludzi, wynikającej z obowiązujących przepisów,

  2. odbiór ścieków w ilości określonej w umowie oraz jakości wynikającej z obowiązujących przepisów, warunków technicznych przyłącza i zawartej umowy,

  3. ciśnienie wody w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej, nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie więcej niż 0,6 MPa (6 barów),

  4. ciągłość i niezawodność dostaw wody z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo oraz odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych posiadanych przez Przedsiębiorstwo,

  5. budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,

  6. zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego.

§ 6.Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z usług zaopatrzenia w wodę i

odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług przez

Przedsiębiorstwo, a w szczególności do:

 1. utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

 2. zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, w szczególności poprzez montaż i utrzymanie zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

 3. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej oraz natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków,

 4. nie zmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

 5. utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe w stanie uniemożliwiającym ich uszkadzanie, zakłócenia prawidłowego działania, w tym zabezpieczenie pomieszczeń przed dostępem osób nieuprawnionych,

 6. zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,

 7. informowania Przedsiębiorstwa o posiadaniu własnych ujęć wody oraz udostępnienia dostępu do tych ujęć i instalacji z nich zasilanych, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,

 8. wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w warunkach przyłączenia do sieci i umowie,

 9. udostępniania Przedsiębiorstwu terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy.

§ 7.W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczonych usług,

Przedsiębiorstwo ma prawo przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości

odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych, kontroli

przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków

przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wywiązywania się

Odbiorcy z obowiązków określonych w § 6 niniejszego regulaminu.

§ 8. 1.Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego,

będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia

poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo lub strat dla Przedsiębiorstwa,

Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożenia.

2.W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony

Przedsiębiorstwa, ma ono prawo dokonać zastępczej naprawy, bez zlecenia na

koszt Odbiorcy.

§.9.Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania

Przedsiębiorstwa o wszelkich:

 1. stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

 2. zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci,

 3. o każdej zmianie liczby osób korzystających z wody oraz stanu posiadania objętego normami zużycia wody- w przypadku rozliczeń w oparciu o przeciętne normy zużycia wody,

 4. o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami usług

Postanowienia ogólne

§ 10. 1.Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania

ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.

2.Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6

ust. 3 ustawy oraz szczegółowe obowiązki stron i miejsce wykonywania

usług dostawy wody, odbioru ścieków.

§ 11.1.Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2.Strony zawierają umowę na czas określony:

1)gdy na czas określony ustanowiony został tytuł prawny do nieruchomości

stanowiącej miejsce wykonywania usług dostawy wody, odbioru ścieków,

2) na wniosek Odbiorcy.

§ 12.1.Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego

w formie pisemnej.

2.Nie wymaga zmiany umowy: zmiana taryfy, zmiana adresu do korespondencji,

wymiana wodomierza zainstalowanego na przyłączu.

Zasady zawierania umów

§ 13.1.Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do

nieruchomości, która jest legalnie i prawidłowo technicznie przyłączona do sieci,

znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa.

2.Wraz z wnioskiem o zawarcie umowy osoba, o której mowa w ust. 1 obowiązana

jest przedstawić dokument stwierdzający jej tytuł prawny do nieruchomości.

3.Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o

nieuregulowanym stanie prawnym po uprawdopodobnieniu przez nią

faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości

§14.1. Na pisemny wniosek zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków

wielolokalowych, legalnie i prawidłowo technicznie podłączonych do sieci

znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa, zawierana jest umowa z osobami

korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym.

2.Wniosek o którym mowa w ust. 1, pod rygorem pozostawienia przez

Przedsiębiorstwo bez rozpatrzenia, zawierać musi w załączeniu:

1)oświadczenie zarządcy/właściciela o opomiarowaniu wszystkich punktów

czerpalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz

aktualnymi normami technicznymi Polskiego Komitetu Normalizacji,

2)dane dotyczące opomiarowania punktów czerpalnych: numer wodomierza,

jego średnica, producent, data legalizacji oraz numer lokalu który

opomiarowuje,

3)wniosek zarządcy/właściciela budynku o zawarcie umowy o dostawę wody

i odprowadzanie ścieków z budynku, rozliczającą różnice wskazań między

wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy

punktach czerpalnych, na które będą zawarte umowy z osobami korzystającymi

z lokali,

4)wnioski osób korzystających z lokali o zawarcie umów, potwierdzone

własnoręcznym podpisem, zawierające w szczególności: imię i nazwisko

(imiona i nazwiska- w przypadku małżonków), adres zamieszkania, nr pesel,

lokal którego wniosek dotyczy, rodzaj tytułu prawnego do lokalu,

5) zasady wstrzymania dostaw wody do lokali oraz poza lokalami bez zakłócania

dostaw wody do pozostałych lokali opracowane przez zarządcę/właściciela

budynku, wraz z potwierdzeniem ich akceptacji czytelnymi podpisami osób

korzystających z lokali,

6)schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za

wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów

czerpalnych..

3. Po wpłynięciu kompletnego wniosku Przedsiębiorstwo w terminie uzgodnionym z

zarządcą/właścicielem budynku wielolokalowego dokonuje przeglądu technicznego

instalacji wewnętrznej, celem potwierdzenia zgodności informacji zawartych we

wniosku, o których mowa w ust. 2 ze stanem faktycznym i stwierdzenia spełnienia

wymogów określonych w art. 6 ust. 6 ustawy.

4.Umowy, o których mowa w ust. 1 zawierane są po stwierdzeniu, iż spełnione są

wszystkie wymogi określone w art. 6 ust. 6 ustawy.

§ 15.Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od

daty złożenia kompletnego wniosku o zawarcie umowy, a w przypadkach

określonych w § 14 niniejszego regulaminu - w terminie nie dłuższym niż 21 od

dnia przeglądu technicznego potwierdzającego spełnienie wymogów, o których

mowa w art. 6 ust. 6 ustawy.

Zasady rozwiązywania umów

§ 16.1.Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron lub przez stronę

umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.

2.Rozwiązanie umowy w trybie porozumienia stron dokonywane jest w formie

pisemnej.

3.Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie przez

stronę pisemnego oświadczenia.

4.Wypowiedzenie umowy przez Przedsiębiorstwo winno wskazywać przyczynę

wypowiedzenia

§ 17.1. Umowa wygasa w przypadku:

1)śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

2)zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub

likwidacyjnego, strony będącej przedsiębiorcą,

3)zawarcia umowy z następcą, wskutek utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego

do nieruchomości,

4)utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności, a

także zmiany podmiotu administrującego siecią, do której przyłączony jest

Odbiorca,

5)w przypadku odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza

kanalizacyjnego, w sytuacjach określonych w art. 8 ust. 1 ustawy, w szczególności

z powodu braku uiszczania opłat przez zarządcę / właściciela budynku /

Ustanie przyczyn wygaśnięcia umowy ( np. spłata zadłużenia ) nie rodzi obowiązku

zawierania nowej umowy.

2. W przypadku odcięcia dostaw wody Przedsiębiorstwo zapewni zastępczy punkt

poboru wody oraz informuje Odbiorcę, któremu odcięto wodę o sposobie korzystania

z tego punktu

.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat

§ 18.Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, w

oparciu o ceny i stawki opłat określone w obowiązujących taryfach.

§ 19.1.Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez

Przedsiębiorstwo jest faktura.

2.Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 od daty dokonania odczytu lub

końca okresu obrachunkowego.

3.Odbiorca dokonuje zapłaty w formie, miejscu i terminie wskazanych na

fakturze, przy czym termin nie może być krótszy niż 14 dni od daty doręczenia.

4.W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Przedsiębiorstwo ma prawo do

naliczenia odsetek ustawowych.

5.W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych

należności lub na żądanie Odbiorcy, zwraca się ją w terminie 14 dni od daty

złożenia wniosku w tej sprawie.

§ 20.W razie niesprawności wodomierza głównego, lokalowego lub urządzenia

pomiarowego nie przekraczającej 6 m-cy, ilość pobranej wody ustala się na

podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w ostatnim okresie, a w

przypadkach gdy pobór jest nieregularny- w okresie analogicznym lat ubiegłych.

W razie niesprawności wodomierza trwającej ponad 6 miesiące ilość pobranej

wody ustala się w oparciu o normy zużycia wody zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

§ 21.1.Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęcia własnego i wprowadza ścieki do

urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość

odprowadzanych ścieków jest ustalana w oparciu o przeciętne normy zużytej wody

2.W przypadku poboru wody jednocześnie: z ujęcia własnego oraz urządzeń

Przedsiębiorstwa i wprowadzania ścieków do urządzeń Przedsiębiorstwa, ilość

pobranej wody dla potrzeb ustalenia ilości odprowadzonych ścieków sumuje się.

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 22.1.Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może

występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,

która ma być przyłączona do sieci. W uzasadnionych przypadkach

Przedsiębiorstwo może wydać warunki przyłączenia osobie, która korzysta z

nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

2.Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa

Przedsiębiorstwu wniosek o wydanie warunków przyłączenia, który powinien

zawierać co najmniej:

1)imię i nazwisko (lub nazwę wnioskodawcy),

2)adres do korespondencji w przypadku osób prawnych odpis z właściwego

rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,

3)określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,

4)określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz

charakterystyka zużycia wody,

5)wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, a w

przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości

odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do

zastosowania urządzeń podczyszczających,

6)opis nieruchomości,

7)wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania

ścieków.

3.Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie

nieruchomości do sieci winna załączyć:

1)dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

2)aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości,

względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych

obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 23.1.Jeżeli istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci Przedsiębiorstwo

wydaje warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie

dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

2.Warunki przyłączenia są ważne maksymalnie do dwóch lat od dnia ich wydania.

3.Warunki przyłączenia określają:

1)miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z

instalacjami Odbiorcy,

2)parametry techniczne i jakość materiałów,

3)maksymalną ilość dostarczanej do nieruchomości wody,

4)miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania

urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,

5)dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,

6)termin ważności warunków przyłączenia.

§ 24.W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci Przedsiębiorstwo w

terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania wniosku o wydanie warunków

przyłączenia informuje o tym osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując

powody uniemożliwiające podłączenie.

§ 25.1.Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości

do sieci jest:

1)pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej,

2)zawarcie umowy o włączenie do sieci,

3)uzgodnienie warunków i sposobów dokonywania przez Przedsiębiorstwo

kontroli robót.

2.Celem uzyskania uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), osoba ubiegająca

się o przyłączenie nieruchomości do sieci przedkłada Przedsiębiorstwu

odpowiednie dokumenty i informacje. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne

uzgodnienie lub odmowę uzgodnienia z uzasadnieniem w terminie nie

dłuższym niż 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentu i informacji.

3.Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2 określa zasady włączenia przez

Przedsiębiorstwo przyłącza lub urządzenia wybudowanego przez osobę

ubiegającą się o przyłączenie do sieci, a także nadzór Przedsiębiorstwa nad włączeniem.

Rozdział VI

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 26.1.Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku

wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków

technicznych uniemożliwiających realizację usługi.

2.Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze

zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane

niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

3.Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych

latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń

wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstw, opracowane na podstawie

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

§ 27.1.W przypadku uzyskania od Przedsiębiorstwa przez osobę ubiegającą się o

podłączenie do sieci informacji o braku możliwości przyłączenia nieruchomości

do sieci, osoba ta może wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia

poprzez wybudowanie przez nią przyłącza wraz z niezbędnym odcinkiem sieci

lub innymi urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi.

2.Warunki przyłączenia w sytuacji, o której mowa w ust. 1 Przedsiębiorstwo

wydaje po przedstawieniu przez osobę ubiegającą się o podłączenie się do sieci

umowy zawartej z właścicielem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

określającej zasady odpłatnego przekazania wybudowanej sieci lub urządzenia

na stan właściciela urządzeń.

3.W przypadku budowy sieci i urządzeń przyłączanych do sieci posiadanych przez

Przedsiębiorstwo, ma ono prawo do kontroli wszelkich prac budowlanych.

Rozdział VII

Sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza

§ 28.1.W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje

sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia,

uzgodnioną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami.

2.Odbiory częściowe, próby techniczne i odbiór końcowy przeprowadzane są przy

udziale stron lub ich upoważnionych przedstawicieli.

3.Odbiór częściowy jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie

odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikowe) należy

zgłaszać przed zasypaniem.

4.Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny w co najmniej dwóch egzemplarzach: dla Przedsiębiorstwa i dla urzędu właściwego dla spraw związanych z aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

§ 29.1.Termin odbioru końcowego osoba ubiegająca się o przyłączenie uzgadnia z

Przedsiębiorstwem, zgłaszając gotowość do odbioru z co najmniej 7- dniowym

wyprzedzeniem.

2.Zgłoszenie do odbioru winno zawierać w załączeniu, w szczególności:

1)protokoły: prób szczelności, odbiorów częściowych i dezynfekcji,

2)zarejestrowany powykonawczy operat geodezyjny,

3)powykonawczą dokumentację techniczną.

3.Z odbioru końcowego strony sporządzają protokół odbioru końcowego.

§ 30.Jeżeli warunki przyłączenia obejmowały również wybudowanie przez osobę ubiegającą się o przyłączenie odcinka sieci lub innego urządzenia wodociągowego i kanalizacyjnego, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń, w trybie analogicznym do odbioru przyłącza.

Rozdział VIII

Sposób postępowania w przypadku nie dotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 31.O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz

przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować

Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 2 dni przed planowanym

terminem.

§ 32.1.W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo

powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o

jego lokalizacji i warunkach korzystania.

2. Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na

podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie.

§ 33.Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne

w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 Ustawy.

Rozdział IX

Standardy obsługi Odbiorców usług

Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 34.Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom należyty poziom usługi, a

szczególnie winno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§ 35.Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z

własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede

wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.

§ 36.W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej

obniżenia jakości dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust na zasadach

określonych w Umowie.

§ 37.1.W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w

dostawach wody, Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie

14 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od

dnia w którym usługa została wykonana, lub miała być wykonana.

2.Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1

przypadkach nie wykonania, lub nienależytego wykonania usługi.

3.Reklamacja winna być zgłoszona na piśmie.

4.Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w

terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. W sprawach szczególnie

skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu, nie dłużej niż do 30 dni.

5.W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części,

odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie

Rozdział X

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 38.1.Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na postawie

umowy zawartej z gminą, Przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej.

2.Pobór wody na cele przeciwpożarowe dokonywany jest w miejscach

uzgodnionych z Przedsiębiorstwem, a przede wszystkim z hydrantów

przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

3.Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w

posiadaniu Przedsiębiorstwa są jednostki straży pożarnej będące stroną umowy, o

której mowa w ust. 1.

§ 39.Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w

posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do:

a)powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu, czasie poboru oraz ilości pobranej

wody niezwłocznie po zakończeniu akcji gaśniczej lub ćwiczeń, nie później

jednak niż w ciągu 3 dni od jej ich zakończenia,

b)naprawienia uszkodzonych urządzeń i zabezpieczeń.

§ 40.Przedsiębiorstwo za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe obciąża gminę, na

zasadach określonych w umowie.

Rozdział XI

Przepisy końcowe

§ 41.W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w

szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p. zm.) wraz z

przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 42.Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udostępnienia

na żądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu .

§ 43 .Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 17-03-2006 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-03-2006 11:40