Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny.


Informacja o pracy Wójta Gminy

w okresie międzysesyjnym 12.09.2014 r. - 23.10.2014 r.

W okresie międzysesyjnym zostały opracowane projekty uchwał oraz materiały przedkładane na dzisiejszej sesji, w tym o wydanie opinii.

Wójt Gminy wydał 9 zarządzeń, a mianowicie:

 1. Nr 42.2014 z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2014 r. (10.144,66 zł. - dotacja od wojewody na pomoc społeczną i oświatę).

 2. Nr 43.2014 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu „Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2015”.

 3. Nr 44.2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 4. Nr 45.2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2014 r. (51.000,00 zł. - przesunięcia w rozdziałach).

 5. Nr 46.2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

 6. Nr 47.2014 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2014 r. (15.569,00 zł. - dotacja na wybory).

 7. Nr 48.2014 z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2014 r. (20.650,00 zł. - dotacja na wybory).

 8. Nr 49.2014 z dnia 16 października 2014 w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych na „sprzedaż i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2014/2015”.

 9. Nr 50.2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w  2014 roku w zamian za 1 listopada  2014 r. - święto przypadające w sobotę.

Ponadto:

 1. Urząd Skarbowy wyegzekwował od dłużników zaległości podatkowe (w łącznym zobowiązaniu pieniężnym) wraz z odsetkami za zwłokę na kwotę 4.840,30 zł.

 2. Wpływy podatków od dnia 09 września 2014r. do dnia 17 października 2014r.wynoszą:

 • osoby fizyczne 176.980,26 zł.

 • osoby prawne wynoszą:

- podatek od nieruchomości : 127.489,00 zł.

- podatek rolny : 208.055,00 zł.

- podatek leśny : 4.144,00 zł.

 1. Wpływy czynszów dzierżawnych wynoszą: 4.442,06 zł.

 2. UMORZENIA PODATKÓW - OSOBY FIZYCZNE

 3. Nazwa podatku

  Ilość podatników

  Kwota w zł.

  - rolny

  6

  6.791,00

  Ogółem umorzenie podatku rolnego

  6

  6.791,00

  1. Uzgodniono 38 zjazdów z dróg gminnych pod elektrownie wiatrowe.

  2. Wydano 1 decyzje zajęcia pasa drogowego w m. Tetyń na zadaniu inwestycyjnym budowy kanalizacji sanitarnej.

  3. Trwają prace odbiorowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń z przesyłem do Trzeborza”

  4. Podpisano 3 umowy na dofinansowanie przyłączy :

  - Mielno - 2

  - Kozielice - 1

  Łącznie na kwotę 17 678.18 zł brutto.

  1. Został nadany numer porządkowy dla nieruchomości zabudowanej nowym budynkiem mieszkalnym w Mielnie Pyrzyckim.

  2. Sporządzono umowę dzierżawy dla działki nr 229/4 o pow. 0,3382 ha w obrębie Tetyń na okres do 3 lat.

  3. Dnia 08.10.2014r. w Kancelarii Notarialnej sporządzono umowę notarialną w sprawie zamiany działki nr 1/11 o pow. 0,0721 ha stanowiącej własność gminy Kozielice na działkę 1/17 o pow. 0,30 ha stanowiącej własność Lucyny Smoleńskiej położone w miejscowości Maruszewo.

  4. Wydano po przeprowadzeniu pełnej procedury:

  • decyzje o warunkach zabudowy (3 szt.):

  - budowa budynku mieszkalnego, dz. nr 192/2, 192/3, Trzebórz;

  - budowa budynku jednorodzinnego z garażem, dz. nr 213, Trzebórz;

  - budowa stawu rybnego, dz. nr 220, Trzebórz;

  1. Prowadzona jest procedura sprawie:

  • decyzji o warunkach zabudowy (1 szt.):

  - budowa separatora i osadnika na istniejącej kanalizacji deszczowej,

  dz. Nr 22/7, Łozice;

  1. Wydano 5 wypisów oraz 2 zaświadczenia o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

  2. Zatwierdzono wniosek o przyznanie pomocy za pośrednictwem LGD DIROW
   w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na realizację operacji: „Budowa placu zabaw w miejscowości Łozice, wnioskowana kwota pomocy to 21 075,20 zł, koszty całkowite realizacji operacji to kwota 32 403,12 zł. Montaż placu zabaw zakończony.

  3. Przygotowano i w dniu 21-10-2014r. złożono II poprawki do wniosku o przyznanie pomocy za pośrednictwem LGD DIROW w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, tyt. operacji: „Organizacja Dożynek Gminnych 2014”, wnioskowana kwota pomocy to 28 994,72 zł, koszty całkowite realizacji operacji to kwota 44 542,63 zł.

  4. Kompletowana jest dokumentacja w celu przygotowania wniosku o płatność na realizację operacji: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń z przesyłem do Trzeborza" w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioskowana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 1 454 072,00 zł, co stanowi 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Koszty całkowite realizacji operacji wraz z robotami dodatkowymi: ok. 2 750 000,00 zł Budowa sieci zakończona, trwają procedury odbiorowe.

  5. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:

  Liczba złożonych wniosków 8 w tym:

  Wpisy 2, zmiana 2, zawieszenie 2, wykreślenie 2.

  1. Kierowani do pracy- wyroki. Ogółem - 2 osoby.

  2. Zostało wysłane pismo do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach w sprawie przekrzywionego słupa w Mielnie Pyrzyckim.

  3. Starostwo w Pyrzycach negatywnie ustosunkowało się do ograniczenia prędkości w Mielnie Pyrzyckim.

  4. Cmentarze.

  Od 3 -10 października wykonano III koszenie cmentarzy.

  Na cmentarze zostaną dostawione dodatkowe kosze na odpady oraz zostaną zapewnione dodatkowe wywozy odpadów przed 1 listopada.

  1. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

  30 września upłynął termin wpłaty III raty na 2014 rok za zezwolenia, wszystkie sklepy w terminie dokonały opłaty.

  Wydano 1 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż piwa Siemczyn.

  Wydano 1 zezwolenie S2 na sprzedaż napoi alkoholowych powyżej 18%(wódka) dla sklepu w Mielnie Pyrzyckim- Pawicka Beata.

  1. Place Zabaw.

  W dniach 9-10 października zamontowano plac zabaw w miejscowości Łozice.

  Sprężynowce 2 szt., huśtawka podwójna 1 szt., huśtawka ważka 1 szt. karuzela tarczowa z siedziskami 1 szt., zestaw zamek + koci grzbiet.

  Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma AVIS Ekologiczne place zabaw z Lublina( 32.403,12 zł. brutto).

  1. Trwają oczekiwania na odbiór końcowy placu zabaw w Kozielicach.

  2. Drogi

  Trwa procedura wysłania zapytań ofertowych na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015r.

  1. 16.10.Wodociąg Przydarłów i Tetyń - wydano decyzje o warunkowym dopuszczeniu wody do spożycia po przegotowaniu. Wodociągi Zachodniopomorskie wprowadziły stałą dezynfekcję oraz wywieszono informacje dla mieszkańców

  2. W dniu 17 września wykonano przegląd kotłowni olejowej przy Zespole Szkół w Kozielicach na sezon grzewczy 2014-2015.

  3. W dniu 28 października o godz. 10:15 odbędzie się przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do kotłowni na sezon zimowy 2014/2015.

  4. Wydano 7 zezwolenia na wycinkę drzew:

  2- w Załężu, Tetyniu i Mielnie Pyrzyckim 1 w Trzeborzu

  1. Stan ludności na 22.10..2014 r. - 2718osób ( w tym 75 osób pobyt czasowy)

  Lp.

  Miejscowość

  Pobyt stały

  Pobyt czasowy

  ogółem

  1.

  CZARNOWO

  112

  3

  115

  2.

  KOZIELICE

  592

  20

  612

  3

  ŁOZICE

  294

  4

  298

  4.

  MARUSZEWO

  57

  4

  61

  5.

  MIELNO PYRZYCKIE

  274

  4

  278

  6.

  PRZYDARŁÓW

  118

  1

  119

  7.

  ROKITY

  90

  4

  94

  8.

  SIEMCZYN

  216

  7

  223

  10.

  TETYŃ

  530

  13

  543

  11

  TRZEBÓRZ + PODBORZE

  190

  5

  195

  12.

  ZADEKLINO

  8

  1

  9

  13.

  ZAŁĘŻE

  162

  6

  168

  RAZEM

  2643

  75

  2718

  • 2. Urodzenia - 1 (Tetyń))

  • 3. Zgony - 4 (3- Siemczyn,1-Maruszewo)

  • 4. Wymeldowania - 0

  • 5. Zameldowania - 3 ( 1- Łozice,1- Mielno, 1-Trzebórz)

  1. Ilość wydanych dowodów - 36 szt.

  2. W dniu 22 września 2014 roku postanowieniem Komisarza Wyborczego w Szczecinie została powołana Gminna Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r- komisje powołano w składzie 9 osób.

  3. W dniu 20 października br. zostało przeprowadzone losowanie składów osobowych obwodowych Komisji Wyborczych spośród kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze i partie. Powołano dwie komisje, komisja nr 1 w Kozielicach w składzie 9 osób, Komisja nr 2 w Tetyniu w składzie -9 osób.

  4. W dniu 23 października zostanie przeprowadzenie losowanie numerów list zarejestrowanych kandydatów na radnych rady Gminy. Informacja została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy Urzędu Gminy.

  5. Trwają przygotowania do druku kart wyborczych oraz obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz kandydatów Wójta.

  6. W dniu 24 października br. odbędzie się pierwsze spotkanie obwodowych Komisji wyborczych.

  7. Od dnia 20.10.2014r do 30.11.2014r. w ramach robót publicznych została zatrudniona 1 osoba

  8. Sport.

   • 20.09.2014 r. Siemczyn VII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Sołtysa Sołectwa Siemczyn Leszka Karpińskiego. W turnieju udział wzięło 4 drużyny. Puchar Sołtysa wywalczyła drużyna z Mielna Pyrzyckiego, drugie miejsce zajęła drużyna z Tetynia , trzecie drużyna Siemczyna ,a czwarte drużyna z Maruszewa.

   • Tydzień Ruchu:

Podczas Tygodnia Ruchu w Gminie odbyły się dwie imprezy organizowane przez GZ LZS w Kozielicach i Kuźnię Inicjatyw Niebanalnych z Mielna Pyrzyckiego . Pierwszą z nich był sparing siatkarski, który odbył się 02.10.2014 r.. w Hali Sportowej w Kozielicach. W sparingu wzięły udział trzy drużyny kobiet: AS Kozielice ( GZ LZS Kozielice) , Kontra Banie , Black Team Pyrzyce.

Druga imprezą był Maraton Sąsiedzki w Mielnie Pyrzyckim(05.10.2014 r., gdzie udział wzięli mieszkańcy Mielna Pyrzyckiego poprawiając swą aktywność fizyczną

 • Turniej Jesienny Amatorskiej Piłki Siatkowej Kobiet 18.10.2014 r.

18.10.2014 r. w hali sportowej siatkarki rozegrały Turniej Jesienny Amatorskiej Piłki Siatkowej Kobiet. W imprezie udział wzięło 5 drużyn. Turniej został zorganizowany przez GZ LZS w Kozielicach oraz Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Black Team Pyrzyce. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Mostar Stargard Szczeciński, drugie Coś Innego Stargard Szczeciński , trzecie Black Team Pyrzyce, czwarte Kontra Banie , piąte AS Kozielice(GZ LZS Kozielice )

 • W listopadzie we wtorki o godzinie 18:00 odbędą się bezpłatne zajęcia Zumby dla wszystkich chętnych Pań i Panów. Zajęcia zostaną zorganizowane przez GZ LZS w Kozielicach.

 1. Opieka Społeczna.

Wpłynęło:

 • 221 wniosków o pomoc społeczną, w tym wnioski o dodatek mieszkaniowy oraz świadczenia rodzinne.

Wydano:

 • 81 decyzji administracyjnych

W okresie między sesyjnym przeprowadzono 61 wywiadów środowiskowych.

Wypłacono świadczeń pieniężnych ogółem ok:

 • 230.000,00 zł, w tym 169.000,00 zł - świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

 1. Zespół Szkół.

 • 15.09.2014r. - posiedzenie rady pedagogicznej.

 • 17.09.2014r. - zebranie z rodzicami.

 • 18.09.2014r. - udział dwóch przedstawicieli uczniów, dwóch przedstawicieli rodziców, 1 nauczyciele i dyrektora w spotkaniu w ramach programu „Szkoła Współpracy”.

 • 25.09.2014r. spotkanie funkcjonariusza Policji z uczniami klas III gimnazjum.

 • 30.09.2014r. szkolenie wicedyrektora dot. zmian w Statucie szkoły.

 • 06.10.2014r. wycieczka uczniów kl. III i I SP do Chlebowego Domu w Marianowie.

 • 10.10.2014r. pasowanie na pierwszaków.

 • 10-11.10.2014r. udział 5 nauczycieli w szkoleniu Doskonaląca Analiza Nauczania w Wildze.

 • 13.10.2014r. posiedzenie rady pedagogicznej.

 • 15.10.2014r. uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 • 16.10.2014r. spotkanie z rodzicami w ramach programu „Szkoła Współpracy”

 • 20.10.2014r. spotkanie z uczniami w ramach programu „Szkoła Współpracy”.

 1. Wiejski Dom Kultury w Kozielicach.

20 WRZEŚNIA 2014 - SIEMCZYN

 • RODZINNY FESTYN Z OKAZJI POŻEGNANIA LATA

 • VII JESIENNY FESTIWAL KULINARNY, pn.: SWOJSKIE JADŁO”

 • TURNIEJ SĄSIADA

 • ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

 • TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR SOŁTYSA WSI SIEMCZYN LESZKA KARPIŃSKIEGO

26-28 WRZEŚNIA 2014 - MIĘDZYZDROJE

 • UDZIAŁ ZESPOŁU „JARZĘBINA”

W SPOTKANIACH ARTYSTYCZNYCH SENIORÓW

02 PAűDZIERNIK 2014 - KOZIELICE

 • PASOWANIE NA CZYTELNIKA

08 PAűDZIERNIK 2014 - KOZIELICE

 • METAMORFOZY - DZIEŃ DLA URODY

17 PAűDZIERNIK 2014 - MIELNO PYRZYCKIE

 • BAJKOWE SPOTKANIE

21 PAűDZIERNIK 2014 - KOZIELICE

 • BAJKOWE SPOTKANIE

W TRAKCIE REALIZACJI:

 • KONKURS CZYTELNICZY DLA DZIECI I MŁODZIEZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KOZIELICACH

 • BAJKOWE SPOTKANIA W POZOSTAŁYCH ŚWIETLICACH

 • KONKURS „BARWY JESIENI”

 1. Wiejski Dom Kultury w Tetyniu.

Wiejski Dom Kultury w Tetyniu w okresie od 12 września do 21 października 2014 roku był organizatorem lub współorganizatorem ciekawych imprez.

W dniach 23-25 września pod czujnym okiem opiekuna świetlicy wiejskiej w Załężu pani Karoliny Lech odbywały się zajęcia pn.: „Jesienne grzybobranie”. Dzieci i młodzież wykonały piękną makietę zgodną z tematem zajęć. Zajęcia miały na celu nie tylko rozwinąć zdolności manualne, ale również przybliżyć nazwy i rodzaje grzybów, drzew, zwierząt znajdujących się w okolicznych lasach.

Kolejna impreza odbyła się również na świetlicy w Załężu, 03 października, a mianowicie „Poznajemy bohaterów książek Marii Kownackiej”. Zajęcia mające na celu propagować czytanie książek, oraz pokazać jak pomysłowo można spędzić popołudnie.

Dnia 15 października odbyły się zajęcia na świetlicy wiejskiej w Załężu pn.: „Wyprawa na księżyc”. Tym razem to dzieci zaproponowały temat zajęć tak kosmicznych. W tym dniu dzieci budowały rakiety, którymi w przyszłości polecą na księżyc.

Następne zajęcia, tym razem z cyklu kulinarnych odbyły się w Tetyniu, a dokładnie 17 października pn.:„Marsz do kuchni”. Dzieci zachwycone wspólnym przygotowaniem deserów i zapiekanych jabłek.

Dnia 12 października na placu przy remizie strażackiej OSP w Tetyniu odbył się festyn z okazji poświęcenia nowo pozyskanego sprzętu do OSP w Tetyniu. Atrakcją dla mieszkańców był występ zespołu ludowego „Poranek” z Tetynia. Po występie zespołu dla dzieci i dorosłych pracownicy WDK w Tetyniu przygotowali szereg konkurencji sportowo - rekreacyjnych. Pogoda dopisała.

6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 02-12-2014 09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 02-12-2014
Ostatnia aktualizacja: - 02-12-2014 09:41