Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół z obrad I Sesji.


PROTOKÓŁ NR 1/14

z obrad I sesji VII kadencji Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 01 grudnia 2014 r.

Obrady I sesji VII kadencji Rady Gminy Kozielice zwołał na dzień 01 grudnia 2014r. Komisarz Wyborczy w Szczecinie. Obrady inauguracyjnej sesji otworzył i do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy prowadził najstarszy wiekiem radny pan Henryk Kuca.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Kozielicach - pani Anna Pawlik, wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze na radnych.

Prowadzący obrady odczytał treść roty ślubowania, kolejno wywoływani radni wypowiadali słowo „ślubuję”. Ślubowanie złożyło 15 radnych.

Prowadzący na podstawie listy stwierdził obecność kompletu ustawowego składu rady: 15 radnych.

Przedstawił radnym proponowany porządek obrad sesji inauguracyjnej Rady Gminy.

Radny W. Baran złożył wniosek o wprowadzenie punktu o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady.

Wniosek został poddany pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych: 4, wstrzymało się: 1.

Zmieniony porządek obrad I sesji Rady Gminy został przyjęty większością głosów.

Porządek obrad:

1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady.

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Przewodniczącego Rady.

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

7. Zamknięcie obrad.

Ad. 5

Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w głosowaniu tajnym.

Radny W. Czarnecki zgłosił kandydaturę Roberta Sójki na Przewodniczącego Rady Gminy.

Radny Robert Sójka wyraził zgodę.

Radny D. Zybała zgłosił kandydaturę Waldemara Barana.

Radny Waldemar Baran wyraził zgodę.

Lista kandydatów została zamknięta.

Przystąpiono do ustalenia składu Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów tajnych.

Zgłoszono następujące osoby:

1) Wiesław Czarnecki

2) Patrycja Nocoń

3) Paulina Mikołajczyk

4) Magdalena Gawrysiak

Kandydaci wyrazili zgodę.

Skład komisji poddano pod jawne głosowanie. „Za” głosowało 15 radnych. W związku z powyższym skład komisji został przyjęty jednomyślnie.

Komisja skrutacyjna przygotowała karty do tajnego głosowania. Prowadzący obrady kolejno wyczytywał radnych, którzy udawali się do przygotowanego miejsca zapewniającego tajność głosowania i wrzucali karty do urny.

Na czas liczenia głosów ustalono 5 min przerwy.

Komisja po przeliczeniu głosów stwierdziła:

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych na stan obecnych na sali obrad 15.

Głosy ważne: 14, nieważne: 1

Po 7 głosów na każdego z kandydatów, 1 wstrzymujący. Przewodniczący Rady Gminy nie został wybrany.

Ustalono kolejną turę wyborów.

Komisja ponownie przygotowała karty wyborcze, głosowanie odbyło się w ten sam sposób.

Na czas liczenia głosów ustalono 5 min przerwy.

Komisja po przeliczeniu głosów stwierdziła:

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych na stan obecnych na sali obrad 15.

Głosy ważne: 14, nieważne: 1

Po 7 głosów na każdego z kandydatów, 1 wstrzymujący. Przewodniczący Rady Gminy nie został wybrany.

Ustalono III turę wyborów.

Komisja ponownie przygotowała karty wyborcze, głosowanie odbyło się w ten sam sposób.

Na czas liczenia głosów ustalono 5 min przerwy.

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych na stan obecnych na sali obrad 15.

Głosy ważne: 14, nieważne: 1

Waldemar Baran, za: 7 głosów, przeciw: 1 głos,

Robert Sójka, za: 7 głosów, przeciw: 0

Przewodniczący Rady Gminy nie został wybrany.

Ustalono IV turę wyborów.

Komisja ponownie przygotowała karty wyborcze, głosowanie odbyło się w ten sam sposób.

Na czas liczenia głosów ustalono 5 min przerwy.

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych na stan obecnych na sali obrad 15.

Głosy ważne: 15, nieważne: 0

Waldemar Baran, za: 7 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się od głosu: 0

Robert Sójka, za: 8 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się od głosu: 0

Komisja skrutacyjna stwierdziła wybór Roberta Sójki na Przewodniczącego Rady Gminy.

Po dokonaniu wyboru dotychczasowy Prowadzący pogratulował nowo wybranemu Przewodniczącemu i przekazał mu dalsze prowadzenie obrad.

Ad. 6

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w głosowaniu tajnym.

Radny W. Baran zgłosił kandydaturę Leszka Karpińskiego.

Radny W. Czarnecki zgłosił kandydaturę Łukasza Posyniaka

Kandydaci wyrazili zgodę.

W. Baran zgłosił wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów.

Wniosek poddano pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.

„Za” głosowało: 15 , głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Wniosek został przyjęty jednomyślnie.

Skład Komisji skrutacyjnej nie zmienił się.

/Przerwa: 5min/

Przygotowano karty do głosowania

Przewodniczący Rady kolejno wyczytywał radnych, którzy udawali się do przygotowanego miejsca zapewniającego tajność głosowania i wrzucali karty do urny.

Na czas liczenia głosów ustalono 5 min przerwy.

Komisja po przeliczeniu głosów stwierdziła:

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych na stan obecnych na sali obrad 15.

Głosy ważne: 15, nieważne: 0

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

Leszek Karpiński: za: 9, przeciw:0, wstrzymało się od głosu:0

Łukasz Posyniak: za: 6, przeciw:0, wstrzymało się od głosu:0

W wyniku głosowania komisja stwierdziła, że Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został Leszek Karpiński.

Protokoły komisji skrutacyjnej (szt.5) stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 7

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za udział w obradach I sesji Rady Gminy. Stwierdził prawomocność podjętych uchwał.

Protokół sporządziła:

Aleksandra Dzięgielewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 22-12-2014 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 22-12-2014
Ostatnia aktualizacja: - 22-12-2014 11:29