Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IV/25/15 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry.

 

Uchwała nr IV/25 /2015

 

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 23 lutego 2015r.

 

w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry

 

Na podstawie art. 67 ust. 3 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) a także §7 i 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001r. (Dz.U. Nr 121 poz. 1307), uchwala się co następuje:

 

 

§1.

 

W załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XIX/210/2013. z dnia 17.05.2013r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie wprowadza się następujące zmiany:

 1. w §1 ust. 1 po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: „ 18. gmina Marianowo”

 2. w §5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Terenem działania Związku jest obszar gmin będących jego członkami”

 3. w §10 ust. 2 zdanie pierwsze skreśla się wyraz „Ogólne”

 4. w §13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zgromadzenie Związku, zwane dalej Zgromadzeniem”

 5. w §14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zgromadzenie jest organem stanowiącym
  i kontrolnym Związku”

 6. w §16 zdanie pierwsze skreśla się wyraz „Ogólne”

 7. w §16 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „ 9.Tworzenie i przystępowanie do spółek, rozwiązywanie i występowanie z nich;”

 8. skreśla się §16 pkt 10

 9. w §16 ust.15 otrzymuje brzmienie: „15. Na wniosek Zarządu Związku - powoływanie
  i odwoływanie Głównego Księgowego Związku.”

 10. w §17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zgromadzenie wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Zgromadzenia i dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością statutowej liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.”

 11. w §18 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Posiedzenie nadzwyczajne może być zwołane na pisemny wniosek Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/4 członków Związku. Posiedzenie w takim wypadku powinno być zwołane w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać porządek obrad oraz niezbędne materiały i dokumenty oraz projekty uchwał.”

 12. w §28 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i jest równa kadencji Zgromadzenia Związku.”

 13. §29 otrzymuje brzmienie: „Główny Księgowy Związku bierze udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.”

 14. w §38 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Głównego Księgowego Związku lub osoby przez niego upoważnionej.”

 15. w §38 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Główny Księgowy Związku, który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie Przewodniczącego Zarządu Związku, powiadamiając o tym Zgromadzenie oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.”

 16. w §39 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wysokość składek członkowskich i termin ich płatności uchwala Zgromadzenie Związku na wniosek Zarządu Związku.”

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Wojewoda Zachodniopomorski w piśmie z dnia 22 grudnia 2014 roku wskazał, że pewne zapisy uchwały Rady Gminy naruszają obowiązujący porządek prawny.

W przedłożonej uchwale wszystkie wskazane w piśmie uwagi organ nadzoru zostały uwzględnione.

Zgodnie z uchwalą Nr 9/2014 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie z dnia 10 października 2014r. przyjęto w poczet członków Związku Gmin Dolnej Odry Gminę Marianowo.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 25-02-2015 10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 25-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 31-05-2016 10:31