Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

 

Informacja o pracy Wójta Gminy

 

w okresie międzysesyjnym 05.12.2014 r. - 09.02.2015 r.

 

W okresie międzysesyjnym zostały opracowane projekty uchwał oraz materiały przedkładane na dzisiejszej sesji, w tym o wydanie opinii.

 

Wójt Gminy wydał 17 zarządzeń, a mianowicie:

 1. Nr 64.2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2014 r. (32.500,00 zł. - przesunięcia w rozdziałach).

 2. Nr 65.2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2014 r. (1.021,00 zł. - przesunięcia w rozdziałach).

 3. Nr 66.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach.

 4. Nr 67.2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2014 r. (30.675,37 zł. - dotacja od wojewody na pomoc społeczną).

 5. Nr 68.2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

 6. Nr 69.2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 7. Nr 70.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2014 r. (92.700,00 zł. - przesunięcia w rozdziałach - 19.500,00 zł. oświata, 1.100,00 zł. pomoc społeczna, 72.100,00 zł. zadania własne).

 8. Nr 71.2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2014 r. (61.350,74 zł. - dotacja od wojewody na pomoc społeczną).

 9. Nr 72.2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2014 r. (31.321,00 zł. - przesunięcia w rozdziałach).

 10. Nr 73.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2014 r. (18.040,92 zł. - przesunięcia w rozdziałach - 6.000,00 zł oświata, 11.568,75 zł. pomoc społeczna, 472,17 zł. zadania własne).

 11. Nr 74.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2014 r. (5.375,52 zł. - przesunięcia w rozdziałach).

 12. Nr 75.2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2014 r. (149.655,42 zł. - przesunięcia w rozdziałach - 33.930,90 zł. oświata, 18.590,00 zł. pomoc społeczna, 2.141,52 zł. zadania zlecone, 94.993,00 zł. zadania własne).

 13. Nr 1.2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Kozielice na 2015 r.

 14. Nr 2.2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2015 r. (1.094,00 zł. - przesunięcia w rozdziałach - pomoc społeczna).

 15. Nr 3.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Asystenta Rodziny.

 16. Nr 4.2015 z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach.

 17. Nr 5.2015 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2015 r. (260.62 zł. - dotacja od wojewody - pomoc społeczna).

Ponadto:

 1. Urząd Skarbowy wyegzekwował od dłużników zaległości podatkowe (w łącznym zobowiązaniu pieniężnym) wraz z odsetkami za zwłokę na kwotę 1.425,32 zł.

 

 

 

 

 

 1. Wpływy podatków od dnia 05 grudnia 2014 r. do dnia 04 lutego 2015 r.wynoszą:

 • osoby fizyczne 43.331,56 zł.

 • osoby prawne wynoszą:

- podatek od nieruchomości : 127.559,00 zł.

- podatek rolny : 558,00 zł.

- podatek leśny : 5.353,00 zł.

 1. Wpływy czynszów dzierżawnych wynoszą: 3.958,22 zł.

 2. Zostały nadane dwa numery porządkowe dla nieruchomości zabudowanych.

 3. Wydano 5 decyzji zatwierdzających podziały działek: 2 Czarnowo, 1 Tetyń, 1 Trzebórz, 1 Załęże.

 4. Dnia 19.12.2014r. podpisano umowę notarialną w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Kozielice działki nr 658/6 o pow. 0,0154 ha w obrębie Tetyń na której wybudowana jest przepompownia ścieków.

 5. Dnia 09.01.2015 r. podpisano umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego o numerze 4/4 w miejscowości Przydarłów dla małżonków Marioli i Edmunda Strąk.

 6. Sporządzono 81 aneksów do umów w sprawie dzierżaw lokali mieszkalnych , użytkowych i gruntów w związku ze zmianą stawki czynszu.

 7. Wydano 2 decyzje na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

 8. Wydano 12 decyzji na wycinkę drzew.

 9. Wydano 8 pozwoleń na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych.

 10. Wystąpiono do Zarządu Dróg Powiatowych w trybie pilnym o ścięcie drzewa przy drodze powiatowej w miejscowości Tetyń przy budynku nr 28.

 11. Wystąpiono do GDDKiA o możliwość włączenia się do sieci wodociągowej dla miejscowości Zadekllino.

 12. Wystąpiono do GDDKiA o możliwość pozyskania drzewa posuszu znajdującego się na działce własnej przy węźle Pyrzyce, drewno częściowo zostałoby przydzielone dla podopiecznych OPS a cześć przerobiona na ławostoły dla sołectw.

 13. Rozstrzygnięto przetarg na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na działce nr 52 w miejscowości Kozielice”, najkorzystniejszą ofertę firma AGH Atłasiński i Wspólnicy S.J. z siedzibą w Poznaniu, kwota jaką zaoferowała brutto 2 194 074.00, dnia 22.12.2014 r. podpisano umowę.

 14. Został wyłoniony w ramach zapytania ofertowego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Funkcję pełnić będzie Eugeniusz Kasperkiewicz EKO-SANIT, za pełnienie funkcji Inspektora zostanie zapłacone wynagrodzenie w wysokości 44 550.00 zł. brutto.

 15. Trwają prace odbiorowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń z przesyłem do Trzeborza” - prac dodatkowych.

 16. Trwają prace nad przygotowaniem kosztorysów inwestorskich na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa zewnętrznej instalacji przyłączeniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń”.

 17. Wydano po przeprowadzeniu pełnej procedury decyzje o warunkach zabudowy:

  • zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia mieszkalnego na funkcję usługową dz. nr 141/1 Trzebórz;

  • budowa budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej dz. 209/2, Mielno Pyrzyckie,

  • zmiany decyzji o warunkach zabudowy.

 • Prowadzone są procedury sprawie decyzji o warunkach zabudowy:

 • budowa budynku mieszkalnego z garażem jednostanowiskowym w zabudowie zagrodowej wraz ze zjazdem, dz. nr 54/1 Rokity,

 • wiata na sprzęt i maszyny rolnicze, dz. nr 67 Mielno Pyrzyckie

 1. Wydano 5 wypisów i zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

 2. Trwa procedura planistyczna:

 • Uchwała nr XVIII/137/08 z dn. 30 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część obszaru obrębu Załęże (tereny zabudowy letniskowej).

 • Uchwała nr XXXIII/222/2010 z dn. 21 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Uchwała nr XXXIII/223/2010 z dn. 21 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice terenu położonego w obrębie geodezyjnym Załęże.

(dotyczy rekultywacji terenu po eksploatacji kruszywa naturalnego).

 • Uchwała nr X/135/2012 z dn. 25 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały nr XXIV/193/2005 Rady Gminy Kozielice w sprawie uchwalenia MPZP dla obszaru Załęże (teren wsi).

/dotyczy zmiany przeznaczenia terenów zabudowy zagrodowej w indywidualnych gospodarstwach rolnych na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej.

Wprowadzenia możliwości realizacji usług wbudowanych, dobudowanych i wolnostojących na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i na terenach zabudowy zagrodowej w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Dopuszczenie adaptacji obiektów gospodarczych na cele usługowe i przetwórstwa rolniczego w obrębie zabudowy zagrodowej.

 • Uchwała nr XIV/153/2012 z dn. 25 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice oraz Uchwała nr XIV/154/2012 z dn. 25 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych- tereny położone w obrębach geodezyjnych Łozice, Zadeklino, Rokity, Kozielice, Siemczyn, Przydarłów, Trzebórz.

 • Uchwała nr XIV/155/2012 z dn. 25 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Uchwała nr XIV/156/2012 z dn. 25 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice w zakresie lokalizacji przemysłu i usług w obrębie geodezyjnym Czarnowo.

 1. W ewidencji działalności gospodarczej dokonano:

Wpisy 1szt

Zmiany 2 szt.

Zawieszenia 2 szt.

Wznowienia 1 szt.

Wykreślenia 1 szt.

 1. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu:

Obecnie jest 13 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Wydano nowe zezwolenia( piwo P1 i P2 na wynos i w miejscu) + wino i wódka dla Piotr Sosnowski Sklep Tetyń 38, Sosnowska Leokadia - wykreślenie działalności z dniem 31.12.2014r.

01.02.2015r. wydano nowe zezwolenia na piwo i wino dla punktu CASABLANKA Łozice. Poprzednie zezwolenia wygasły z dniem 31.01.2015 r.

W styczniu wezwano wszystkie punkty do złożenia oświadczeń z wartości sprzedanego alkoholu w roku 2014. i naliczono wysokość opłat za zezwolenia na 2015 r. Wszystkie punkty złożyły oświadczenia i wpłaciły I ratę 2015 w terminie tj do 31.01.2015r.

 1. Cmentarze.

Zmiana inkasenta - cmentarz Kozielice. Obecnie opłaty pobiera Pan Józef Wójcik zam. Kozielice 106/4.

 1. Olej opałowy

22.01.2015 r. dostawa oleju opałowego 7082 litry. Rozpoczęto przeglądy kominiarskie szkoły, kotłowni i obiektów gminnych- WDK Kozielice, WDK Tetyń i pozostałych świetlic. Protokoły z przeglądów zostaną dostarczone do końca lutego.

 1. Transport

W dniu 09.01.2014 r. wywieszono na wszystkich przystankach ogłoszenie z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie problemów dotyczących przewozów na terenie Gminy Kozielice. Założono rejestr zgłoszeń i wszystkie uwagi zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach oraz do przewoźników. Wysłano pismo o wyegzekwowanie od przewoźników rozwieszenia aktualnych rozkładów jazdy na tabliczkach przystankowych.

 1. Drogi

W styczniu 2015 r. wysłano pisma w sprawach:

 • zamontowania znaków drogowych tzw. „sierżantów” na drodze miedzy miejscowościami Tetyń - Załęże,

 • zamontowania lustra drogowego w miejscowości Mielno Pyrzyckie poprawiającego bezpieczeństwo wyjazdu z drogi podporządkowanej na powiatową przy budynku Nr 5.

 • o uprzątniecie poboczy, rowów przy drogach powiatowych i wojewódzkich + teren przy zjeździe z drogi S-3.

 1. Psy.

W dniu 02.02.2015 r. przesłano do Sołtysów, aby w formie „OKÓLNIKA” dostarczyć wszystkim mieszkańcom wezwanie do zwiększenia dozoru nad opuszczającymi posesje psami. Informację o zdyscyplinowaniu właścicieli psów przekazano również dzielnicowemu Kozielic.

 1. Stan ludności na 06.02.2015 r. - 2713 osób (w tym 70 osób pobyt czasowy)

 

Lp.

Miejscowość

Pobyt stały

Pobyt czasowy

ogółem

1.

CZARNOWO

111

3

114

2.

KOZIELICE

586

17

603

3

ŁOZICE

294

8

302

4.

MARUSZEWO

56

5

60

5.

MIELNO PYRZYCKIE

274

4

278

6.

PRZYDARŁÓW

120

-

120

7.

ROKITY

89

4

93

8.

SIEMCZYN

214

6

220

10.

TETYŃ

522

11

533

11

TRZEBÓRZ + PODBORZE

190

5

195

12.

ZADEKLINO

11

1

12

13.

ZAŁĘŻE

161

6

167

 

RAZEM

2643

70

2713

 

 • Urodzenia - 5 (1-Tetyń, 1-Mielno, 1-Przdarłów, 1-Łozice, 1-Trzebórz),

 • Zgony - 8 (1- Siemczyn, 1-Maruszewo, 2-Kozielice, 2-Tetyń, 1-Mielno,1- Załęże),

 • Wymeldowania - 19 (8-Tetyń, 6-Kozielice, 4-Trzebórz, 1-Czarnowo),

 • Zameldowania - 8 (2-Kozielice, 1-Tetyń, 1- Mielno, 4-Trzebórz).

 1. Ilość wydanych dowodów - 39 szt..

 2. Trwają przygotowania do wdrożenia nowego systemu „űródło' z zakresu systemu wydawania dowodów osobistych oraz Pesel (ewidencja ludności), który ma wejść w życie z dniem 1 marca 2015 roku.

 3. Trwają prace przygotowawcze związane z obwieszczeniami o podziale gminy na obwody głosowania oraz siedzib obwodach komisji wyborczych w związku zarządzonym na dzień 10 maja 2015 r. wyborami Prezydenta RP.

 4. Od dnia 02 lutego do dnia 31.07.2015 roku w ramach organizacji stażu dla osób bezrobotnych zostało przyjętych 2 osoby (1-Kozielice, 1-Czarnowo) zostały złożone również wnioski o organizacje robót publicznych dla 7 osób. Wnioski czekają na rozpatrzenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach.

 5. Przygotowano i w dniu 12-12-2014 r. złożono wniosek o płatność końcową na realizację operacji „Budowa świetlicy wiejskiej w Siemczynie” w ramach działania 313.322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszt realizacji II etapu wynosi: 210.201,45 zł, koszty kwalifikowane 126.088,20 zł. Wnioskowane dofinansowanie w kwocie 94.566,15 zł.

 6. Przygotowano i w dniu 17-12-2014 r. złożono wniosek o płatność oraz w dniu 12-01-2015 r. poprawki do wniosku w związku z realizacją operacji: „Organizacja Dożynek Gminnych 2014” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wnioskowana i zatwierdzona do wypłaty kwota pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to 28.817,64 zł, koszty całkowite realizacji operacji to kwota 44.542,63 zł.

 7. Przygotowano i w dniu 17-12-2014 r. złożono wniosek o płatność na realizację operacji: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń z przesyłem do Trzeborza" w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioskowana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 1.454.072,00 zł. Koszty całkowite realizacji operacji wraz z robotami dodatkowymi: ok. 2.750.000,00 zł, koszty kwalifikowane 1.900.875,69 zł.

 8. Przygotowano i w dniu 28-01-2015 r. złożono I poprawki do wniosku o płatność końcową na realizację operacji „Budowa świetlicy wiejskiej w Łozicach” w ramach działania 313.322.323 „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszt realizacji II etapu: 287.864,52 zł, koszty kwalifikowane 170.691,35 zł, wnioskowane dofinansowanie w kwocie 107.024,00 zł.

 9. Przygotowano i w dniu 30-01-2015 r. złożono poprawki do wniosku o płatność na realizację operacji: „Budowa placu zabaw w miejscowości Łozice” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wnioskowana kwota pomocy to 21. 075,20 zł, koszty całkowite realizacji operacji to kwota 35.478,12 zł.

 10. W przygotowaniu są I poprawki do wniosku o płatność końcową na realizację operacji „Budowa świetlicy wiejskiej w Siemczynie” w ramach działania 313.322.323 „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 11. W przygotowaniu są I poprawki do wniosku o płatność na realizację operacji: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń z przesyłem do Trzeborza" w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 12. Odbyły się zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP Gminy Kozielice:

   1. OSP Tetyń - 10 stycznia 2015 r.

   2. OSP Kozielice - 17 stycznia 2015 r.

   3. OSP Czarnowo - 24 stycznia 2015 r.

   4. OSP Załęże - 31 stycznia 2015 r.

   5. OSP Mielno Pyrzyckie - 7 lutego 2015 r.

W każdym zebraniu uczestniczył Wójt Gminy.

 

 

 

 

 1. Ochotnicze Straże Pożarne - udział w zdarzeniach:

   1. OSP Kozielice:

Wpłynęło:

Wydano:

W okresie między sesyjnym przeprowadzono 156 wywiadów środowiskowych.

Wypłacono świadczeń pieniężnych ogółem ok:

FERIE NA SPORTOWO

Podczas ferii zimowych w hali sportowej zorganizowane zostały zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży

HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ

Rozgrywki rozpoczęły się 18.01.2015r. Udział w lidze bierze 6 drużyn z gminy i 1 z poza gminy.

ZUMBA

Od czasu gdy w listopadzie odbyły się pierwsze bezpłatne zajęcia Zumby zainteresowanie tym rodzajem sportu ciągle rośnie. Obecnie organizowane są odpłatnie zajęcia dla dwóch grup z podziałem na dzieci i kobiety. Treningi odbywają się w każdy wtorek.

AEROBIC

Od 6.02.2015 w piątek rozpoczęły się darmowe zajęcia Aerobicu dla Pań

28 LISTOPADA 2014 - KOZIELICE

03 GRUDNIA 2014 - KOZIELICE

06 GRUDNIA 2014 - SIEMCZYN

10 GRUDNIA 2014 - CZARNOWO

19 GRUDNIA 2014 - KOZIELICE

• KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY STROIK I KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

19 - 31 GRUDNIA 2014 - KOZIELICE

19 GRUDNIA 2014 - KOZIELICE

24 STYCZNIA 2015 - ŁOZICE

24 STYCZNIA 2015 - SIEMCZYN

 

FERIE ZIMOWE 2015

PROGRAM: 19.01.2015 - 30.02.2015

19 -23 .01.2015- I TYDZIEŃ:

19.01.2015 - PONIEDZIAŁEK

 

20.01.2015 - WTOREK

 

21.01.2015 - ŚRODA

 

22.01.2015 - CZWARTEK

 

23.01.2015 - PIĄTEK

 

 

26-30.01.2015 - II TYDZIEŃ:

26.01.2015 - PONIEDZIAŁEK

WYCIECZKA DO JEDNEGO Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH W POLSCE,

ZADASZONEGO LODOWISKA O WYMIARACH 24M X 48M ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W CENTRUM SPORTOWO-REHABILITACYJNYM „SŁOWIANKA”

W GORZOWIE WLKP.

(KOSZT: 24,60 zł)

 

27.01.2015 - WTOREK

 

28.01.2015 - ŚRODA

 

29.01.2015 - CZWARTEK

 

30.01.2015 - PIĄTEK

 

W TRAKCIE REALIZACJI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 • 09.01.2015 r. - powalone drzewo w Łozicach,

   1. OSP Tetyń:

  • 09.01.2015 r. - powalone drzewo w Trzeborzu,

  • 01.02.2015 r. - śmiertelne potrącenie w Tetyniu.

  1. Opieka Społeczna.

  • 214 wniosków o pomoc społeczną, w tym wnioski o dodatek mieszkaniowy oraz świadczenia rodzinne.

  • 156 decyzji administracyjnych

  • 206.356,88 zł, w tym 83.750,00 zł - świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

  1. Hala sportowa.

  1. Zespół Szkół.

  • 9-10-11.12.2014 r. - próbny egzamin gimnazjalny, cz. humanistyczna, cz. matematyczno-przyrodnicza i cz. językowa.

  • 11.12.2014 r. udział trzech przedstawicieli szkoły w szkoleniu dotyczącym doradztwa zawodowego.

  • 17.12.2014 r. próba sprawdzianu po klasie szóstej.

  • 18.12.2014 r. - zebranie z rodzicami w ramach programu „Szkoła współpracy”.

  • 19.12.2014 r. Jasełka bożonarodzeniowe i rozdanie paczek.

  • 22.12.2014 r. - 06.01.2015r. zimowa przerwa świąteczna.

  • 09.01.2015 r. udział uczniów w przedstawieniu „Szewczyk Dratewka”.

  • 10.01.2015 r. udział nauczycieli gimnazjum w szkoleniu w ramach programu „Nowoczesny nauczyciel-nowoczesna szkoła”.

  • 13.01.2015 r. klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej.

  • 15.01.2015 r. zebranie z rodzicami.

  • 17.01.2015 r. udział nauczycieli gimnazjum w szkoleniu w ramach programu „Nowoczesny nauczyciel-nowoczesna szkoła”.

  • 19.01.-01.02.2015 r. Ferie zimowe.

  1. WDK Kozielice.

  • INAUGURACJA ROKU KULTURALNEGO 2015

  • MIKOŁAJKI

  • MIKOŁAJKI

  • MIKOŁAJKI

  • WYSTAWA ŚWIĄTECZNA

  • WIGILIA Z DOMEM KULTURY

  • DZIEŃ BABCI I DZIADKA

  • DZIEŃ BABCI I DZIADKA

  • 10.00-12.00 - „BAJKOWE STWORY” - PORANEK FILMOWY

  • 12.00-14.00 - „KULINARNE FANTAZJE”

  • 14.00-16.00 - „ZIMOWE ROZGRYWKI”

  • 16.00-18.00 - „ZANIM WRÓCĄ BOCIANY” - ZAJĘCIA PLASTYCZNE

  • 10.00-12.00 - „SZACH MAT” - POTYCZKI SZACHOWE

  • 12.00-14.00 -  „MOJE WYMARZONE FERIE” - ZAJĘCIA PLASTYCZNE

  • 14.00-16.00 - „TAK TO LECIAŁO” - KONKURS MUZYCZNY

  • 16.00-18.00 - „DZIESIĘĆ BAŁWANKÓW” - ZAJĘCIA TEATRALNE

  • 10.00-12.00 - „ZIMOWE SPOSOBY NA DOBRY NASTRÓJ”

  • 12.00-14.00 - „KSIĄŻKA UCZY I POMAGA”- BAJKOWE SPOTKANIE

  • 14.00-16.00 - „LITERKOWY ZAWRÓT GŁOWY”

  • 16.00-18.00 - „YOU CAN DANCE” - ZAJĘCIA TANECZNE

  • 10.00-12.00-„KOMPUTER MOIM PRZYJACIELEM”

  • 12.00-14.00 - „ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE”

  • 14.00-16.00 - „EKO ZABAWY DLA MAŁYCH I DUŻYCH”

  • 16.00-18.00 - „ZAGADKI SÓWKI DLA MĄDREJ GŁÓWKI”

  • 10.00-12.00 - „RAZ, DWA, TRZY WYGRYWASZ TY” - TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH

  • 12.00-14.00 - „Z MUZYKĄ NA CO DZIEŃ” - KARAOKE

  • 14.00-16.00 - „NUDA NIE MA SZANS” - ZABAWY RUCHOWE

  • 16.00-18.00 - „DZIEŃ BABCI I DZIADKA”

  • „SPORT ZIMOWY TEŻ JEST ZDROWY”

  • 10.00-12.00 - „SZACH MAT” - POTYCZKI SZACHOWE

  • 12.00-14.00 -  „MOJE WYMARZONE FERIE” - ZAJĘCIA PLASTYCZNE

  • 14.00-16.00 - „TAK TO LECIAŁO” - KONKURS MUZYCZNY

  • 16.00-18.00 - „DZIESIĘĆ BAŁWANKÓW” - ZAJĘCIA TEATRALNE

  • 10.00-12.00 - „MISTRZ GŁOŚNEGO CZYTANIA”- KONKURS LITERACKI

  • 12.00-14.00 -  „SKRZAT POZNAJE ŚWIAT” - ZAJĘCIA EDUKACYJNE

  • 14.00-16.00 - „JESTEM MISTRZEM” - TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH

  • 16.00-18.00 - „KINO MANIAK”

  • 10.00-12.00 - „MAM TALENT”

  • 12.00-14.00 - „MAGICZNY PAPIEROWY ŚWIAT” - ZAJĘCIA PLASTYCZNE

  • 14.00-16.00 - „RAZEM WESELEJ” - ZAGADKI, KRZYŻÓWKI, ŁAMIGŁÓWKI, REBUSY

  • 16.00-18.00 - „ZIMA W PRZYSŁOWIACH”

  • 10.00-12.00 - „KOGEL-MOGEL” - ZAJĘCIA KULINARNE

  • 12.00-14.00 -„ZIMA W TĘCZOWYCH KOLORACH” - ZAJĘCIA PLASTYCZNE

  • 14.00-16.00 - „BAL MASKOWY”

  • 16.00-18.00 - „SZUKAMY SKARBU”

  • KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  1. WDK Tetyń.

  • 07.12.2014r. - „MIKOŁAJKI” (Tetyń, Maruszewo)

  • 07.12.2014r.- „MIKOŁAJKI” (Załęże)

  • 11.12.2014r.- „MIKOŁAJKI” (Trzebórz)

  • 20.12.2014r.- „WIECZERZA WIGILIJNA” (Tetyń)

  • 23.01.2015r. - „DZIEŃ BABCI I DZIADKA” (Tetyń)

  • 19.01. - 30.01.2015r. - „FERIE ZIMOWE 2015” (Załęże)

  • 19.01. - 30.01.2015r. - „FERIE ZIMOWE 2015” (Tetyń)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 25-02-2015 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 25-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 31-05-2016 10:32