Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół z obrad IV sesji.

 

Protokół Nr 4

 

z obrad IV Sesji VII kadencji Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 23 luty 2015 roku

 

 

Ad.1 Otwarcie obrad IV Sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum

 

Obrady IV sesji odbywały się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i trwały od godz.1400 do godz.1630

Obradom IV Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Leszek Karpiński

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach na stan ustawowego składu Rady Gminy 15 radnych uczestniczy 14 radnych, więc rada może obradować i podejmować uchwały.

Nieobecny radny: Robert Sójka

Listy obecności radnych, sołtysów, , gości zaproszonych,, pracowników stanowią odpowiednio załączniki do protokółu.

 

Ad.2 Zgłaszanie zmian do porządku obrad IV Sesji Rady Gminy.

Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek o wyprowadzenie z porządku obrad następujących punktów:

-projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej jako punkt 20.

Pozostałe punkty porządku otrzymują odpowiednia numeracje.

Uwag do zgłoszonego wniosku nie wniesiono. Poprawki podano pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na Sali obrad 14 Za przyjęciem zmian do porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciw głosowało 0 wstrzymała się od głosu 0 osoba. Zmiany do porządku obrad zostały przegłosowane i przyjęte jednomyślnie

 

Ad.3 Przyjęcie porządku obrad IV Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad IV Sesji wraz z naniesionymi poprawkami .Udział w głosowaniu wzięło 14radnych na stan obecnych na sali obrad 14 Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0

Porządek obrad zostały przegłosowany i przyjęty jednomyślnie

 

Porządek obrad:

 

1.Otwarcie obrad IV Sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum.

 

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad IV Sesji Rady Gminy.

 

3.Przyjęcie porządku obrad IV Sesji Rady Gminy.

 

4. Przyjęcie protokółu obrad III Sesji

 

5Informacja Wójta o pracy w okresie między sesyjnym.

 

6.Interpelacje i zapytania radnych

 

7.Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy

- komisji Budżetu,

- komisji Oświaty,

- komisji Rewizyjnej

 

8.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok.

a) stanowiska komisji

b) dyskusja,

c) przyjecie sprawozdania

 

9.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych za 2014 rok.

a) stanowiska komisji

b) dyskusja,

c) przyjecie sprawozdania

 

10.Sprawozdanie z działalności Placówek Kulturalno-Oświatowych za rok 2014.

a) stanowiska komisji

b) dyskusja,

c) przyjecie sprawozdania

 

11. Informacja na temat działalności rekreacyjno- sportowej na terenie gminy, LZS oraz kalendarz imprez sportowych.

a) stanowiska komisji

b) dyskusja,

c) przyjecie informacji

 

12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i

zbiorowe odprowadzanie ścieków.

a) stanowiska komisji

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały

 

13 .Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

a) stanowiska komisji

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały

 

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej drodze przetargu.

a) stanowiska komisji

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały

 

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości .

a) stanowiska komisji

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały

 

16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice w 2015 roku.

a) stanowiska komisji

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały

 

17.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2015

a) stanowiska komisji

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały

 

18. Projekt uchwały w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

a) stanowiska komisji

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały

 

19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry

a) stanowiska komisji

b) dyskusja,

c) przyjęcie sprawozdania

 

20.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wydzierżawienia na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości, budowli i urządzeń służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków

a) stanowiska komisji

b) dyskusja,

c)podjęcie uchwały

21. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały

 

22. Odpowiedzi Wójta na zapytania radnych

 

23. Wnioski stałych komisji

 

24. Wolne wnioski.

 

25.Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy

 

 

Ad 4. Przyjęcie protokółu z obrad IV Sesji Rady Gminy.

 

Protokół z obrad III Sesji był wyłożony do wglądu. Wniosków i uwag do protokółu nie wniesiono.

Protokół z obrad III Sesji został poddany pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14radnych na stan obecnych na Sali obrad 14.Za przyjęciem protokółu głosowało 14 radnych, przeciw głosowało 0 wstrzymujących 0..Protokół z obrad III Sesji został przegłosowany i przyjęty jednomyślnie

 

Ad.5. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesyjnym.

Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym została przesłana do radnych wraz z materiałami na sesje. Uwag do informacji nie wniesiono.

Głos zabrał:

Waldemar Baran - cz już tak będzie z informacjami, podoba mi się to.

Wójt Gminy - myślę ,że tak

 

Ad 6. Interpelacje i zapytania radnych

Interpelacji i zapytań nie wniesiono.

Na obrady sesji przybyli strażacy OSP Tetyń, podczas obrad IV Sesji Rady Gminy Kozielice, Wójt Piotr Rybkowski złożył uroczyste podziękowania dla druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Tetyniu za odwagę i poświęcenie podczas dramatycznej akcji ratowniczej w dniu 1 lutego 2015r. w Tetyniu.

Wyróżnieni druhowie:

Guszczenko Dariusz, Guszczenko Maciej, Kołodziej Sebastian, Rejniak Tomasz, Różycki Krzysztof, Tyczka Damian, Tyczka Łukasz, Tyczka Tomasz, Wilczek Dariusz

Wszyscy wyróżnieni otrzymali z rąk Wójta Piotra Rybkowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Leszka Karpińskiego pamiątkowe wyróżnienia oraz drobne upominki.

 

Ad.7. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy

- komisji Budżetu,

- komisji Oświaty,

- komisji Rewizyjnej

 

Plany pracy zostały rozesłane dla wszystkich radnych wraz z materiałami na sesje. Uwag do planów pracy nie wniesiono.

Przewodniczący rady Gminy po konsultacji z radnym poddał pod głosowanie blokowo plany pracy.

Udział w głosowaniu wzięło 14radnych na stan obecnych na Sali obrad 14.Za przyjęciem protokółu głosowało 14 radnych, przeciw głosowało 0 wstrzymujących 0Plany pracy zostały przegłosowane i przyjęte jednomyślnie.

 

Ad.8.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014rok

Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie. Uwag do sprawozdania nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy sprawozdanie poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na Sali obrad 14. Za zatwierdzeniem sprawozdania głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Sprawozdanie zostało zatwierdzone jednomyślnie.

 

Ad.9.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych za 2014 rok.

Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie. Uwag do sprawozdania nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy sprawozdanie poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na Sali obrad 14. Za zatwierdzeniem sprawozdania głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Sprawozdanie zostało zatwierdzone jednomyślnie.

 

 

 

 

Ad.10.Sprawozdanie z działalności Placówek Kulturalno-Oświatowych za rok 2013

Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie. Z Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu. Nie zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach - z braku obecności Dyrektora WDK Pani .K.Szczepkowskiej

Przewodniczący Rady Gminy sprawozdanie Z wiejskiego Domu Kultury poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na Sali obrad 14. Za zatwierdzeniem sprawozdania głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Sprawozdanie z działalności Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu zostało zatwierdzone jednomyślnie.

 

Ad.11. Informacja na temat działalności rekreacyjno- sportowej na terenie gminy, LZS oraz kalendarz imprez sportowych.

Komisje nie pracowały nad informacją z braku takiej informacji . Informacji z działalności rekreacyjno-sportowej nie przedstawiono- pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim

 

.Ad.12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i

zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały i tym samym otworzył dyskusję.

Proponowane ceny przez Wodociągi zachodniopomorskie

- woda - 5,78 zł brutto/m pobranej wody

-ścieki - 8,08zł brutto/m3 odprowadzanych ścieków

- opłata abonamentowa - 8,37 zł brutto miesięcznie za jeden punkt rozliczeniowy dla wodomierza głównego

- opłata abonamentowa - 3,87 zł brutto miesięcznie za jeden punkt rozliczeniowy dla wodomierza dodatkowego

Wójt Gminy - poinformował, że wzrost następuje wzrost do roku poprzedniego poinformował również, że prowadzi rozmowy z wodociągami w sprawie dopłat - dopłata 120.tyś., wówczas cena wody i ścieków dla indywidualnych odbiorców będzie niższa, poprzedniego

Henryk Kuca - tak nie może być, cena wody i ścieków powinna być jednakowa dla wszystkich, nie mamy możliwości z rozliczenia Wodociągów co jest robione na naszym terenie, widzę, w informacji, ze wymienialiście studnię głębinową, i mam pytanie do Pana Brodowicza, czy wy sami to robiliście

Pan Brodowicz - tak we własnym zakresie

Henryk Kuca - wykonanie takiej pracy przez Wodociągi moim zdaniem jest niemożliwe, to wymaga specjalistów i specjalistycznego sprzętu, my dopłacamy rocznie do Goleniowa, ale nic się nie robi dla naszej gminy na urządzeniach wodnych, nie mamy żadnej kontroli, nasze pieniądze są wykorzystywane na cele spółki to jest rozbój w biały dzień . proponuje stawkę wody na poziomie roku poprzedniego.

Tadeusz Stasiak - my nie wiemy, co robicie, kiedy robicie, brak jakiegokolwiek nadzoru.

Wójt Gminy - na komisjach uzgodniono z Wodociągami, że będą nam przedkładać miesięczne informacje, co będzie robione i gdzie.

 

Komisja Rewizyjna negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Budżetowa i Oświatowa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na Sali obrad 14. Za przyjęciem uchwały głosowało 0 radnych, przeciw głosowało 14radnych, wstrzymało się od głosu 0. Uchwała została przegłosowana jednomyślnie odrzucona ( nie podjęta).

 

Ad.13.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Gminnego Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2014r. oraz Preliminarza kosztów realizacji tego programu na 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały wraz z załącznikiem. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Uwag nie wniesiono .Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały wraz z załącznikiem poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na Sali obrad 14. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

 

 

 

 

Ad.14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej drodze przetargu.

.Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Wszystkie uwagi omówiono na posiedzeniach komisji.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na Sali obrad 14. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się od głosu 1 radny(Stasiak). Uchwała została przegłosowana i podjęta większością głosów „za” Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie

 

Ad.15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości .

Komisja Oświaty i Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Komisja Rewizyjna nie zajęła stanowiska.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na Sali obrad 14. Za przyjęciem uchwały głosowało 6 radnych, przeciw głosowało 5 radnych, wstrzymało się od głosu 3 radnych. Uchwała została przegłosowana i większością głosów „za” podjęta

 

Ad.16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice w 2015 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Komisja Oświaty i Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Komisja Rewizyjna nie zajęła stanowiska

Głos zabrał:

Henryk Kuca - czy Pan Dubiński wyraził zgodę.

Sekretarz Gminy -wyraził zgodę ustną.

Henryk Kuca - czy można uzyskać informację jaki ponosimy koszt za 1 psa, i ile zostało odłowionych psów w roku 2014 do chwili obecnej

Wójt Gminy - w chwili obecnej nie jesteśmy odpowiedzieć, otrzyma Pan odpowiedź na piśmie .Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały wraz z załącznikami poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na Sali obrad 14. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie

 

Ad.17.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2015

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Wyjaśnień udzieliła Pani Skarbnik Gminy. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. Przewodniczący rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na Sali obrad 14. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się od głosu 1 radny(Kuca).

Uchwała została przegłosowana i większością głosów „za” podjęta

 

Ad.18. Projekt uchwały w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji. Komisje rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na Sali obrad 14. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.. Uchwał została przegłosowana i podjęta jednomyślnie

 

19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy ,poinformował, że obecna uchwała jest powiązana z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego ,który uchylił poprzednia uchwałę i zobowiązał Związek Gmin Dolnej Odry do opracowania zmian do Statutu w imieniu wszystkich członków

Henryk Kuca - w poprzednim statucie nie było zapisu ,że członkowie zarządu pobierają wynagrodzenie.

Wójt Gminy - jestem członkiem i nigdy nie pobierałem wynagrodzenia.

Proponuje przyjąć uchwałę , a do pozostałych punktów możemy wrócić w terminie późniejszym.

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na Sali obrad 14. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw głosowało 4 radnych, wstrzymało się od głosu 3 radnych. Uchwała została przegłosowana i większością głosów „za” podjęta

 

Ad.20. Projekt uchwały sprawie: wydzierżawienia na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości, budowli i urządzeń służących zbiorowemu zaopatrzenia w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji. Komisje rady pozytywnie zaopiniowały. projekt uchwały. Uwag nie wniesiono. Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14radnych na stan obecnych na Sali obrad 14. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, wstrzymało się od głosu 1 radny (Stasiak) , głosów przeciw nie było. Uchwał została przegłosowana i podjęta większością głosów „za'

 

Ad.21 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został przygotowany w związku ze zgłoszeniem radnego Czarneckiego zarówno sołtysa sołectwa Trzebórz, że w statucie nie ma zapisu że wybierany jest Przewodniczący Rady Sołeckiej.

Henryk Kuca- to zebranie wiejskie ustala Statut, a nie rada Gminy, Gmina może przygotować projekt i przekazać do dyskusji mieszkańcom

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji i ustalenie ilości członków

Ustalono skład liczbowy 3 osoby.

Zostały zgłoszone następujące kandydatury:

  1. Wiesław Czarnecki,

  2. Waldemar Baran

  3. Krzysztof Prodan.

Wszystkie osoby wyraziły zgodę. Przewodniczący Rady Gminy blokowo poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z nazwiskami .Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na Sali obrad 14. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się od głosu 2 radnych .Uchwała została przegłosowana i podjęta większością głosów ”za”.

 

Ad.22. Odpowiedzi Wójta na zapytania radnych

 

Zapytań nie było.

 

Ad.23. Wnioski stałych komisji

Wniosków komisji nie było.

 

Ad.24 Wolne wnioski

W wolnych wnioskach Wójt Gminy przedstawił pismo Starosty Pyrzyckiego o wskazanie osoby do rady Społecznej przy Szpitalu w Pyrzycach, poinformował, również ,że radny Marcin Kucharski wyraził dobrowolnie zgodę.

Waldemar Baran - mam odpowiednia kandydatkę Panią Danutę Grochocka, która kiedyś pracowała jako pielęgniarka

Pani Grochocka wyraziła zgodę

W pierwszej kolejności poddano pod głosowanie kandydaturę Pana Marcina Kucharskiego. Za kandydaturą Pan Kucharskiego głosowało 5 radnych, przeciw głosowało 8 radnych, wstrzymało się od głosu 1 radny. Kandydatura została przegłosowana i większością głosów przeciw oddalona.

W drugiej kolejności pod głosowanie poddano kandydaturę Pani Danuty Grochockiej. Za kandydaturą głosowało 9 radnych, przeciw głosowało 3 radnych, wstrzymało się od głosu 1 radny. Kandydatura został przegłosowana i większością głosów za” przyjęta

Kandydatem do Rady Społecznej przy szpitalu w Pyrzycach została Pani Danuta Grochocka

 

Patrycja Nocoń - czy istnieje możliwość pomalowania pasów na drodze gminnej przejścia do sklepu Skiby.

Wójt Gminy - pomalowanie pasów musi być do czegoś powiązane, to jest teren prywatny jak możemy na ternie prywatnym malować pasy

Dariusz Zybała - należałoby się zając droga do Maruszewa, droga porośnięta krzakami, słaba widoczność

- na zakręcie drogi do Maruszewa brak oświetlenia, często mieszkańcy wracają późno.

Łukasz Posyniak droga prowadząca na wysokości kościoła porośnięta drzewami, uciążliwość przejazdu dużymi maszynami rolniczymi.

Wójt Gminy - problem wycinki drze został zgłoszony do starostwa , natomiast co do oświetlenia nie wypowiem się w tej chwili.

 

Ad.25.Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za udział w obradach IV Sesji. Stwierdził, że podjęte uchwały na obradach IV sesji są prawomocne.

O terminie obrad następnej sesji radni zostaną powiadomieni.

 

 

 

 

 

 

Protokółowała: Przewodniczący Rady Gminy

M. Strankowska Leszek Karpiński

Inspektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 27-02-2015 08:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 31-05-2016 10:30