Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 41.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu.


Zarządzenie Nr 41.2015

Wójta Gminy w Kozielicach

z dnia 15 maja 2015 r.

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.,poz. 594, 1318 z 2014r. poz. 379, 1072 ze zm.)) w związku z art. 37 ust.1, art. 38 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2014r. , poz. 518 z póź.zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1.Ogłosić drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 91 o pow. 0,05 ha położona w

obrębie Załęże.

Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż powyższej nieruchomości. Regulamin stanowi

załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin przetargu podać do publicznej wiadomości w

sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr. 41.2015

z dnia 15 maja 2015r.

WÓJT GMINY KOZIELICE

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości

Lp.

Obręb

Nr

działki

pow.

ha

Nr księgi

wieczystej

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzennego

lub w studium

Cena

wywoławcza

Wadium

1.

Załęże

91

0,05

SZ2T/00015541/2

Działka zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym w zabudowie zwartej oraz wolno stojącym budynkiem gospodarczym- przeznaczone do rozbiórki

Symbol - B

W planie zagospodarowania przestrzennego strefa zabudowy zagrodowej

11.400,00

2.000,00

Działka wolna jest od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

Sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2014 r., poz.518 z póź.zm).

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 177, poz. 1054 z 2011r. z póź.zm).

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28.04.2015r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie gotówkowej w wysokości j/w na konto Urzędu Gminy nr 61 9387 0003 0000 1078 2000 0030 w terminie do dnia 19 .06 2015r. z określeniem numeru geodezyjnego działki.

Za termin wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu na wskazane konto.

Przetarg odbędzie się 23.06. 2015 r. o godz. 1100 siedzibie Urzędzie Gminy w Kozielicach pok. Nr 13.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej: dowód wpłaty wadium

• dokument stwierdzający tożsamość

• aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, gdy uczestnikiem jest osoba prawna oraz pełnomocnictwo

wystawione przez organ zarządzający

• pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przejęciu ich bez

zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą

okazywane na koszt gminy, oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających.

• osoba fizyczna może być reprezentowana przez pełnomocnika posiadającego potwierdzone notarialnie

pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia , natomiast w

przypadku pozostałych osób zostanie zwrócona nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia

przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości winna być uiszczona nie później niż do dnia przeniesienia praw

własności.

Nabywca nieruchomości we własnym zakresie dokona rozbiórki budynków w zamian za pozyskany materiał.

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy,

organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Kozielice www.bip.kozielice.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kozielicach pokój nr 12 , lub tel. 91 5611141.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 41.2015

z dnia 15 maja 2015r.

R E G U L A M I N

ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

§ 1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby prawne i osoby fizyczne.

§ 2. Nieruchomość sprzedana zostanie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto Urzędu Gminy Kozielice nr

61 9387 0003 0000 1078 2000 0030 wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu.

Za termin wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

§ 4. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Przewodniczącemu Komisji

Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu orginał dowodu wpłaty wadium, dokument

tożsamości lub aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika konieczne jest przedłożenie orginału

Pełnomocnictwa.

§ 5. Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę.

§ 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przegrał przetarg podlega zwrotowi niezwłocznie po

odwołaniu lub zamknięciu przetargu, po dokonaniu przez Przewodniczącego Komisji

przetargowej zapisu „zwrot wadium data i podpis”.

§ 7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia

nieruchomości.

§ 8. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia

umowy.

§ 9. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do

pełnych dziesiątek złotych.

§ 10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik

zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

§ 11. Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach

określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami .

§ 12. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedawanej nieruchomości (pomniejszoną o

wpłacone wadium) nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

§ 13. Opłaty notarialne, sądowe pokrywa w całości nabywca.

§ 14. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości, płatna jednorazowo

przed podpisaniem umowy notarialnej .

§ 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi postawę do zawarcia umowy sprzedaży.

§ 16. Granice nabywanej nieruchomości, wygrywający przetarg ustali na koszt własny.

§ 17. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej oraz

osoby bliskie tym osobom.

§ 18. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 19-05-2015 08:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 19-05-2015
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2015 08:54