Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dostawa węgla kamiennego (EKO-Groszek, Orzech I i II) do Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu i świetlic wiejskich w Łozicach, Siemczynie i Załężu.

Kozielice, dn. 13-10-2015r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  -  Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z p. zm) oraz Zarządzenia nr 36/2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 kwietnia 2015r. Gmina Kozielice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa węgla kamiennego (EKO-Groszek, Orzech I i II) do Wiejskiego Domu Kultury
w Tetyniu i świetlic wiejskich w Łozicach, Siemczynie i Załężu.

Symbol CPV – 09.11.12.10-5 – Węgiel kamienny

I. Nazwa i adres zamawiającego

 

Nazwa zamawiającego                  Gmina Kozielice

Adres zamawiającego                    Kozielice 73

Kod Miejscowość                          74-204 Kozielice

Telefon:                                        91 561 11 31

Faks:                                            91 561 11 32

adres strony internetowej               www.kozielice.pl

adres poczty elektronicznej             sekretariat@kozielice.pl

Godziny urzędowania:                    pn. 8:00- 16:00, wt.- pt. 7:00 – 15:00

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie przetargowe o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych oraz zarządzenia Nr 36/2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro w Gminie Kozielice.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie 8 ton węgla kamiennego EKO-Groszek                 oraz 14 ton węgla Orzech (Orzech I – 8 ton, Orzech II – 6 ton) wraz z transportem i rozładunkiem do Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu oraz świetlic wiejskich w Łozicach, Siemczynie i Załężu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia węgiel Orzech I i II:

- wartość opałowa – min 27 MJ/kg

- zawartość popiołu – do 10%

- wilgotność całkowita – do 8%

- inne:

·         partia jednorazowej dostawy 2 tony (termin dostawy ustalany telefonicznie z 7 dniowym wyprzedzeniem)

·         cena zakupu obejmuje koszt węgla, koszt transportu i rozładunku węgla

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia węgiel EKO-Groszek w workach przepuszczających powietrze :

- wartość opałowa – min 25 MJ/kg

- zawartość popiołu – do 10%

- wilgotność całkowita – do 8%

- inne:

·         partia jednorazowej dostawy 1 tony (termin dostawy ustalany telefonicznie z 7 dniowym wyprzedzeniem)

·         cena zakupu obejmuje koszt węgla, koszt transportu i rozładunku węgla

 

IV. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

V. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające do 10% zamówienia podstawowego w zależności od zapotrzebowania na opał.

VI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VII. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.

1.    Zmiany ustawowej stawki podatku VAT - jej obniżenie lub podwyższenie jest możliwe
w wysokości odpowiadającej zmianie podatku;

VIII. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od października 2015r. do kwietnia 2016r.

IX. Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunki udziału w postępowaniu

  1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
  2. Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje,                  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), co najmniej dwie dostawy opału porównywalne z przedmiotem zamówienia o wartości min. 20 000,00 zł brutto każda, które jednocześnie będą potwierdzone dowodami, że zostały wykonane (oświadczenie
    o dokonanych dostawach z określeniem miejsca realizacji zamówienia).

Opis sposobu dokonywania oceny:

   Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia Warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawców i oparty będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,

 

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

-   jest niezgodna z treścią niniejszego ogłoszenia zawierającą istotne warunki zamówienia;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

-   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

-  w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

-   jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

X. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Dokumenty wymagane:

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1,

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2,

- wykaz osób do kontaktów z zamawiającym- załącznik nr 3’

- certyfikat jakości opału wystawionym przez kopalnię, z której jest dostarczany lub dokument ten może pochodzić (być przekazany) od dystrybutora, składnicy opału lub od innego podmiotu prawnego czy osoby fizycznej zajmującej się sprzedażą i dostawą surowców będących przedmiotem zamówienia. 

- zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, kopia potwierdzona za zgodność
 z oryginałem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- oświadczenie o dokonanych dostawach z określeniem miejsca realizacji zamówienia.

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie (dopuszcza sie korespondencje faxem z potwierdzeniem dostarczenia). Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania, które wpłyną do siedziby Zamawiającego, nie później niż 2 dni przed terminem złożenia ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści istotnych warunków zamówienia zawartych w niniejszym ogłoszeniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana (dopuszcza się faxem za potwierdzeniem) wszystkim uczestnikom postępowania bez przekazania źródła zapytania.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania wszystkich wykonawców celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść i dokumenty ogłoszenia.

XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1)        Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

 

stanowisko              p.o. dyrektor Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach

imię i nazwisko      Marcin Sztuka           

tel.                           603 074 555 

fax.                          91 563 03 65         

w godzinach            wt.- pt. 9:00 - 17:00

 

2)        Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:

 

stanowisko            podinspektor

imię i nazwisko      Beata Stasiak            

tel.                           91 563 03 65            

fax.                         91 563 03 65  

w godzinach            pn. 8:00 - 16:00,  wt.- pt. 7:00 - 15:00

 

XIII. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIV. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XV. Opis przygotowania oferty

1.     Przygotowanie oferty

1)  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2)  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3)  Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4)  Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5)  Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7)  Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

8)  Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

9)  Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość de kompletacji zawartości oferty.

 

 

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu i w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego;

Urząd Gminy Kozielice

Kozielice 73

74-204 Kozielice

pokój nr 2

do dnia 20.10.2015 r. do godz. 11:00

 

Oznakowana następująco: Dostawa węgla kamiennego (EKO-Groszek, Orzech I i II) do Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu i świetlic wiejskich w Łozicach, Siemczynie i Załężu.

          Nie otwierać do dnia 20.10.2015 r. do godz. 11:15

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

2. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego;

Urząd Gminy Kozielice

Kozielice 73

74-204 Kozielice

pokój nr 13

w dniu 20.10.2015 r.  o godz. 11:15

 

3. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana i cena.

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena może być tylko jedna.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

 

XVIII. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

---------------------------------------------------------------------
|Nazwa kryterium                                        |Waga  
----------------------------------------------------------------------
|cena                                                            |100   
----------------------------------------------------------------------

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

---------------------------------------------------------------------------

Nazwa kryterium:              cena

Wzór:   

        cena oferty najniższej
                               ----------------------------------        x 100%
           cena oferty rozpatrywanej

3. Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX. Warunki umowy

1.  Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym ogłoszeniu.

2.  O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem

3.  Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego ogłoszenia oraz danych zawartych w ofercie.

XXI. Ogłoszenia wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.bip.kozielice.pl. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty, zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.

XXII. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

XXIII. Załączniki

Załączniki do ogłoszenia:

 

1.       Formularz ofertowy wykonawcy;

2.       Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

3.       Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym;

4.       Projekt umowy.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 14-10-2015 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 14-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 14-10-2015 14:49