Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/67/15 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Kozielice na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy wodnych i kanalizacyjnych.

 

 

 

Uchwała Nr X/67/15

Rady Gminy Kozielice

z dnia 28 grudnia 2015 roku.

 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Kozielice na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy wodnych i kanalizacyjnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232 ze zm.), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kozielice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Kozielice na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową nowych przyłączy wodnych i kanalizacyjnych do istniejącej na terenie Gminy Kozielice sieci wodnej i kanalizacyjnej oraz regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów związanych z budową przyłączy wodnych i kanalizacyjnych, stanowią wsparcie finansowe Gminy w realizacji powinności właścicieli nieruchomości w zakresie podłączenia nieruchomości do sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej i udzielane są dla poprawy stanu środowiska naturalnego w Gminie Kozielice.

 

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr X/67/15

Rady Gminy Kozielice

z dnia28.12r..2015

 

Regulamin o udzielenie osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Kozielice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z budową przyłączy wodnych

i kanalizacyjnych.

 

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

 

§ 1. Regulamin określa tryb postępowania w sprawie udzielania osobom fizycznym dotacji celowych zwanych dalej „dotacjami” na (częściowy zwrot) dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy wodnych i kanalizacyjnych zwanych dalej „inwestycjami” doprowadzające wodę i odprowadzających ścieki bytowe lub komunalne z budynków (użytkowych) mieszkalnych i mieszkalno-usługowych położonych na terenie Gminy Kozielice do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

§ 2Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) wniosku - rozumie się przez to pisemne oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie w celu otrzymania dotacji z żądaniem jej przyznania;

2) dotacji celowej - rozumie się przez to środki pochodzące z budżetu Gminy przeznaczone na dofinansowanie części kosztów inwestycji;

3) inwestycji - rozumie się przez to budowę przyłącza wodnego i kanalizacyjnego do sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej;

4) przyłączu wodnym - rozumie się przez to przyłącze wodne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;

5) przyłączu kanalizacyjnym - rozumie się przez to przyłącze kanalizacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;

6) Wnioskodawcy - rozumie się przez to osobę fizyczną będąca właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wnioskodawca może być również osoba fizyczna władająca nieruchomością na podstawie stosownej umowy zawartej z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym.

7) Gminie - rozumie się przez to Gminę Kozielice;

8) umowie o udzielenie dotacji - rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą, mającą na celu określenie warunków przyznania oraz sposobu udzielania i rozliczania dotacji;

9) kosztach kwalifikowanych - rozumie się przez to koszty faktycznie poniesione wraz z podatkiem VAT przez Wnioskodawcę na inwestycję, potwierdzone rachunkami bądź fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę, obejmujące koszty:

a) sporządzenia mapy do celów projektowych,

b) sporządzenia projektu technicznego,

c) zakupu materiałów budowlanych,

d) wykonania przyłącza,

e) pomiarów geodezyjnych (powykonawczych),

f) opłaty przyłączeniowej do urządzeń wodnych i kanalizacyjnych.

10) odbiorcy ścieków - rozumie się przez to Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie;

11) opłacie przyłączeniowej - rozumie się przez to opłatę wynikającą z obowiązującej taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie, obowiązującej na obszarze działalności odbiorcy ścieków.

Rozdział 2.
Warunki uzyskania dotacji

§ 31. O dotację może ubiegać się Wnioskodawca spełniający łącznie następujące warunki:

1) posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Kozielice lub włada taką nieruchomością jako posiadacz samoistny;

2) zobowiązuje się wybudować przyłącze wodne lub kanalizacyjne do budynku, znajdującego się na nieruchomości, o której mowa w pkt 1, do sieci wodnej lub kanalizacyjnej;

2. Jeżeli przyłącze ma być podłączone do dwóch lub więcej nieruchomości, o dotację może ubiegać się tylko osoba wskazana w porozumieniu zawartym pomiędzy właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości.

3. Dotacja udzielana jest Wnioskodawcy na podstawie umowy o udzielenie dotacji, która określa w szczególności warunki przyznania i rozliczenia dotacji.

4. Dofinansowaniem mogą być objęte tylko inwestycje określone w umowie o udzielenie dotacji, zawartej po wejściu w życie niniejszej uchwały i przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Rozdział 3.
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji

§ 41. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Urzędu Gminy Kozielice wniosku wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Załączniki do wniosku o udzielenie dotacji stanowią:

1) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (kserokopia);

2) umowa lub inny dokument poświadczający prawo do dysponowania nieruchomością, jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości (kserokopia);

3) kosztorys inwestorski lub szacunkowy koszt wykonania przyłącza;

4) porozumienie właścicieli lub samoistnych posiadaczy nieruchomości w przypadku, gdy przyłącze ma być podłączone do dwóch lub więcej nieruchomości.

3. Kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę, z możliwością wglądu do oryginalnych dokumentów na żądanie organu przyznającego dotację.

4. Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny, zawiera błędy lub braki wyłączające rozpatrzenie wniosku i uniemożliwiające zarejestrowanie wniosku na liście wniosków o dotację Wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

5. Pozostawienie wniosku bez rozpoznania nie wyklucza możliwości ponownego złożenia wniosku.

6. Wnioski o dotację przyjmowane są do dnia 30 października roku poprzedzającego przyznanie dotacji, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. W 2016 roku wnioski o dotację przyjmowane będą do 30 marca 2016 r.

8. Wniosek o przyznanie dotacji celowej rozpatruje Wójt Gminy biorąc pod uwagę następujące kryteria;

  1. spełnienie warunków formalnych

  2. celowość i efektywność wykorzystania środków publicznych

9. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą umowy o udzielenie dotacji.

10. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia wniosku i ewentualnym terminie podpisania umowy o udzielenie dotacji celowej.

11. Dotacje udzielane będą do momentu wyczerpania się środków finansowych na dany rok budżetowy.

12. Pozytywnie rozpatrzone wnioski, które wykraczają poza możliwości finansowe Gminy w danym roku kalendarzowym, będą stanowiły podstawę do zawarcia umowy w następnym roku budżetowym, o ile Gmina będzie dysponowała środkami na ten cel.

§ 51. Wnioskodawcy, o którym mowa w § 2 pkt 6, prowadzącemu działalność gospodarczą może być przyznana w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 30.06.2021 r., dotacja stanowiąca pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L.2013.352.1).

2. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku, sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.).

Rozdział 4.
Sposób rozliczenia dotacji

§ 6. Wysokość dotacji wybudowanego przyłącza wodno- kanalizacyjnego wynosi nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota udzielonej dotacji wynosi 5.000,00 zł brutto .

§ 7. Dotacja zostanie przekazana po podpisaniu przez Gminę i Wnioskodawcę umowy o udzielenie dotacji, w sposób wskazany w umowie.

§ 8. 1. Warunkiem rozliczenia dotacji przez Wnioskodawcę jest przedłożenie w terminie ustalonym w umowie o udzielenie dotacji dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót i wykorzystanie udzielonej dotacji, tj.;

1) rachunków lub faktur wystawionych na Wnioskodawcę, obejmujących koszty kwalifikowane (kserokopie);

2) umowy Wnioskodawcy z dostawcą wody na dostarczanie wody z sieci wodociągowej (kserokopia).

3) umowy Wnioskodawcy z odbiorcą ścieków na odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej (kserokopia).

2. Kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę. Oryginały dokumentów należy przedłożyć do wglądu przy składaniu wniosku.

3. Na podstawie dostarczonych przez Wnioskodawcę dokumentów sporządzony zostanie protokół rozliczenia udzielonej dotacji.

 

 

 

 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

 

§ 9.1. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku;

  1. wykorzystania dotacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem,

  2. jeżeli dotowany odmówi poddania się kontroli i nie będzie realizował wniosków pokontrolnych.

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1 na dotowanym ciąży obligatoryjny obowiązek zwrotu pełnej kwoty dotacji wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych.

 

§ 10. Wójt Gminy sprawuje kontrolę wykonania zadania poprzez osoby przez niego upoważnione.

 

§ 11. W celu zapewnienia jawności postępowania o udzielenie dotacji celowej i jej rozliczenia Wójt Gminy zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej;

  1. wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji

  2. informacje o których mowa w pkt 1 zamieszcza się na okres jednego miesiąca.

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr ………
Rady Gminy Kozielice
z dnia ……………...

 

W n i o s e k

do Wójta Gminy Kozielice o udzielenie dotacji celowej
na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza
wodnego lub kanalizacyjnego*

 

Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy ………………………………………………………….……

………….…………………….……….…….…………………………………………..…………….

PESEL / NIP*……………………..……… Tel. kontaktowy ..……………….…….….……..

Adres zamieszkania / siedziby:

……………………………………………………………………..…………………………….

Wnioskuję o przyznanie dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej ze środków budżetu Gminy Kozielice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z budową przyłącza wodnego lub kanalizacyjnego do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej budynku zlokalizowanego*

 

w miejscowości ………….……………....................................................................................................

nr domu …………………………………….

nr ewidencyjny działki: ………….…………………………………..…………………..………….….

Stan prawny nieruchomości zabudowanej budynkiem, na której będzie realizowana inwestycja:

Wnioskodawca jest:

 właścicielem nieruchomości  współwłaścicielem nieruchomości

 inne……………………………………………………………………..…

Oświadczam, że przystąpię do budowy przyłącza wodnego lub kanalizacyjnego do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej.

Planuję poniesienie wydatków zgodnie z poniższym zestawieniem rzeczowo finansowym obejmującym następujące koszty kwalifikowane (sporządzenie mapy do celów projektowych, sporządzenie projektu technicznego, zakup materiałów budowlanych, wykonanie przyłącza, pomiar geodezyjny (powykonawczy), opłatę przyłączeniową do urządzeń wodnych lub kanalizacyjnych).

Lp.

Koszty kwalifikowane

Wartość brutto

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

RAZEM:

 

…………… zł brutto

 

Sposób przekazania dotacji:

 przelewem na konto Wnioskodawcy nr ………………..………………………………….…

 gotówką w kasie.

 

 

 

 

………………….. …………………………..

Data Podpis Wnioskodawcy

 

Objaśnienia:

* - NIP wpisujemy tylko w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

* - niepotrzebne skreślić.

Załączniki do wniosku (zaznaczyć X jeśli dokument załączono do wniosku):

 Tytułu prawny do dysponowania nieruchomością (kserokopia),

 Umowa lub inny dokument poświadczający prawo do dysponowania nieruchomością, jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości (kserokopia);

 Porozumienie właścicieli lub posiadaczy samoistnych nieruchomości (w przypadku gdy przyłącze ma być podłączone do dwóch lub więcej nieruchomości).

  • Kosztorys inwestorski lub szacunkowy koszt wykonania przyłącza.

  • Inne (podać nazwy załączonych dokumentów):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

 

Kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie.

Mając na uwadze, że Polska wstępując w 2004 roku do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów m. in. Dyrektywy Rady nr 91/271/EWG z dnia 21.05.1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, które z kolei miały odzwierciedlenie w konieczności realizacji zadań uporządkowania gospodarek wodno-ściekowych w kraju. Z tego powodu zaistniała konieczność uruchomienia systemu dofinansowania budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Gminy Kozielice.

Cel ten z punktu widzenia Gminy jest niezwykle istotny i ma charakter zarówno społeczny jak i środowiskowy oraz umożliwi wywiązanie się z zobowiązań traktowych podjętych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych przedsięwzięcia związane z budową i rozbudową zbiorczych systemów kanalizacyjnych oraz modernizacją oczyszczalni ścieków należy wykonać do 31.12.2015 r.

Prace związane z rozbudową zbiorczego systemu kanalizacyjnego są częściowo zakończone, modernizacja oczyszczalni ścieków w Kozielicach jest zakończona, natomiast ostatnim najważniejszym ogniwem (będących bezpośrednio w rękach mieszkańców) jest przyłączenie posesji do wybudowanej kanalizacji.

Niniejszy projekt uchwały ma za zadanie wspomóc proces budowy przyłączy przez mieszkańców Gminy Kozielice, a tym samym wywiązanie się Gminy Kozielice z zobowiązań akcesyjnych.

Zasady udzielania dotacji celowej określone zostały zgodnie z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 400a ust.1 pkt 2, art. 403 ust. 1, 4 pkt 1a, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.1232 ze zm.). Dotacje celowe będą udzielane osobom fizycznym na podstawie umowy na zadanie określone w art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska tj. „Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 25-01-2016 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 25-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 25-01-2016 12:51