Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/65/15 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kozielice.


UCHWAŁA NR X/65/15

RADY GMINY KOZIELICE

z dnia 28 grudnia 2015 roku

w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kozielice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r. poz. 1515), art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440) oraz § 3 ust.7 Rozporządzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012 poz. 451), uchwala się, co następuje:

§ 1. Udostępnia się do korzystania operatorom i przewoźnikom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, przystanki komunikacyjne, których właścicielem jest Gmina Kozielice.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1 zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg gminnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kozielice w wysokości 0,05 zł. (słownie: pięć groszy) za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Z opłaty za korzystanie z przystanków zwolnieni są przewoźnicy wykonujący gminne przewozy dzieci do szkół.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IX.61/15 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kozielice

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

.

Załączniki nr 1 do uchwały Nr X/65/15

Rady Gminy Kozielice

z dnia 28.12.2015

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kozielice

§ 1. Udostępnia się operatorom oraz przewoźnikom przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kozielice po wcześniejszym przedłożeniu wniosku o wyrażenie zgody na korzystanie z przystanków określonych w załączniku nr 2.

Do wniosku należy dołączyć: obowiązujący lub projektowany rozkład jazdy linii, kopię zezwolenia, zaświadczenia lub potwierdzenia zgłoszenia przewozu jeżeli zostały wydane.

§ 2. Korzystanie z przystanków możliwe jest jedynie w celu przewozu osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi rozkładami jazdy, w sposób bezpieczny i niekolidujący z pracą innych operatorów i przewoźników korzystających z tych przystanków.

§ 3. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Czas zatrzymania na przystankach powinien być ograniczony do niezbędnego minimum. Zabrania się parkowania i postoju pojazdów na przystankach.

§ 4. Zobowiązuje się operatorów i przewoźników do:

a) podjeżdżania na początek przystanku (zatoki) w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości przystanku,

b) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia dogodnego wsiadania i wysiadania osobom starszym i niepełnosprawnym.

§ 5. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczania rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie.

Załącznik nr 2

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Kozielice

Lp

MIEJSCOWOŚĆ

KATEGORIA

DROGI

NR

DZIAŁKI

NR

PRZYSTANKU

NAZWA

PRZYSTANKU

1.

MIELNO PYRZYCKIE

GMINNA

561

01

MIELNO PYRZYCKIE KOLONIA

2.

ŁOZICE

GMINNA

24

02

ŁOZICE WIEŚ

3.

MARUSZEWO

GMINNA

671/2

01

MARUSZEWO

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1440), która weszła w życie z dniem 1 marca 2011 r. stanowi, iż do zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego (właściwej jednostki samorządu terytorialnego) należy - określenie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kozielice, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz określenie zasad korzystania z tych obiektów.

Ustawa dopuszcza ustalenie stawki w kwocie 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka

transportu na przystanku komunikacyjnym. Opłaty stanowią dochód jednostki samorządu

terytorialnego i mają być przeznaczone na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców, a także na realizację zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu drogowego. Do zadań tych należą budowa, przebudowa i remont przystanków komunikacyjnych i dworców oraz wiat przystankowych i innych budynków służącym pasażerom, posadowionym na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorie tych dróg.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 25-01-2016 11:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 25-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 25-01-2016 11:10