Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/62/15 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2016.


UCHWAŁA Nr X/62/15

Rady Gminy Kozielice

z dnia 28 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, 1318, z 2014r. poz. 379, 1072, z 2015r. poz. 1045 ze zm.) w związku z § 19 ust.5 Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 Nr 44, poz.763,nr 95 ,poz.1723, z 2012r poz.292.) Rada Gminy uchwala się co następuje:

§ 1 .Uchwala się plan pracy Rady Gminy w Kozielicach na rok 2016, stanowiący załącznik do uchwały

§ 2.Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania niezbędnych zmian w planie pracy Rady Gminy wynikających z bieżącej działalności Wójta, Rady Gminy, Komisji Stałych

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1 do uchwały Nr X/62/15

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 28.12.2015r.

PLAN PRACY RADY GMINY KOZIELICE NA ROK 2016

LP.

Tematyka

Termin planowego odbycia sesji/miesiąc

I

1.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych za 2015rok.

2 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok ( w tym wykonanie budżetu.)

3.Sprawozdanie z działalności Placówek Kulturalno-Oświatowych za rok 2015

-informacje z działalności bibliotek

4.Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozielice na rok 2016.

5.Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy

LUTY

II

1.Realizacja uchwał przez Wójta Gminy za drugie półrocze 2015.

2.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kozielice za rok 2015 i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

MARZEC/KWIECIEŃ

III

1.Realizacja z wykonanych uchwał przez Wójta Gminy za pierwszy kwartał 2016

2.Bezpieczeństwo publiczne w gminie

3. Ocena działalności firm przewozowych w zakresie transportu pasażerskiego.

MAJ/CZERWIEC

IV

1.Informacja z przygotowania Zespołu Szkół w Kozielicach do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017, oraz sprawozdanie z działalności szkoły za rok szkolny 2015/2016

2.Informacja Wójta z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

3.Ocena realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2016

4.Ocena działalności GOK za I półrocze 2016 roku

5.Ocena działalności firm w zakresie wywozu nieczystości stałych na terenie gminy Kozielice.

WRZESIEŃ

V

1.Założenia do projektu budżetu gminy na rok 2017

2. Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na rok 2017

3.Informacje z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2015

4.Informacja na temat funkcjonowania Związku Gmin - gospodarska odpadami na terenie gminy

5. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół o wynikach przeprowadzonych testów gimnazjalnych i szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017

PAűDZIERNIK/LISTOPAD

VI

1. Wprowadzanie zmian do budżetu gminy za rok 2016

2. Uchwalenie planów pracy Komisji Rady gminy na rok 2017

3 .Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na rok 2017

4. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2017

GRUDZIEŃ

Na poszczególnych sesjach oprócz ww tematów Rada Gminy będzie rozpatrywała i podejmowała uchwały w bieżących sprawach statutowych i gospodarczych gminy min. w zakresie:

- zmian w budżecie,

- gospodarki nieruchomościami,

- zagospodarowania przestrzennego gminy,

- zmian w statucie gminy i statutach sołectw , spraw oświatowych, spraw

Społecznych itp.

Ponadto Rada Gminy będzie informowana o:

- działalności Wójta w okresie między sesyjnym,

- pracy Rady w okresie między sesyjnym,

- stanie finansowym gminy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 25-01-2016 11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 25-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 25-01-2016 11:14