Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie


Kozielice, 11 października 2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: S.271.2016. Nazwa zadania: "Wymiana opraw oświetlenia standardowego na LED w pomieszczeniach Urzędu Gminy Kozielice".

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 44.2016 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 sierpnia 2016 r. Gmina Kozielice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Gmina Kozielice

Adres zamawiającego Kozielice 73

Kod Miejscowość 74-204 Kozielice

Telefon: 91 5611130

Faks: 91 563 03 65

adres strony internetowej www.kozielice.pl

adres poczty elektronicznej sekretariat@kozielice.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty instalacyjne elektryczne polegające na wymianie standardowych opraw oświetleniowych na LED w budynku Urzędu Gminy Kozielice.

Rodzaj i ilość opraw oświetleniowych znajduje się w wykazie, jako integralna część ogłoszenia.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Rodzaj zamówienia: Roboty instalacyjne elektryczne.

Nazwa zamówienia: Wymiana opraw oświetlenia standardowego na LED w pomieszczeniach Urzędu Gminy Kozielice.

Do oferty należy załączyć kosztorys jednostkowy.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45310000-3

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

do 15 grudnia 2016 r.

VII. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

VIII. Warunki płatności.

Termin płatności 14 dni od daty złożonej faktury.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

100 %

#112

X. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

 1. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1.

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2,

 1. Wykaz osób do kontaktu z zamawiającym - załącznik nr 3

 1. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - załącznik nr 4.

 2. Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

 

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, sposobem przygotowania oraz złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie (dopuszcza się korespondencje faksem z potwierdzeniem dostarczenia). Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania, które wpłyną do siedziby Zamawiającego nie później niż 3 dni przed terminem złożenia ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie warunków zamówienia w niniejszym ogłoszeniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 1. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana (dopuszcza się faksem za potwierdzeniem) wszystkim uczestnikom postępowania bez przekazania źródła zapytania.

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść i dokumenty ogłoszenia.

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 28.10.2016 r. do godz. 12.00

w siedzibie zamawiającego

Nazwa zamawiającego: Gmina Kozielice

Ulica: Kozielice 73

Kod Miejscowość: 74-204 Kozielice

Pokój nr 2 (sekretariat)

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 28.10.2016 r., o godz. 12.15.

w siedzibie zamawiającego

Nazwa zamawiającego: Gmina Kozielice

Ulica: Kozielice 73

Kod Miejscowość: 74-204 Kozielice

Pokój nr 13 (sala posiedzeń).

XIV. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XV. Osoby uprawnione do porozumiewania sie z wykonawcą.

 1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Sekretarz Gminy Kozielice - Andrzej Chodanowski

tel. 91 561 11 37

fax. 91 563 03 65

w godzinach pn. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.00 - 15.00

 1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazywanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:

Podinspektor - Beata Stasiak

tel. 91 561 11 31

fax. 91 563 03 65

w godzinach od pn. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.00 - 15.00

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 3. Wykaz osób do kontaktu z zamawiającym.

 4. Oświadczenie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia.

 5. Projekt umowy.

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 11-10-2016 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 11-10-2016
Ostatnia aktualizacja: - 11-10-2016 13:10