Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVIII/116/16 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2017.

 

UCHWAŁA Nr XVIII/116/16

 

RADY GMINY W KOZIELICACH

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w - 12 569 569,00 zł

z tego:

 1. dochody bieżące - 12 554 569,00 zł

 2. dochody majątkowe - 15 000,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 17 416 569,00 zł
z tego:

 1. wydatki bieżące - 10 776 569,00 zł

 2. wydatki majątkowe - 6 640 000,00 zł

 

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 4 847 000,00 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych pożyczek - 3 000 000,00 zł

2.wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  - 1 847 000,00 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

 1. przychody - 5 300 000 ,00 zł,

 2. rozchody - 453 000,00 zł 

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: - 47 720,00 zł

 1. ogólną w kwocie - 17 370,00 zł

 2. celowe w kwocie - 30 350,00 zł

z przeznaczeniem na:

  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 30 350,00 zł

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, ( Załącznik Nr 4)

 

§ 7. 1.Ustala się dochody w - 40 000,00 zł

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ( Załącznik Nr 5)

2. Ustala się wydatki w kwocie (Załącznik Nr 5) - 40 000,00 zł

a) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - 20 000,00 zł

b) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie - 20 000,00 zł

 

§ 8. 1. Ustala się dochody w - 10 000,00 zł

z tytułu opłat i kar planowanych na podstawie Prawo ochrony środowiska (Załącznik Nr 6 )

2. Ustala się wydatki w kwocie - 10 000,00 zł

planowane na podstawie Prawo ochrony środowiska ( Załącznik Nr 6)

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500 000,00 zł

 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty

- 3 000 000,00 zł

§ 10. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

  1. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 479 720,00 zł

 

 1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

 1. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 30 000,00 zł

 

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

 1. dokonywania zmian w planie wydat­ków:

  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

  2. majątkowych,

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 1. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

 2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

 3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 16-01-2017 11:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 16-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 16-01-2017 11:49