Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie.


Kozielice , dnia 06.03.2017r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 7/2017

Nazwa zadania: ADMINISTROWANIE CMENTARZY KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY KOZIELICE W MIEJSCOWOŚCIACH:

KOZIELICE, MIELNO PYRZYCKIE, TETYŃ.

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 2164 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 44.2016 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 sierpnia 2016r. Gmina Kozielice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Gmina Kozielice

Adres zamawiającego Kozielice 73

Kod Miejscowość 74-204 Kozielice

Telefon: 91 5611130

Faks: 91 563 03 65

adres strony internetowej www.kozielice.pl

adres poczty elektronicznej sekretariat@kozielice.pl

Godziny urzędowania: pon. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.00 - 15.00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych) - zapytanie o cenę.

III. Określenie przedmiotu zamówienia.

Rodzaj zamówienia : usługi

Nazwa zamówienia :

ADMINISTROWANIE CMENTARZY KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY KOZIELICE W MIEJSCOWOŚCIACH:

KOZIELICE, MIELNO PYRZYCKIE, TETYŃ.

OD 01.04.2017r. - DO 31.03.2020r.

Wszelkie informacje o zakresie prac do wykonania zawarte są w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

IV. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. Termin wykonania zamówienia:

OD 01.04.2017r. - DO 31.03.2020r.

VI. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

100 %

#112

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 14.03.2017r. (wtorek) do godz. 12.00.

Oferty można składać za pomocą:

- poczty elektronicznej: komunalka@kozielice.pl,

- fax-u: 91 561 11 32, 91 563 03 65,

- osobiście w siedzibie Zamawiającego pok. nr 2 - sekretariat,

- przesłać pocztą na adres: Gmina Kozielice, Kozielice 73, 74-204 Kozielice.

IX. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 07-03-2017 10:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 07-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2017 10:32