Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przebudowa drogi gminnej wraz z przepustem w miejscowości Kozielice.


Kozielice, dnia 27.03.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej wraz z przepustem w miejscowości Kozielice.

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) oraz Zarządzenia nr 44/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 Gmina Kozielice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Gmina Kozielice

Adres zamawiającego Kozielice 73

Kod Miejscowość 74-204 Kozielice

Telefon: 91 5611130

Faks: 91 563 03 65

adres strony internetowej www.kozielice.pl

adres poczty elektronicznej sekretariat@kozielice.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 44/2016 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gminie Kozielice.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy odcinka drogi gminnej o długości 12,50 m i szerokości jezdni 3,5 m wraz z przepustem drogowym na Kanale Wąskim (Strumień Nieborowski). Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na działkach 253, 261 oraz 248 obręb Kozielice.

Szczegółowy zakres prac znajduje się w projekcie budowlanym jako integralna cześć ogłoszenia.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Rodzaj zamówienia : Roboty drogowe.

Nazwa zamówienia : Przebudowa drogi gminnej wraz z przepustem w miejscowości Kozielice.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45.233140-2

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

Do 31.05.2017 r.

VII. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

VIII. Warunki płatności:

Termin płatności 21 dni do podpisania protokołu odbioru robót oraz złożonej faktury

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

60%

2.

Termin wykonania

40%

#112

X. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1.

 2. kosztorys ofertowy - załącznik nr 2.

 3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3.

 4. wykaz osób do kontaktu z zamawiającym - załącznik nr 4.

 5. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają

wymagane uprawnienia - załącznik nr 5.

6. Wzór umowy - załącznik nr 6.

6. opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia.

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, sposobem przygotowania oraz złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie (dopuszcza się korespondencje faxem z potwierdzeniem dostarczenia). Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania, które wpłyną do siedziby Zamawiającego nie później niż 3 dni przed terminem złożenia ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie warunków zamówienia w niniejszym ogłoszeniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 2. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana (dopuszcza się faxem za potwierdzeniem) wszystkim uczestnikom postępowania bez przekazania źródła zapytania.

 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść i dokumenty ogłoszenia.

XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

 1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Inspektor - Michał Ileczko

tel. 91 561 11 41

fax. 91 563 03 65

w godzinach od pn. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.00 - 15.00

 1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazywanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:

Podinspektor - Beata Stasiak

tel. 91 561 11 31

fax. 91 563 03 65

w godzinach od pn. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.00 - 15.00

XIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 12.04.2017 r. do godz. 12.00

w siedzibie zamawiającego

Nazwa zamawiającego Gmina Kozielice

Ulica Kozielice 73

Kod Miejscowość 74-204 Kozielice

Pokój nr sekretariat pok. nr 2

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 12.04.2017 r. o godz. 12.10

w siedzibie zamawiającego

Nazwa zamawiającego Gmina Kozielice

Ulica Kozielice 73

Kod Miejscowość 74-204 Kozielice

Pokój nr sala posiedzeń pok. nr 13

XV. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwości udzielenia zamówień dodatkowych.

XVII. Załączniki

 1. Formularz ofertowy,

 2. Kosztorys ofertowy,

 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

 4. Wykaz osób do kontaktu z zamawiającym,

 5. Oświadczenie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia.

 6. Wzór umowy.

___________________________________

Kierownik zamawiającego

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 27-03-2017 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 27-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 27-03-2017 13:40