Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII.145.2017 Rady Gminy Kozielice z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Kozielicach prowadzonych przez Gminę Kozielice.


UCHWAŁA NR XXII.145.2017

RADY GMINY KOZIELICE

z dnia 06 kwietnia 2017 roku

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Kozielicach prowadzonych przez gminę Kozielice

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579), art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 133 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)) Rada Gminy Kozielice uchwala, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) oddziale przedszkolnym - należy przez to rozumieć oddział przedszkolny funkcjonujący w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Kozielicach prowadzony przez Gminę Kozielice;

2) punkcie przedszkolnym - należy przez to rozumieć punkt przedszkolny funkcjonujący przy Zespole Szkół w Kozielicach prowadzony przez Gminę Kozielice;

3) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, a także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

4) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyjęcie do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz szkoły podstawowej;

5) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Zespole Szkół w Kozielicach dla której gmina Kozielice jest organem prowadzącym;

6) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora punktu przedszkolnego i Zespołu Szkół w Kozielicach, dla których gmina Kozielice jest organem prowadzącym.

§ 2.

1. Dzieci 6-letnie realizujące roczne przygotowanie przedszkolne zamieszkałe na terenie Gminy Kozielice, przyjmowane są do oddziału przedszkolnego z urzędu. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są również dzieci spoza obwodu.

2. Do punku przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Kozielice. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

3. W przypadku większej liczby kandydatów do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego, brane są pod uwagę kryteria wskazane przez ustawodawcę w art. 131 ust. 2 Ustawy - Prawo oświatowe.

4. W przypadku wolnych miejsc po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji dyrektor przeprowadza drugi etap rekrutacji, w którym o przyjęciu dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego decydują kryteria dodatkowe określone w § 3.

§ 3.

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu punkt przedszkolny i oddział przedszkolny nadal dysponują wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria dodatkowe:

1) dzieci rodziców lub prawnych opiekunów, którzy oboje pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - na podstawie pisemnego oświadczenia;

2) dzieci rodziców lub prawnych opiekunów, z których jedno pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - na podstawie pisemnego oświadczenia;

3) dzieci, których rodzeństwo jest zakwalifikowane lub kontynuuje edukację w punkcie przedszkolnym - na podstawie pisemnego oświadczenia;

4) deklarowany czas pobytu dziecka w punkcie (powyżej podstawy programowej) - na podstawie pisemnego oświadczenia;

2. Liczba punktów za kryterium wynosi odpowiednio:

1) 6 pkt.,

2) 3 pkt.,

3) 2 pkt.,

4) 1 pkt., za każdą godzinę rozpoczętą deklarowaną powyżej czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej.

3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

§ 4.

1. Uczniowie do klas pierwszych Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2017/2018 zamieszkali na terenie Gminy Kozielice zapisywani są z urzędu.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej mogą być przyjęci do klas I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3. Kandydatów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej zamieszkałych poza obwodem szkoły przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:

1) dziecko realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kozielice - na podstawie pisemnego oświadczenia;

2) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - na podstawie pisemnego oświadczenia;

3) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - na podstawie pisemnego oświadczenia;

4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki - na podstawie pisemnego oświadczenia.

4. Liczba punktów za kryterium wynosi odpowiednio:

1) 5 pkt.,

2) 3 pkt.,

3) 2 pkt.,

4) 1 pkt.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 6

Uchyla się uchwałę nr XX.130.2017 Rady Gminy Kozielice z dnia13 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Kozielicach prowadzonych przez gminę Kozielice

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie

Z dniem 14 grudnia 2016 r. została podpisana Ustawa - Prawo oświatowe, która wprowadziła jednolite zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół różnego typu. Ustawa nakłada na organ stanowiący obowiązek ustalenia tzw. dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria powyższe znajdują swoje zastosowanie w procesie rekrutacji wówczas, gdy pozostaną wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów określonych w Ustawie. Kryteria dodatkowe będą pomocnicze przy rekrutacji dzieci młodszych oraz dla dzieci zamieszkałych poza obszarem Gminy Kozielice, po zapewnieniu dla wszystkich chętnych dzieci miejsc w przedszkolach.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 19-04-2017 13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 19-04-2017
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2017 13:38