herb BIP - Urząd Gminy Kozielice

www.kozielice.pl

Uchwała Nr XXV/164/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice.


UCHWAŁA Nr XXV/164/17

Rady Gminy Kozielice

z dnia 25 września 2017 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 466, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz.1073), uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice, przyjętego uchwałą XXV/261/2001 z dnia 28.12.2001 roku, zmienionego uchwałami Rady Gminy Kozielice nr XV/125/04 z dnia z dnia 23.09.2004 roku, nr XXIII/186/2005 z dnia 07.07.2005 roku, nr IX/52/2007 z dnia 23.10.2007 roku, nr XXVIII/195/2010 z dnia 18.03.2010 roku, nr XXVIII/196/2010 z dnia 18.03.2003 roku, nr XXIII/242/13 z dnia 21.11.2013 roku.

  2. Integralną częścią uchwały jest załącznik, na którym określono granicę terenu objętego uchwałą.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXIV/158/17 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

W związku z planowanym przedsięwzięciem polegającym na budowie „Linii napowietrznej elektroenergetycznej 400 kV Baczyna-Krajnik”, które swoim zakresem obejmuje gminę Kozielice (powiat pyrzycki) - zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, uznać należy za uzasadnione wprowadzenie zmiany w części w/w Studium. Jednocześnie na uwagę zasługuje fakt, iż w obszarze wnioskowanej zmiany Studium istnieją linie elektroenergetyczne, a przedsięwzięcie dotyczy ich przebudowy oraz rozbudowy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 03-10-2017 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 03-10-2017
Ostatnia aktualizacja: - 03-10-2017 08:56