herb BIP - Urząd Gminy Kozielice

www.kozielice.pl

Informacja Wójta Gminy Kozielice za okres międzysesyjny.


Informacja o pracy Wójta Gminy

w okresie międzysesyjnym 15.06.2017 r. - 14.09.2017 r.

W okresie międzysesyjnym zostały opracowane projekty uchwał oraz materiały przedkładane na dzisiejszej sesji, w tym o wydanie opinii.

Wójt Gminy wydał 19 zarządzeń, a mianowicie:

 1. Nr 37.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. (3.400,00 zł. - zmiana układu wykonawczego w zadaniach własnych).

 2. Nr 38.2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu (dz. nr 555 o pow. 0,48 ha obręb Kozielice)

 3. Nr 39.2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie polityki rachunkowości dot. budowy rurociągu tłocznego od m. Siemczyn do oczyszczalni w Kozielicach.

 4. Nr 40.2017 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy Kozielice.

 5. Nr 41.2017 z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. (42.557,67 zł - dotacja od wojewody na zadania zlecone).

 6. Nr 42.2017 z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. (112.047,67 zł - dotacja od wojewody na zadania zlecone).

 7. Nr 43.2017 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. (43.747,00 zł - dotacja od wojewody na zadania własne).

 8. Nr 44.2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 9. Nr 45.2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Kozielice.

 10. Nr 46.2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. (2.605,00 zł - dotacja od wojewody na zadania zlecone).

 11. Nr 47.2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kozielice.

 12. Nr 48.2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. (214.533,53 zł. - zmiana układu wykonawczego w zadaniach własnych).

 13. Nr 49.2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. (32.000,00 zł. - zmiana układu wykonawczego w zadaniach własnych).

 14. Nr 50.2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. (18.000,00 zł - zmiana układu wykonawczego w zadaniach własnych).

 15. Nr 51.2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa chodników wraz ze zjazdami wzdłuż drogi powiatowej nr 1581Z w miejscowości Kozielice oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 1554Z i drogi gminnej w miejscowości Siemczyn, gmina Kozielice.

 16. Nr 52.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej, grzewczej oraz elektryczną na działce nr ewid. 117 oraz drogi dojazdowej na działce nr ewid. 332 w obrębie Trzebórz, gmina Kozielice - II etap budowy.

 17. Nr 53.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. (2.000,00 zł. - zmiana układu wykonawczego w zadaniach własnych).

 18. Nr 54.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. (1.000,00 zł. - zmiana układu wykonawczego w zadaniach własnych).

 19. Nr 55.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. (38.501,00 zł. - zmiana układu wykonawczego w zadaniach własnych).

Ponadto:

 1. Urząd Skarbowy wyegzekwował od dłużników zaległości podatkowe (w łącznym zobowiązaniu pieniężnym) wraz z odsetkami za zwłokę na kwotę 9. 978,61 zł.

 2. Wpływy podatków od dnia 13 czerwca 2017 r. do dnia 08 września 2017 r. wynoszą:

 • osoby fizyczne:

- podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny: 52.095,08 zł.

 • osoby prawne:

- podatek od nieruchomości: 542.152,00 zł.

- podatek rolny: 19.464,00 zł.

- podatek leśny: 8.955,00 zł.

 1. Wpływy z czynszu najmu i dzierżawy wynoszą: 9.850,69 zł.

 2. Wpływy z opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury (teletechnicznej, technicznej, elektroenergetycznej) w pasie drogowym drogi gminnej wynoszą: 4.331,00 zł.

 3. Umorzenia podatków - osoby fizyczne

Nazwa podatku

Ilość podatników

Kwota w zł.

- rolny

3

5.405,00

Ogółem umorzenie podatku rolnego

3

5.405,00

 1. Umorzenia odsetek za zwłokę

Odsetki za zwłokę

Ilość podatników

Kwota w zł.

- osoby fizyczne

3

58,00

Ogółem umorzenia odsetek

3

58,00

 1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

- osoby fizyczne wystawiono - 66 decyzji, na kwotę - 118.994,37 zł.

- osoby prawne wystawiono - 11 decyzji, na kwotę - 79.011,95 zł.

 1. W dniu 31.08.2017 r. podpisano protokół uzgodnień w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 618/2 obręb Kozielice.

 2. W dniu 10.07.2017 r. zlecono wykonanie wyceny nieruchomości nr 95 obręb Łozice.

 3. W dniu 10.07..2017 r. wpłynął wniosek o kontynuację dzierżawy działki nr 229/4 obręb Tetyń na okres do trzech lat.

 4. W dniu 20.06.2017 r. wpłynął wniosek o kontynuację dzierżawy części działki nr 84/5 obręb Siemczyn na okres do trzech lat.

 5. Sporządzono i podpisano protokoły uzgodnień z właścicielami działek pod istniejące przepompownie ścieków będące własnością gminy w miejscowości Trzebórz i Tetyń.

 6. W dniu 08.08.2017 r. sporządzono i podano do publicznej wiadomości ( tablica ogłoszeń, BIP) informację o wyniku przetargu działki nr 555 o pow. 0,48 ha obręb Kozielice. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.

 7. Złożono wniosek do Sądu Rejonowego w Stargardzie VI zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach o wpis własności na rzecz Gminy Kozielice działki nr 393 w miejscowości Kozielice.

 8. Wydano dwie decyzje zatwierdzające projekt podziału nieruchomości działki nr 194 obręb Mielno oraz działki nr 146 obręb Mielno.

 9. Przyjęto na stan środków trwałych: garaż blaszany, działkę nr 95 obręb Łozice oraz działkę nr 686 - rów obręb Tetyń.

 10. W dniu 11.09.2017 r. podpisano protokół przekazania przedmiotu najmu - część działki nr 441 o pow. 150 m2 w miejscowości Kozielice - budowa stacji bazowej.

 11. Spisano 5 protokołów na usunięcie wiatrołomów z rowów i kanału należącego do Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji w Szczecinie.

 12. Spisano 1 protokół na usunięcie wiatrołomów na działce Agencji Nieruchomości Rolnych oddział Pyrzyce.

 13. Uzgodniono lokalizację przebudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzebórz, Tetyń, Rokity.

 14. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa rurociągu tłocznego DN 160 z m. Siemczyn do oczyszczalni ścieków w Kozielicach oraz budowa przyłączy elektrycznych do przepompowni ścieków P6 i P7.” - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „Sanitar” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. na kwotę brutto 624.779,75 zł.

 15. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 122 Krajnik - Piasecznik z drogą powiatową nr 1554Z Łozice - Trzebórz oraz drogą gminną w miejscowości Łozice, gmina Kozielice” - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma LANDPROJEKT z siedzibą w Szczecinie na kwotę brutto 45.510,00 zł.

 16. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodników wraz ze zjazdami wzdłuż drogi powiatowej nr 1581Z w miejscowości Kozielice oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 1554Z i drogi gminnej w miejscowości Siemczyn, gmina Kozielice” - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BUDPAK z siedzibą w Stargardzie na kwotę brutto 837.639,53 zł.

 17. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej, grzewczej oraz elektryczną na działce nr ewid. 117 oraz drogi dojazdowej na działce nr ewid. 332 w obrębie Trzebórz, gmina Kozielice - II etap budowy.” - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DER-BUD z siedzibą w Stargardzie na kwotę brutto 340.320,37 zł

 18. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg w trybie zapytania ofertowego na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozielice, gmina Kozielice” - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Obsługi Obiektów Technicznych z siedzibą w Zielonej Górze na kwotę brutto 9.840,00 zł.

 19. W miesiącu sierpniu odbył się przegląd gwarancyjny na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń z przesyłem do miejscowości Trzebórz” - wykonawca PU STARKAN Marcin Pardus. W spotkaniu udział wzięli: Zamawiający , Eksploatator WOZ Goleniów, Inspektor Nadzoru.

 20. W miesiącu sierpniu odbył się przegląd gwarancyjny na zadaniu „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej jako uzupełnienia kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń” - wykonawca EKOMEL Chojnice. W spotkaniu udział wzięli: Zamawiający , Eksploatator WOZ Goleniów, Inspektor Nadzoru.

 21. Starostwo Powiatowe - Wydział Dróg i Komunikacji zlikwidował przejazd kolejowy na drodze powiatowej Trzebórz - Mielno.

 22. Została naprawiona i udrożniona kanalizacja burzowa w miejscowości Kozielice.

 23. Wydano 4 decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na:

 • budowie budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynu zboża oraz budynku inwentarskiego na bydło do 39 DJP w zabudowie zagrodowej w Mielnie Pyrzyckim;

 • budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Czarnowie;

 • budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz rozbiórką w Kozielicach;

 • przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny w zabudowie zagrodowej w Kozielicach.

 1. Prowadzona jest procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie zmianie sposobu użytkowania poddasza budynku na cele mieszkalne w zabudowie zagrodowej w Tetyniu - przygotowano projekt decyzji i rozesłano do uzgodnień.

 2. Prowadzona jest procedura wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegających na:

 • rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej poprzez budowę rurociągu tłocznego ścieków w Kozielicach;

 • posadowieniu słupa oświetleniowego wraz z oprawą w Trzeborzu;

 • posadowieniu słupów oświetleniowych wraz z oprawą w Tetyniu.

 1. Wydano 12 wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 2. Wydano 5 opinii dotyczących projektów podziałowych nieruchomości.

 3. Wyłoniono wykonawcę zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozielice i podpisano umowę z firmą EKO Barbara Plewko z Dębna. Trwają prace odbioru i demontażu wyrobów azbestowych. Gmina prowadzi nadzór nad prawidłową realizacją przez każdorazową obecność pracownika podczas odbiorów. Zakończenie zadania przewiduje się z dniem 15.09.2017 r. Całkowita zaoferowana kwota za realizacje zadania: 13.277,09 zł brutto (100% dofinansowania w postaci dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w tym 50% ze środków NFOŚiGW). Ostateczna kwota zostanie wyliczona na podstawie protokołów odbioru z poszczególnych posesji wg faktycznej ilości odebranych odpadów.

 4. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z projektantem Joanną Marcinkowską, prowadzącą działalność gospodarczą A102 Pracownia Projektowa z siedzibą w Szczecinie na koncepcję zagospodarowania plaż. Tereny przeznaczone pod inwestycję: część działki nr 76 w miejscowości Czarnowo oraz dz. nr: 82/5, 82/1, 82/2, 82/3 w miejscowości Załęże.

 5. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z Pracownią Urbanistyczną SPAZIO z siedzibą w Szczecinie reprezentowaną przez właściciela firmy Katarzynę Jaworską na zadanie polegające na opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże wraz z analizą gruntów rolnych klas I-VI w gminie. Termin realizacji zadania zgodnie z umową do 31 grudnia 2018 r.

 6. Działalność gospodarcza

 • wykonano 10 czynności: wpisy 2 szt., zmiany 5 szt., zawieszenia 1 szt., wznowienia 2 szt.

 1. Od 20 maja 2017 r. składając w Urzędzie Gminy wniosek CEIDG-1, można jednocześnie złożyć dokumenty ubezpieczeniowe ZUS. Wszelkich informacji udzieli pracownik urzędu, prowadzący zadania z działalności gospodarczej.

 2. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

 • wydano 3 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo: Siemczyn, Trzebórz, Przydarłów.

 • od 01.09.2017r. z powody likwidacji Sklepu w Czarnowie wygasły 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 1. Dokonano 3 zgłoszenia dotyczące awarii oświetlenia ulicznego (spalone lampy) oraz zgłoszono w dniu 13.09.2017r. sprawdzenie i ustawienie zegarów sterujących oświetleniem ulicznym we wszystkich miejscowościach Gminy Kozielice.

 2. 2 osoby odpracowują wyroki: Maruszewo 1, Mielno Pyrzyckie 1. Po zakończeniu każdego miesiąca wysyłana jest informacja do Sądu.

 3. Nadal istnieje problem braku dozoru nad biegającymi psami. 1 przypadek w miejscowości Kozielice zgłoszono na policję. W sierpniu 1 bezpański pies z naszego terenu, przebywający w schronisku w Trzciance, został adoptowany. W schronisku nadal są 2 bezpańskie psy, wyłapane w Tetyniu, za które gmina ponosi opłaty.

 4. W dniach 30-31.08.2017r. wykonano koszenie cmentarzy: Kozielice, Tetyń , Mielno Pyrzyckie. Kolejne koszenie cmentarzy będzie wykonane do połowy października. W miesiącu październiku pracownicy prac społecznie użytecznych, zadbają o opuszczone groby. Na czas Wszystkich Świętych przy cmentarzach w Kozielicach, Tetyniu, Mielnie Pyrzyckim i Czarnowie zostaną ustawione kabiny TOI-TOI.

 5. Wykonano koszenie poboczy dróg gminnych 8-9. 08.2017r.

 6. Planowany we wrześniu przegląd kotłowni olejowej, przez uprawnioną firmę, na sezon zimowy 2017/2018r.

 7. Stan ludności na dzień 14 września 2017 roku:

Lp.

Miejscowość

Mieszkańcy stali

Mieszkańcy czasowi

Razem

1.

Czarnowo

110

5

115

2.

Kozielice

584

18

602

3.

Łozice

286

2

288

4.

Maruszewo

53

1

54

5.

Mielno Pyrzyckie

278

6

284

6.

Przydarłów

116

0

116

7.

Rokity

83

6

89

8.

Siemczyn

196

7

203

9.

Tetyń

512

9

521

10.

Trzebórz

179

5

184

11.

Trzebórz-Podborze

9

0

9

12.

Zadeklino

12

1

13

13.

Załęże

163

7

170

RAZEM

2581

66

2647

 1. Urodzenia - 10 osób

 2. Zgony - 7 osób

 3. zameldowania ogółem - 33 osoby ( w tym 22 czasowe)

 4. wymeldowania ogółem - 35 osób ( w tym 30 osób z pobytu stałego)

 5. Ilość wydanych dowodów osobistych - 142 szt.

 6. W dniu 24 lipca z powodu bardzo dużych opadów deszczu uległo zalaniu wiele piwnic i terenów głównie w miejscowości Kozielice. W 28 akcjach ratowniczych uczestniczyło 32 strażaków z jednostek OSP Kozielice, Mielno Pyrzyckie, Tetyń i Załęże. Działania te trwały do 5 sierpnia. Należności wypłacone strażakom wyniosły - 11.813,11 zł. Są to tylko częściowe koszty, które nie uwzględniają zużytego paliwa, wynajmu samochodu „WUKO” czy też materiałów potrzebnych do odtworzenia kanalizacji burzowej. Całość zadania zostanie pokryta z działu zarządzania kryzysowego. Całkowity koszt akcji powodziowej zostanie wyliczony na początku października.

 7. Od miesiąca lipca trwa bardzo niesprzyjająca pogoda w postaci nawalnych deszczów. Na wniosek Wójta Gminy Kozielice, w dniu 7.08.2017 r. Przewodniczący Komisji Klęskowej - Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach powołał Zespół do szacowania szkód powstałych na skutek deszczu nawalnego, na terenie powiatu pyrzyckiego, gmina Kozielice. Zespół szacował szkody do dnia 14 września 2017 r. W wyniku szkód do Urzędu Gminy Kozielice wpłynęło 98 wniosków. Na zgłoszonym areale 2.356,05 ha całkowitej szkodzie uległo 1.135,96 ha użytków rolnych. Protokoły z szacowania szkód są wykonywane przez Panią Zofię Leszczyńską doradcę ZODR Barzkowice.

 8. W dniach 8 - 22 czerwca przeprowadzono konsultacje społeczne opracowywanego dokumentu - Strategia Rozwoju Gminy Kozielice na lata 2017-2026. W ramach prowadzonych konsultacji w dniu 21 czerwca przeprowadzono 2 spotkania otwarte z mieszkańcami: o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kozielicach, o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Tetyniu.

 9. W dniu 1 lipca 2017 r. na stadionie miejskim  w Pyrzycach odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach udział wzięło 12 drużyn męskich oraz jedna Kobieca Drużyna Pożarnicza z Przelewic. Z gminy Kozielice w zawodach brały udział dwie drużyny: OSP Tetyń oraz OSP Kozielice.

Kwalifikacja na podium przedstawiała się następująco:

MIEJSCE I - OSP TETYŃ

MIEJSCE II - OSP OBRYTA

MIEJSCE III - OSP OBROMINO

MIEJSCE VIII - OSP KOZIELICE

 1. W dniu 15 lipca na boisku sportowym w Tetyniu odbył się Turniej Oldbojów OSP, w którym uczestniczyły jednostki OSP z naszej gminy.

 2. W dniach od 18 lipca do 16 sierpnia odbyły się konsultacje społeczne Projektu Strategii Rozwoju Gminy Kozielice na lata 2017-2026, dokument udostępniony był w formie elektronicznej na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy, a także dostępny w formie papierowej do wglądu w Urzędzie Gminy. W ramach prowadzonych konsultacji, w dniu 8 sierpnia przeprowadzono 2 spotkania z mieszkańcami celem przedstawienia dokumentu. Spotkania odbyły się: o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kozielicach, o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Tetyniu.

 3. Rozliczono zadanie współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Szczecinie pn. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Czarnowo - Zadeklino” koszt całkowity zadania wraz z przyłączami wyniósł 459.067,05 zł, w dniu 21.06.2017r. z WFOŚiGW wpłynęła kwota dotacji - 214.533,53 zł na w/w zadanie.

 4. W dniu 26 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne w Przydarłowie. W tegorocznym

Turnieju Sołectw wzięło udział 10 z 11 sołectw naszej gminy.

Wyniki w konkursie na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”: 1m - Trzebórz, 2m - Tetyń, 3m - Łozice, 4m - Rokity, Czarnowo, Załęże, 7m - Kozielice, Przydarłów, 9m - Siemczyn, 10m - Mielno Pyrz.

Za udział w konkursie wszystkie sołectwa otrzymały czeki w jednakowej kwocie 300,00zł.

Wyniki konkursu na „Witacz Sołecki”: 1m - Łozice, 2m - Rokity, 3m - Czarnowo, 4m - Załęże, 5m - Przydarłów, 6m - Kozielice, 7m - Siemczyn, 8m - Trzebórz, 9m - Mielno Pyrz. W konkursie nagrodę specjalną Piotra Rybkowskiego otrzymał najładniejszy witacz.

Ogólna klasyfikacja Turnieju Sołectw 2017:

1m - sołectwo Łozice - nagroda czek na kwotę 4 000,00 zł

2m - sołectwo Trzebórz - nagroda czek na kwotę 3 000,00 zł

3m - sołectwa Kozielice i Siemczyn - nagroda czeki na kwotę 1 500,00 zł

5m - sołectwo Załęże, 6m - sołectwo Czarnowo, 7m - sołectwo Rokity, 8m - sołectwo Mielno Pyrz., 9m - sołectwo Przydarłów, 10m - sołectwo Tetyń - miejsca 5-10 otrzymały jednakowe nagrody w postaci czeków na kwotę 300,00 zł.

 1. W ramach realizacji projektu: „Rewitalizacja na terenie gminy województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” opracowano Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kozielice na lata 2017-2023. W dniach 29 lipca - 12 sierpnia prowadzono konsultacje społeczne Projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kozielice na lata 2017-2023”, dokument był dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej www.kozielice.pl oraz BIP Kozielice, a także w formie papierowej do wglądu w Urzędzie Gminy w Kozielicach. W dniu 31 lipca o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Kozielicach w ramach prowadzonych konsultacji odbyło się spotkanie otwarte i prezentacja dokumentu - Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kozielice.

 2. W ramach realizacji projektu „Rewitalizacja na terenie gminy województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” działał Lokalny Punkt Rewitalizacji w Gminie Kozielice, punkt znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kozielicach i czynny jest w każdy poniedziałek w godz. 16.15 - 18.15.

 3. W ramach realizacji projektu „Rewitalizacja na terenie gminy województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” został wyłoniony operator Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Kozielicach, który będzie realizował działania animacyjne w miejscowościach: Mielno Pyrzyckie, Siemczyn, Przydarłów (I etap). W miejscowościach objętych działaniem odbyły się spotkania, na których ustalono przebieg realizacji działań - realizacja do 30.10.2017r. W przygotowaniu jest konkurs na wyłonienie operatora II etapu animacji dla miejscowości: Łozice, Maruszewo.

 4. Zawodnicy Klubu Husaria Fight Team Kozielice uczestniczyli:

- w dniu 24.06.2017r. Wolin XI- międzynarodowy festiwal zapasów w stylu wolnym. Turniej był przeznaczony dla dzieci z roczników 06-07, 08-10 oraz 11-13. Wysokie miejsca przyczyniły się do zajęcia III miejsca drużynowo w tym turnieju.

Poszczególne wyniki:

roczniki 08-10'

 • kg III miejsce Antoni Antczak (HFT Kozielice)

 • kg I miejsce Wiktoria Pacyna (HFT Kozielice)

roczniki 06-07'

37 kg III miejsce Jakub Kuraszewski (HFT Kozielice)

41 kg II miejsce Olga Siepka (HFT Kozielice - debiut)

63 kg II miejsce Piotrek Cichoń  (HFT Kozielice), III miejsce Karolina Łopata (HFT Kozielice)

klasyfikacja drużynowa :

1 miejsce Wiking Wolin

2 Spartakus Pyrzyce

3 Husaria Fight Team

- Obozy sportowe:

od 5 do 12 sierpnia pierwsza grupa dzieci wyjechała do Bornego Sulinowa na obóz sportowo - zapaśniczy. Grupa dzieci, która wybrała się na pierwszy obóz, to dzieci z roczników 2005 i młodsi.

Od 19 do 30 sierpnia odbył się obóz dla dzieci z roczników 2004-1999, obóz również odbywał się w Bornym Sulinowie.

W dniach 8-9.09.17 w Piotrkowie Trybunalskim Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w zapasach Kobiet -kadetki.  W ten weekend, w zawodach mogła wziąć udział tylko Amelia Kuraszewska, aktualna vice -mistrzyni Polski w zapasach kobiet 2017 r.  Do rywalizacji w Mistrzostwach stanęło 11 zawodniczek w kategorii 65 kg, w której Amelia nie zbijając wagi debiutowała. Amelka nie dość, że była najmłodsza to jeszcze bezkonkurencyjna i pokazała dużą przewagę techniczną nad przeciwniczkami, które w ten dzień nie potrafiły urwać Amelii nawet jednego punktu. Amelka bardzo dobrze się broniąc i atakując wygrywa 4 walki i zdobywa tytuł Mistrzyni Krajowego Zrzeszenia LZS w kategorii wyższej do 65 kg . Amelka Kuraszewska, jest dużą nadzieją trenera, klubu, gminy Kozielice jak i całego powiatu Pyrzyckiego, iż w przyszłorocznych Mistrzostwach Europy i Świata w grupie wiekowej kadet, będzie reprezentować nasz Kraj.

 1. Opieka Społeczna.

Wpłynęło:

 • 383 wnioski o pomoc społeczną, w tym wnioski o dodatek mieszkaniowy oraz świadczenia rodzinne, opiekuńcze oraz wychowawcze ( w tym są wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018, tj. liczba: 251).

Wydano:

 • 122 decyzji administracyjnych

W okresie między sesyjnym przeprowadzono 85 wywiadów środowiskowych.

Wypłacono świadczeń pieniężnych ogółem ok:

 • 356.853,00 zł, w tym kwota: 222.442,00 zł - świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wydatkowano:

a/ styczeń 2017: 144.968,00 zł dla 290 dzieci;

b/ luty 2017: 148.000,00 zł dla 296 dzieci;

c/ marzec 2017: 142.750,00 zł dla 286 dzieci;

d/ kwiecień 2017: 145.000,00 zł dla 290 dzieci;

e/ maj 2017: 144.000,00 zł dla 288 dzieci;

f/ czerwiec 2017: 146.000,00 zł dla 292 dzieci;

g/ lipiec 2017: 147.702,00 zł dla 297 dzieci;

h/ sierpień 2017: 147.092,00 zł dla 297 dzieci.

--------------------------------------------------

1.165.512,00 zł

 1. Zespół Szkół.

 • 24.06.2017 r. - 31.08.2017 r. przerwa wakacyjna.

 • 28.08.2017 r. - 29.08.2017 r. - zebrania rady pedagogicznej.

 • 30.08.2017 r. - udział dyrektora w naradzie dyrektorów.

 • 01.09.2017 r. - rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

 • 05.09.2017 r. - zebranie rodziców punktu przedszkolnego.

 • 06.09.2017 r. - udział pedagoga szkolnego w szkoleniu „ Program wychowawczo -profilaktyczny na rok szkolny 2017/2018”.

 • 12.09.2017 r. - zebranie z rodzicami.

 • 13.09.2017 r. - wizyta dyrektora w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

 • 14.09.2017 r. - zebranie rady pedagogicznej.

 1. Gminny Ośrodek Kultury.

17 czerwca:

 • Otwarcie świetlicy wiejskiej w Czarnowie, Mistrzostwa Gminy w Wędkarstwie Spławikowym,

 • Występ Kabaretu z Konopi na hali portowej w Kozielicach

23 czerwca - Biblioteka Publiczna w Kozielicach

 • Podsumowanie konkursu czytelniczego

28 czerwca - 3 lipca- Tetyń, Mielno Pyrzyckie, Łozice, Kozielice

 • II Spotkanie z folklorem w gminie Kozielice

28 czerwiec - 31 sierpnia 2017 rok -

Kozielice, Łozice, Siemczyn, Przydarłów, Mielno Pyrzyckie, Tetyń, Załęże, hala sportowa

 • Wakacje 2017.

08 lipca 2017 rok - Siemczyn

 • Festyn rodzinny.

08 lipca 2017 rok - Tetyń

 • Festyn strażacki.

20 lipca 2017 rok - wszystkie miejscowości

 • Wycieczka do Międzyzdrojów.

25 lipca 2017 rok - wszystkie miejscowości

 • Wycieczka do zoo w Uckermunde.

04 sierpnia 2017 rok - wszystkie miejscowości

 • Wyjazd do escape room i ściankę wspinaczkową.

12 sierpnia 2017 rok - Kozielice

 • Koncert młodych talentów.

15 sierpnia 2017 rok - wszystkie miejscowości

 • Wycieczka do Lichenia.

19 sierpnia 2017 rok - hala sportowa

 • Dożynkowy turniej piłki nożnej mężczyzn oraz turniej piłki siatkowej kobiet.

16 września 2017 rok - Kozielice

 • Piknik kowbojski.

23 września 2017 rok - Załęże

 • Ziemniaczane show.

23 września 2017 rok - Łozice

 • Dzień ziemniaka.

W każdy wtorek i sobotę odbywają się zajęcia muzyczne prowadzone przez instruktorów. W każdy wtorek i czwartek odbywają się lekcje z języka angielskiego

9

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 03-10-2017 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 03-10-2017
Ostatnia aktualizacja: - 03-10-2017 09:00