herb BIP - Urząd Gminy Kozielice

www.kozielice.pl

Uchwała Nr XXVI/177/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kozielice.


UCHWAŁA NR XXVI/177/2017

RADY GMINY W KOZIELICACH

z dnia 20 listopada 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kozielice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a), art. 40 ust. 1 ust. 2 pkt 3 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ) oraz art. 285 i 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie za wynagrodzeniem służebności przesyłu na trasie przebiegu dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV - Krajnik - Baczyna, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej Uchwały na działkach drogowych stanowiących własność Gminy Kozielice:

  1. Obręb Tetyń dz. nr 773 droga gminna wewnętrzna,

  2. Obręb Tetyń dz. nr 748 droga gminna publiczna,

  3. Obręb Tetyń dz. nr 672/1 droga gminna publiczna,

  4. Obręb Tetyń dz. nr 671/2 droga gminna publiczna,

  5. Obręb Maruszewo dz. nr 18/1 droga gminna publiczna,

  6. Obręb Maruszewo dz. nr 38/1 droga gminna wewnętrzna,

  7. Obręb Załęże dz. nr 528 droga gminna wewnętrzna,

  8. Obręb Załęże dz. nr 371/1 droga gminna wewnętrzna.

Służebność zostanie ustanowiona na czas nieokreślony na rzecz spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna (05-520) przy ul. Warszawskiej 165.

§ 2. Obciążenie nieruchomości wymienionych w § 1 nastąpi odpłatnie w formie jednorazowej opłaty ustalonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3. Szczegółowe warunki służebności zostaną określone w umowie zawartej w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXVI/177/2017 Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 20 listopada 2017 r.

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości będącej własnością Gminy Kozielice odpłatną służebnością przesyłu polegającą na wybudowaniu na obciążonych nieruchomościach dwutorowej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, a następnie korzystaniu z nieruchomości w zakresie niezbędnym do eksploatacji naprawy i konserwacji urządzeń.

Linie napowietrzne stanowić będą połączenie pomiędzy Krajnikiem a Baczyną, której trasa przebiega przez teren Gminy Kozielice i ma na celu zwiększenie niezawodności systemu elektroenergetycznego w tej części Polski oraz poprawę bezpieczeństwa dostaw energii odbiorców zlokalizowanych na terenie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego, a w szczególności wokół aglomeracji: Kozielice, Myślibórz, Banie, Gryfino i Lubiszyn.

Zgodnie z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ), nieruchomości można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 28-11-2017 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 28-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 28-11-2017 08:45