herb BIP - Urząd Gminy Kozielice

www.kozielice.pl

Uchwała Nr XXVI/173/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.


Uchwała Nr XXVI/173/17

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 20 listopada 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Kozielice, nieruchomości zabudowanej istniejącą przepompownią ścieków będącą własnością Gminy Kozielice oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 229/6 o pow. 0,0031 ha położoną w obrębie geodezyjnym Tetyń stanowiącej własność osób fizycznych. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr KW SZ2T/00026751/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.) wymienia katalog spraw należących do wyłącznej właściwości rady gminy, do których należy między innymi podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Zgodnie z Decyzją nr 45/2003 z dnia 2003.03.17 wydaną przez Starostwo Powiatowe w Pyrzycach zatwierdzającej projekt budowlany i wydającą pozwolenie na budowę „Kanalizacji sanitarnej na trasie Siemczyn - Trzebórz - Tetyń na terenie gminy Kozielice, obejmującą: kanały grawitacyjne z przyłączami, pompownie i rurociągi tłoczne ścieków, linie elektroenergetyczne 0,4 kV”, w roku 2014 wybudowano przepompownie P4 na działce nr 229/1 w miejscowości Tetyń będącej własnością osób fizycznych.

Gmina Kozielice wystąpiła do właścicieli przedmiotowej nieruchomości z propozycją nabycia części działki. Właściciele nieruchomości wyrazili zgodę na sprzedaż i podział działki. W związku z powyższym dokonano podziału w/w działki, wydzielając działkę pod istniejącą przepompownię ścieków P4 będącą własnością gminy, aby móc odpłatnie nabyć do zasobu nieruchomości Gminy Kozielice i uregulować stan prawny.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 28-11-2017 08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 28-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 28-11-2017 08:51