Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wycinka drzew z użyciem podnośnika koszowego na terenie cmentarza w miejscowości Tetyń i Mielno Pyrzyckie oraz usunięcie drzew w pasie drogi gminnej w miejscowości Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice.

 

 

 

Kozielice, dnia 28.08.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania:Wycinka drzew z użyciem podnośnika koszowego na terenie cmentarza w miejscowości Tetyń i Mielno Pyrzyckie oraz usunięcie drzew w pasie drogi gminnej w miejscowości Mielno Pyrzyckie”.

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) oraz Zarządzenia nr 24.2017 z dnia 8 maja 2017 Gmina Kozielice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego Gmina Kozielice

Adres zamawiającego Kozielice 73

Kod Miejscowość 74-204 Kozielice

Telefon: 91 5611130

Faks: 91 563 03 65

adres strony internetowej www.kozielice.pl

adres poczty elektronicznej sekretariat@kozielice.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę, o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 24.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gminie Kozielice.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki drzew przy pomocy podnośnika koszowego w ilości 32 szt. Drzewa znajdują się na terenie cmentarza w miejscowości Tetyń i miejscowości Mielno Pyrzyckie oraz w miejscowości Mielno Pyrzyckie przy drodze gminnej. Szczegółowy wykaz drzew załączony jest do ogłoszenia jako załącznik nr 1. Do wykonawcy należy wycięcie drzewa z zachowaniem należytej staranności oraz obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie ubezpieczenia na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia. Do prac porządkowych za pozyskanie drzewa gmina wyznaczy osoby, które będą ściśle współpracowały z Wykonawcą.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Rodzaj zamówienia : Usługi wycinki drzew

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 77211400-6 Usługi wycinania drzew

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

Do 31.03.2018 r.

 

VII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

VIII. Warunki płatności:

 

Termin płatności 21 dni do podpisania protokołu odbioru robót oraz złożonej faktury

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

100%

#112

X. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

 1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2.

 

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

 

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, sposobem przygotowania oraz złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie (dopuszcza się korespondencje faxem z potwierdzeniem dostarczenia oraz email: inwestycje@kozielice.pl ). Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania, które wpłyną do siedziby Zamawiającego nie później niż 3 dni przed terminem złożenia ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie warunków zamówienia w niniejszym ogłoszeniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 2. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana (dopuszcza się faxem za potwierdzeniem oraz email : inwestycje@kozielice.pl ) wszystkim uczestnikom postępowania bez przekazania źródła zapytania.

 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść i dokumenty ogłoszenia.

 5. Zamawiający przewiduje spotkanie zainteresowanych stron w dniu 07.03.2018r. o godzinie 11.00 w Urzędzie gminy Kozielice pok. nr 12 celem okazania zakresu prac.

 

XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

 

 1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

 

Inspektor - Michał Ileczko

tel. 91 561 11 41

fax. 91 563 03 65

w godzinach od pn. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.00 - 15.00

 

 1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazywanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:

 

Podinspektor - Beata Stasiak

tel. 91 561 11 31

fax. 91 563 03 65

w godzinach od pn. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.00 - 15.00

 

XIII. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia 09.03.2018 r. do godz. 12.00

w siedzibie zamawiającego

Nazwa zamawiającego Gmina Kozielice

Ulica Kozielice 73

Kod Miejscowość 74-204 Kozielice

Pokój nr sekretariat pok. nr 2

 

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 09.03.2018 r. o godz. 12.10

w siedzibie zamawiającego

Nazwa zamawiającego Gmina Kozielice

Ulica Kozielice 73

Kod Miejscowość 74-204 Kozielice

Pokój nr sala posiedzeń pok. nr 13

 

XV. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego.

 

XVII. Załączniki

 

 1. Wykaz drzew do wycinki.

 2. Formularz ofertowy.

 3. Wykaz osób do kontaktu z zamawiającym.

 4. Wzór umowy.

 

 

___________________________________

Kierownik zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

Gatunek drzewa

Obwód pnia

Lokalizacja

1.

Lipa

216 cm

Tetyń dz. 389 - cmentarz

2.

Lipa

210 cm

Tetyń dz. 389 - cmentarz

3.

Lipa

155 cm

Tetyń dz. 389 - cmentarz

4.

Lipa

277 cm

Tetyń dz. 389 - cmentarz

5.

Lipa

215 cm

Tetyń dz. 389 - cmentarz

6.

Lipa

220 cm

Tetyń dz. 389 - cmentarz

7.

Lipa

272 cm

Tetyń dz. 389 - cmentarz

8.

Lipa

247 cm

Tetyń dz. 389 - cmentarz

9.

Lipa

275 cm

Tetyń dz. 389 - cmentarz

10.

Lipa

260 cm

Tetyń dz. 389 - cmentarz

11.

Lipa

276 cm

Tetyń dz. 389 - cmentarz

12.

Lipa

176 cm

Tetyń dz. 389 - cmentarz

13.

Lipa

210 cm

Tetyń dz. 389 - cmentarz

14.

Lipa

246 cm

Tetyń dz. 389 - cmentarz

15.

Lipa

266 cm

Tetyń dz. 389 - cmentarz

16.

Lipa

226 cm

Tetyń dz. 389 - cmentarz

17.

Lipa

230 cm

Tetyń dz. 389 - cmentarz

18.

Lipa

258 cm

Tetyń dz. 389 - cmentarz

19.

Lipa

273 cm

Tetyń dz. 389 - cmentarz

20.

Lipa

340 cm

Tetyń dz. 389 - cmentarz

21.

Lipa

315 cm

Tetyń dz. 389 - cmentarz

22.

Lipa

270 cm

Tetyń dz. 389 - cmentarz

23.

Lipa

310 cm

Tetyń dz. 389 - cmentarz

24.

Lipa

256 cm

Tetyń dz. 389 - cmentarz

25.

Lipa

140 cm

Mielno Pyrzyckie dz. 145 - cmentarz

26.

Lipa

190 cm

Mielno Pyrzyckie dz. 145 - cmentarz

27.

Lipa

220 cm

Mielno Pyrzyckie dz. 145 - cmentarz

28.

Lipa

280 cm

Mielno Pyrzyckie dz. 145 - cmentarz

29.

Dąb

260 cm

Mielno Pyrzyckie dz. 406/4 - pas drogowy

30.

Kasztanowiec

224 cm

Mielno Pyrzyckie dz. 579/1 - pas drogowy

31.

Kasztanowiec

235 cm

Mielno Pyrzyckie dz. 579/1 - pas drogowy

32.

Akacja

245 cm

Mielno Pyrzyckie dz. 166 - pas drogowy

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia Załącznik nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

 

Dane dotyczące wykonawcy

 

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

 

Adres poczty elektronicznej: ................................................

Strona internetowa: ................................................

Numer telefonu: ................................................

Numer faksu: ................................................

Numer REGON/KRS/CEIDG: ................................................

Numer NIP/PESEL: ................................................

 

Dane dotyczące zamawiającego

 

Gmina Kozielice

Kozielice 73

74-204 Kozielice

 

Zobowiązania wykonawcy

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty na zadanie: Wycinka drzew z użyciem podnośnika koszowego na terenie cmentarza w miejscowości Tetyń i Mielno Pyrzyckie oraz usunięcie drzew w pasie drogi gminnej w miejscowości Mielno Pyrzyckie.

 

Cena oferty

 

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

 

 

Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

 

Informuję, że:

wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*.

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........,

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... zł. netto*

 

 

Oświadczam, że:

 

wykonam zamówienie publiczne w terminie: …………………….

termin płatności:.......... dni

okres gwarancji jakości (wyrażony w liczbie miesięcy):.............

 

 

Dokumenty

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

 

 

Zastrzeżenie wykonawcy

 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane (wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

 

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

 

Adres wykonawcy .................................................................................................

 

Miejscowość ................................................ Data .....................

 

 • Należy wymienić osoby występujące po stronie wykonawcy:

 • do kontaktów z zamawiającym,

 • odpowiedzialne za wykonanie umowy

 • pełnomocnik wykonawcy

 • pełnomocnik wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej

wraz z podaniem zakresu odpowiedzialności / umocowania (do reprezentowania w postępowaniu, do reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy, do zawarcia umowy).

 

Lp.

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy / faks

Zakres odpowiedzialności / umocowania

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

Projekt umowy

 

zawarta w dniu …………2018 r. w Kozielicach pomiędzy:

Gminą Kozielice, 74-204 Kozielice 73 zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym”

reprezentowaną przez:

- Wójta Gminy Kozielice - mgr Piotra Rybkowskiego

a

…………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą” po przeprowadzeniu postępowania zamówienia publicznego, zawarta została umowa o poniższej treści:

 

§1

 

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania

Wycinka drzew z użyciem podnośnika koszowego na terenie cmentarza w miejscowości Tetyń i Mielno Pyrzyckie oraz usunięcie drzew w pasie drogi gminnej w miejscowości Mielno Pyrzyckie”.

 1. Przedmiotem umowy jest zakres prac przedstawiony w załączniku nr 1.

 

 

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przed­miotu umowy w terminie do

…………..2018 r.

2. Za termin zakończenia umowy uważa się dzień podpisania końcowego protokołu

odbioru robót.

 

§3

 

 1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe. Wartość robót zgodnie z ofertą cenową nie przekroczy kwoty (łącznie z podatkiem VAT) ……… zł (słownie: ……………………………)

 2. Faktura (100%) płatność po zakończeniu i podpisaniu protokołu odbioru, termin płatności 21 dni.

 3. Jeżeli w toku prowadzonych prac zajdzie konieczność wykonania robót wychodzących poza zakres umowny a okażą się niezbędne do wykonania w celu prawidłowego wykonania umowy zostanie sporządzony protokół konieczności wykonania prac dodatkowych oraz zostanie wprowadzony aneks do niniejszej umowy.

 

§4

 

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć

w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności

cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

 1. roboty, obiekty znajdujące się na cmentarzu, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od szkodzenia, zniszczenia i innych zdarzeń losowych.

 2. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi

robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych na terenie

objętym inwestycją.

3. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do

akceptacji Zamawiającemu przed terminem realizacji podanym w umowie i następnie

przedstawiane na każde żądanie Zamawiającego.

4. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów

ubezpieczeniowych, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową w celu uzyskania

ubezpieczenia, o którym mowa w punkcie 3, a koszty, jakie poniósł opłacając składki

ubezpieczeniowe będą podlegały potrąceniu z płatności należnych Wykonawcy na co

Wykonawca wyraża zgodę, a jeżeli nie należą się żadne płatności, to Wykonawca jest

zobowiązany do zwrotu tych kosztów.

Zmiany do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane jedynie za zgodą Zamawiającego

 

§5

 

 1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

 2. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia o gotowości robót do odbioru wyznacza datę i rozpoczyna postępowanie przygotowawcze do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. Odbiór będzie połączony z przekazaniem użytkownikowi przez Zamawiającego przedmiotu odbioru do użytkowania. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: kierownik budowy, przedstawiciel Zamawiającego

 3. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca obowiązany jest zawiadomić na piśmie Zamawiającego/ pismo zgłaszające odbiór/ - nie wcześniej niż na 7 dni przed planowanym terminem zakończenia realizacji zamówienia.

 4. Wykonawca na dzień rozpoczęcia odbioru przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty.

 5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

 1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

 2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

 1. jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiot odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

 2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi.

 1. Strony postanawiają, że z czynnością odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

 2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

 3. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji i rękojmi ustalonych w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi.

 4. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) pozostałej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 5. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

 

§7

 

 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności tej zmiany.

 2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Projektanta chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, które nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 

 

 

 

§8

 

Oprócz wypadków wymienionych w treści XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących warunkach:

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

 2. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

 3. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku lub wynagrodzenia Wykonawcy;

 4. Wykonawca nie rozpoczął prac budowlanych bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

 5. Wykonawca przerwał prace budowlane i przerwa trwa dłużej niż jeden miesiąc.

 6. Jakość i terminowość prac budowlanych nie gwarantuje wykonania przedmiotu umowy bez wad i opóźnień,

 1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli;

 1. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy;

 2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy;

 1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie

 

§9

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie:

1. Kodeks Cywilny

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

3. Przepisy prawa budowlanego

 

§10

 

 1. Umowa niniejsza sporządzona została w 3 egzemplarzach w tym dwa egz. dla Zamawiającego, jeden egz. dla Wykonawcy,

 2. Integralną częścią umowy stanowią załączniki:

 1. Wybrana oferta Wykonawcy,

 2. Zawiadomienie o wyborze oferty.

 

 

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Ileczko 01-03-2018 11:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Ileczko 01-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Michał Ileczko 09-03-2018 14:59