Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Remont odcinka drogi na trasie Czarnowo - Nowe Chrapowo w obrębie miejscowości Czarnowo, gmina Kozielice.

 

Kozielice, dnia 26.04.2018 r.

 

BI.271.3.Cz.2018.MI

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania ” Remont odcinka drogi bitumicznej na trasie Czarnowo - Nowe Chrapowo w obrębie geodezyjnym Czarnowo, gmina Kozielice”.

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) oraz Zarządzenia nr 12.2018 z dnia 19 marca 2018 Gmina Kozielice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego Gmina Kozielice

Adres zamawiającego Kozielice 73

Kod Miejscowość 74-204 Kozielice

Telefon: 91 5611130

Faks: 91 563 03 65

adres strony internetowej www.kozielice.pl

adres poczty elektronicznej sekretariat@kozielice.pl

Godziny urzędowania: pon. 08.00 - 16.00, wt. - pt. 7.00 - 15.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę, o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 24.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gminie Kozielice.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

 

Remont odcinka drogi bitumicznej polegający na wymianie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową na odcinku 20 mb i szerokości 5 m, odtworzenie rowu odwadniającego na odcinku 100 mb wraz z przepustem fi 300. Do Wykonawcy należy oznakowanie robót oraz zabezpieczenie placu budowy. Szczegółowy zakres wielkości robót przedstawiony jest w przedmiarze robót dołączonym do ogłoszenia.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Rodzaj zamówienia : Roboty drogowe

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45233140-2

44113620-7

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

Do 15.06.2018 r.

 

VII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

VIII. Warunki płatności:

 

Termin płatności 21 dni do podpisania protokołu przekazania dokumentacji oraz złożonej faktury

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

100%

#112

X. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

 1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1.

 

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

 

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, sposobem przygotowania oraz złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie (dopuszcza się korespondencje faxem z potwierdzeniem dostarczenia oraz email: inwestycje@kozielice.pl ). Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania, które wpłyną do siedziby Zamawiającego nie później niż 3 dni przed terminem złożenia ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie warunków zamówienia w niniejszym ogłoszeniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 2. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana (dopuszcza się faxem za potwierdzeniem oraz email : inwestycje@kozielice.pl ) wszystkim uczestnikom postępowania bez przekazania źródła zapytania.

 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść i dokumenty ogłoszenia.

 

XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

 

 1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Inspektor - Michał Ileczko

tel. 91 561 11 41

fax. 91 563 03 65

w godzinach od pn. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.00 - 15.00

 

 1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazywanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:

Podinspektor - Beata Stasiak

tel. 91 561 11 31

fax. 91 563 03 65

w godzinach od pn. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.00 - 15.00

 

XIII. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia 14.05.2018 r. do godz. 12.00

w siedzibie zamawiającego

Nazwa zamawiającego Gmina Kozielice

Ulica Kozielice 73

Kod Miejscowość 74-204 Kozielice

Pokój nr sekretariat pok. nr 2

 

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 14.05.2018 r. o godz. 12.10

w siedzibie zamawiającego

Nazwa zamawiającego Gmina Kozielice

Ulica Kozielice 73

Kod Miejscowość 74-204 Kozielice

Pokój nr sala posiedzeń pok. nr 13

 

XV. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego.

 

XVII. Załączniki

 1. Formularz ofertowy.

 2. Wykaz osób do kontaktu z zamawiającym.

 3. Wzór umowy.

 4. Przedmiar robót.

 

 

Kierownik zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

 

Dane dotyczące wykonawcy

 

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

 

Adres poczty elektronicznej: ................................................

Strona internetowa: ................................................

Numer telefonu: ................................................

Numer faksu: ................................................

Numer REGON/KRS/CEIDG: ................................................

Numer NIP/PESEL: ................................................

 

Dane dotyczące zamawiającego

 

Gmina Kozielice

Kozielice 73

74-204 Kozielice

 

Zobowiązania wykonawcy

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty na zadanie: ”Remont odcinka drogi bitumicznej na trasie Czarnowo - Nowe Chrapowo w obrębie geodezyjnym Czarnowo, gmina Kozielice”

Cena oferty

 

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

 

 

Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

 

Informuję, że:

wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*.

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........,

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... zł. netto*

 

 

 

 

 

Oświadczam, że:

 

wykonam zamówienie publiczne w terminie: …………………….

termin płatności:.......... dni

 

 

Dokumenty

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

 

 

Zastrzeżenie wykonawcy

 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane (wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

 

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

 

Adres wykonawcy .................................................................................................

 

Miejscowość ................................................ Data .....................

 

 • Należy wymienić osoby występujące po stronie wykonawcy:

 • do kontaktów z zamawiającym,

 • odpowiedzialne za wykonanie umowy

 • pełnomocnik wykonawcy

 • pełnomocnik wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej

wraz z podaniem zakresu odpowiedzialności / umocowania (do reprezentowania w postępowaniu, do reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy, do zawarcia umowy).

 

Lp.

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy / faks

Zakres odpowiedzialności / umocowania

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

- PROJEKT -

Umowa nr 271.3.Cz.2018

 

zawarta w dniu …………….. roku w Kozielicach pomiędzy:

Gminą Kozielice z siedzibą w Kozielicach 73, 74-204 Kozielice, reprezentowaną przez

Wójta Gminy Kozielice - mgr Piotra Rybkowskiego,

zwaną dalej „Zamawiającym",

a

…………………………………………

…………………………………………

zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,

po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o sygnaturze BI.271.3.Cz.2018.MI w trybie zapytania o cenę, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) oraz Zarządzenia nr 12.2018 z dnia 19 marca 2018 została zawarta umowa następującej treści:

 

§1.

 

 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty pn.:

Remont odcinka drogi bitumicznej na trasie Czarnowo - Nowe Chrapowo w obrębie geodezyjnym Czarnowo, gmina Kozielice

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z:

 1. wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm Polskich i aprobat technicznych,

 2. warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego,

 3. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

 4. obowiązującymi normami i przepisami.

 

§2.

 

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

1) Ogłoszenie o zamówieniu,

2) Oferta Wykonawcy,

 

§3.

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przed­miotu umowy w terminie do …………..r.

 2. Za termin zakończenia umowy uważa się dzień podpisania końcowego protokołu odbioru.

 

§4.

 

 1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy może zatrudnić Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej.

 2. Zawarcie umowy z Podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

 3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub umowę z Podwykonawcami wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robot określonych w umowie lub projekcie umowy.

 4. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać:

  1. zakres robot powierzony Podwykonawcy,

  2. kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robot wynikająca z oferty Wykonawcy,

  3. termin wykonania zakresu robot powierzonego Podwykonawcy.

 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawców z dalszym Podwykonawcą.

 2. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

 3. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

 4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

 

§5.

 

1.  Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

2.  Po przyjęciu placu budowy Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

 

§6.

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zakresu robót według dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiaru robót oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 2. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

 3. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy.

 4. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

 5. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

 6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

 7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

 8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom Zamawiającego i organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą Ustawą.

 

§7.

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej.

 2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

 1. roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych.

 2. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych na terenie objętym inwestycją.

 1. Wykonawca w imieniu swoim zapewni następujące ubezpieczenia pokrywające okres od daty rozpoczęcia do zakończenia przedmiotu umowy:

 1. ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego przez Wykonawcę w wysokości 100.000 zł za jedno zdarzenie,

 2. ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego przez Wykonawcę w stosunku do osób upoważnionych do przebywania na placu budowy oraz w stosunku do osób, które nie przebywają na placu budowy w wysokości kwoty 100.000 zł za jedno zdarzenie,

 3. ubezpieczenie od zniszczenia robót i materiałów podczas budowy w wysokości kwoty 50.000 zł za jedno zdarzenie,

 1. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przed terminem realizacji podanym w umowie i następnie przedstawiane na każde żądanie Zamawiającego.

 2. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów ubezpieczeniowych, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową w celu uzyskania ubezpieczenia, o którym mowa w punkcie 3, a koszty, jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe będą podlegały potrąceniu z płatności należnych Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę, a jeżeli nie należą się żadne płatności, to Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu tych kosztów.

 3. Zmiany do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane jedynie za zgodą Zamawiającego

 

§8.

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, z zastosowaniem preferencji krajowych, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 2. Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt.1, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy - Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu budowlanego.

 3. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

 4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

§9.

 

 1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiarów wykonanych robót. Wartość robót zgodnie z ofertą cenową nie przekroczy kwoty (łącznie z podatkiem VAT) ……………….. (słownie: ……………………………)

 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacja przedmiotu umowy.

 3. Wynagrodzenie brutto może ulec zmianie przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

 4. Wartość przedmiotu umowy, określona w ust. 1 może ulec obniżeniu w końcowym rozliczeniu Umowy, nie upoważnia to Wykonawcy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

 

§10.

 

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

 1. Przeprowadzanie przy udziale osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego badań zagęszczenia poszczególnych warstw oraz przekazanie wyników Zamawiającemu.

 2. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych po stwierdzeniu konieczności ich wykonania.

 3. Informowania Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

 4. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

 5. W wypadku spowodowania zniszczeń lub uszkodzeń u osób trzecich na skutek złej organizacji robót - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, a jeżeli to jest niemożliwe do wypłacenia odszkodowania za zniszczenia.

 6. Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy przed ewentualnymi nieszczęśliwymi wypadkami podczas wykonywania robót.

 

§12.

 

 1. Podstawą do zapłaty będzie faktura potwierdzona zestawieniem rzeczowo - finansowym sprawdzonym i podpisanym przez Zamawiającego:

 2. Termin płatności faktury wynosi 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

 3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru robót stwierdzający ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych podpisany przez Zamawiającego.

 4. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i odbiorze końcowym robót oraz dokonaniu zapłaty dla podwykonawców.

 5. Podstawa do wystawienia faktury będzie protokół końcowego odbioru robót bez wad i usterek oraz rozliczenie finansowo-rzeczowe przedmiotu umowy, jak również odpisy dowodów zapłaty podwykonawcy za wykonane roboty. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………………….

 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 7. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur - w całości lub w części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

 

§ 13.

 

 1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

 1. za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, zawinione przez Wykonawcę - 0,05 % wynagrodzenia umownego, liczoną za każdy dzień zwłoki po upływie terminu umownego wykonania robót, do dnia odbioru końcowego,

 2. za opóźnienie Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości - 0,05 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

 3. za odstąpienie od umowy bez ważnej nieuzasadnionej przyczyny albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5,0 % wynagrodzenia umownego.

 4. za nielegalne wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy i wykonanie przez niego robót - wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

 1. Zamawiający może potrącić kary umowne z płatności należnych Wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. Jeśli termin ukończenia zostanie przedłużony po tym, jak zostały zapłacone kary umowne, Zamawiający dokona korekt w przyszłych płatnościach za wszelkie nadpłaty kar umownych zapłaconych przez Wykonawcę.

 2. Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego kar umownych:

 1. za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji projektowej lub jej części oraz w usuwaniu wad w tej dokumentacji, za każdy dzień zwłoki, licząc odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub usunięcia jego wad - 0,05 % od wartości robót, których dotyczy dokumentacja,

 2. za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub umówionej jego części - w wysokości 0,05 % za każdy dzień zwłoki liczony od wartości opóźnionej części.

 1. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

 

§ 14.

 

 1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

 2. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia o gotowości robót do odbioru wyznacza datę i rozpoczyna postępowanie przygotowawcze do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. Odbiór będzie połączony z przekazaniem użytkownikowi przez Zamawiającego przedmiotu odbioru do użytkowania. W czynnościach odbioru obowiązani są uczestniczyć: kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, przedstawiciel Zamawiającego

 3. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca obowiązany jest zawiadomić na piśmie Zamawiającego/ pismo zgłaszające odbiór/ - nie wcześniej niż na 14 dni przed planowanym terminem zakończenia realizacji zamówienia określonym w § 2 ust. 1 umowy.

 4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

 1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

 2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

 1. jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiot odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie na co Wykonawca wyraża zgodę,

 2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi.

 1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

 2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

 3. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji i rękojmi ustalonych w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi.

 4. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) pozostałej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 5. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

 

 

 

§ 15.

 

 1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

 1. Wykonawca udziela 48 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

 2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru robót.

 1. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na 48 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

 

§ 16.

 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany jeżeli:

 1. realizacja umowy nie leży w interesie stron umowy

 2. miała miejsce klęska żywiołowa w rozumieniu kodeksu cywilnego

 

§ 17.

 

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

 2. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

 3. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku lub wynagrodzenia Wykonawcy,

 4. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

 5. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc,

 6. jakość i terminowość robót nie gwarantują wykonania przedmiotu umowy bez wad i opóźnień.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

 1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę określonego w umowie,

 2. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

 3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, z zastrzeżeniem §18 ust. 1 lit.

 1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

 1. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają

następujące obowiązki szczegółowe:

 1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

 2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

 3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

 4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

 5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

 6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

 1. dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

 2. odkupienia w cenie producenta materiałów określonych w punkcie 4.c. niniejszego paragrafu umowy,

 3. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy,

 

§ 18.

 

 1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązania jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

 2. Zamawiający obowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.

 3. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi w terminie 21 dni, Wykonawca może się zwrócić do Sądu Powszechnego.

 4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 19.

 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia o zmianie adresu pod rygorem

uznania przesyłki za doręczoną.

 

 

§ 20.

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

 

 

§ 21.

 

Umowę niniejszą sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron i jeden egzemplarz dla Inspektora Nadzoru.

 

 

§ 22.

 

Integralną część umowy stanowią:

 1. Oferta + załączone kosztorysy ofertowe.

 2. Zawiadomienie o wyborze oferty.

 

 

P O D P I S Y

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Ileczko 27-04-2018 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Ileczko 27-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Michał Ileczko 27-04-2018 12:23