Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku remizy OSP na działce ewidencyjnej nr 363 w miejscowości Kozielice, gmina Kozielice.

 

Kozielice, dnia 06.07.2018 r.

 

BI.271.8.1.K.2018.MI

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania ” Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku remizy OSP na działce ewidencyjnej nr 363 w miejscowości Kozielice, gmina Kozielice.

 

Działając na podstawie Zarządzenia nr 24.2017 z dnia 08 maja 2017 r. Gmina Kozielice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego Gmina Kozielice

Adres zamawiającego Kozielice 73

Kod Miejscowość 74-204 Kozielice

Telefon: 91 5611130

Faks: 91 563 03 65

adres strony internetowej www.kozielice.pl

adres poczty elektronicznej sekretariat@kozielice.pl

Godziny urzędowania: pon. 08.00 - 16.00, wt. - pt. 7.00 - 15.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę, o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 24.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gminie Kozielice.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

 

Wykonanie dokumentacji projektowej budynku remizy OSP Kozielice na działce nr 363 w miejscowości Kozielice oraz wykonanie kosztorysów Inwestorskich i przedmiarów robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Budynek remizy OSP przeznaczony do stacjonowania pojazdów wraz ze sprzętem pożarniczym jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach wraz z węzłem sanitarno - higienicznym, pomieszczeniem biurowym, salą pamiątkową oraz przestrzenią strychu jako magazyn (do adaptacji w przyszłości na salę szkoleniową). W budynku należy wydzielić powierzchnię garażową z 3 stanowiskami, 2 stanowiska w przestrzeni wspólnej oraz jedno stanowisko osobno. Budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi oraz nie posiada stanowisk pracy w rozumieniu przepisów BHP. Wymiary zewnętrzne budynku ok. 12,5 m x 23,0 m, wysokości ok. 11,0 m, liczba kondygnacji 2, dach dwuspadowy.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Rodzaj zamówienia : Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

Do 20.12.2018 r.

 

VII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

VIII. Warunki płatności:

 

Termin płatności 21 dni do podpisania protokołu przekazania dokumentacji oraz złożonej faktury

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

100%

#112

X. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

 1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1.

 

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

 

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, sposobem przygotowania oraz złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie (dopuszcza się korespondencje faxem z potwierdzeniem dostarczenia oraz email: inwestycje@kozielice.pl ). Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania, które wpłyną do siedziby Zamawiającego nie później niż 3 dni przed terminem złożenia ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie warunków zamówienia w niniejszym ogłoszeniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 2. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana (dopuszcza się faxem za potwierdzeniem oraz email : inwestycje@kozielice.pl ) wszystkim uczestnikom postępowania bez przekazania źródła zapytania.

 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść i dokumenty ogłoszenia.

 

XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

 

 1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Inspektor - Michał Ileczko

tel. 91 561 11 41

fax. 91 563 03 65

w godzinach od pn. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.00 - 15.00

 

 1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazywanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:

Podinspektor - Beata Stasiak

tel. 91 561 11 31

fax. 91 563 03 65

w godzinach od pn. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.00 - 15.00

 

XIII. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia 18.07.2018 r. do godz. 12.00

w siedzibie zamawiającego

Nazwa zamawiającego Gmina Kozielice

Ulica Kozielice 73

Kod Miejscowość 74-204 Kozielice

Pokój nr sekretariat pok. nr 2

 

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 18.07.2018 r. o godz. 12.10

w siedzibie zamawiającego

Nazwa zamawiającego Gmina Kozielice

Ulica Kozielice 73

Kod Miejscowość 74-204 Kozielice

Pokój nr sala posiedzeń pok. nr 10

 

XV. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego.

 

XVII. Obowiązek informacyjny RODO

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 sw.1) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Kozielicach 74-204 Kozielice 73,
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy w Kozielicach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem Ochrony Danych w Urzędzie gminy w Kozielicach 74-204 Kozielice 73 lub za pomocą adresu email: rodo@kozielice.pl.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

 a) wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Urzędowi Gminy w Kozielicach na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Kozielicach,
c) realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Gminy w Kozielicach,
d) w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

2. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt.1 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy w Kozielicach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Urząd Gminy w Kozielicach,

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.1, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych - w przypadku gdy

dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób

przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która

jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej odstawy prawnej przetwarzania

danych,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z

przepisów prawa,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia

się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu ustalenia

czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec

podstawy sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust.1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowa, natomiast gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

 

XVIII. Załączniki

 1. Formularz ofertowy.

 2. Wykaz osób do kontaktu z zamawiającym.

 3. Wzór umowy.

 

 

 

Kierownik zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

 

Dane dotyczące wykonawcy

 

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

 

Adres poczty elektronicznej: ................................................

Strona internetowa: ................................................

Numer telefonu: ................................................

Numer faksu: ................................................

Numer REGON/KRS/CEIDG: ................................................

Numer NIP/PESEL: ................................................

 

Dane dotyczące zamawiającego

 

Gmina Kozielice

Kozielice 73

74-204 Kozielice

 

Zobowiązania wykonawcy

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty na zadanie: ”Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku remizy OSP na działce ewidencyjnej nr 363 w miejscowości Kozielice, gmina Kozielice”.

Cena oferty

 

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

 

 

Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

 

Informuję, że:

wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*.

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........,

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... zł. netto*

 

 

 

 

Oświadczam, że:

 

wykonam zamówienie publiczne w terminie: …………………….

termin płatności:.......... dni

 

 

Dokumenty

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

 

 

Zastrzeżenie wykonawcy

 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane (wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

 

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

 

Adres wykonawcy .................................................................................................

 

Miejscowość ................................................ Data .....................

 

 • Należy wymienić osoby występujące po stronie wykonawcy:

 • do kontaktów z zamawiającym,

 • odpowiedzialne za wykonanie umowy

 • pełnomocnik wykonawcy

 • pełnomocnik wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej

wraz z podaniem zakresu odpowiedzialności / umocowania (do reprezentowania w postępowaniu, do reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy, do zawarcia umowy).

 

Lp.

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy / faks

Zakres odpowiedzialności / umocowania

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

UMOWA nr 271.9.Z/2018

O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

zawarta w dniu ………………. r. w Kozielicach, pomiędzy:

 

Gminą Kozielice, Kozielice 73, 74-204 Kozielice,

reprezentowaną przez:

1. Wójta Gminy Kozielice mgr Piotra Rybkowskiego

zwany w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM

 

a

 

…………………………………………………………….

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

1. ………………………….

o następującej treści:

 

§ 1

 

 1. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego oraz w wyniku przeprowadzonych negocjacji, ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA zobowiązuje się opracować dokumentację projektową dla:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

budynku remizy OSP na działce ewidencyjnej nr 363 w miejscowości Kozielice, gmina Kozielice.

 

2. Zakres rzeczowy

Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

   1. opracowanie projektu budowlanego, z elementami spełniającymi wymagania dla zakresu projektu wykonawczego w wersji elektronicznej (na dysku CD w jednym pliku w formacie pdf) i papierowej, w tym:

  • wszelkie uzgodnienia wymagane przez instytucje i władze w celu uzyskania opinii, uzgodnienia, zgody i pozwolenia niezbędne ZAMAWIAJĄCEMU do przygotowania i przeprowadzenia budowy;

  • uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane w celu złożenia odpowiedniego oświadczenia;

  • uzyskanie zgody właścicieli gruntów na umieszczenie urządzeń infrastruktury;

  • uzyskanie koniecznych zatwierdzeń i uzgodnień projektu wymaganych przez właściwe służby ZAMAWIAJĄCEGO, które należy dołączyć do każdego egzemplarza projektu;

  • uzyskanie szczegółowego uzgodnienia dotyczącego zajęcia pasa drogowego, przez co rozumie się ustalenie warunków przywrócenia infrastruktury pasa drogowego do stanu poprzedniego;

  • mapy do celów projektowych;

  • wykonanie kosztorysów Inwestorskich i przedmiarów robót;

§ 2

 

 1. ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY:

 • istotne do wykonania przedmiotu zamówienia informacje, materiały i dokumenty;

 • stosowne upoważnienia do występowania w zakresie objętym umową w urzędach
  i instytucjach oraz wobec osób trzecich w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO.

 

§3

 

 1. WYKONAWCA zapewni opracowanie dokumentacji projektowych z należytą starannością, wymaganiami obowiązujących przepisów prawa i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 2. Przekazywana dokumentacja projektowa zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzenia rozwiązań projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów.

 3. WYKONAWCA przekaże wykaz dostarczonych opracowań i dokumentów wraz z oświadczeniem, że projekt budowlany jest wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że jest kompletny.

 4. ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby projekt budowlany określał parametry techniczne zastosowanych wyrobów, albo podawał przykładowo kilka równoważnych handlowych nazw wyrobów spełniających parametry przewidziane w projekcie budowlanym, celem zapewnienia konkurencyjności przy ich zamawianiu.

 5. WYKONAWCA informować będzie pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO, oraz sygnalizować pojawiające się trudności mogące mieć wpływ na dotrzymanie warunków określonych w niniejszej umowie.

 6. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do ścisłej i rzetelnej współpracy z WYKONAWCĄ w ramach realizacji Umowy, w szczególności w zakresie przekazania niezbędnych dokumentów.

 

§4

 

 1. Termin wykonania dokumentacji do ……….2018 r.

 2. Przekroczenie terminu dostarczenia dokumentacji projektowej, spowodowane udokumentowanym przedłużeniem jego czasu uzgadniania przez instytucje i urzędy opiniujące, z przyczyn od WYKONAWCY niezależnych, nie będzie powodowało naliczania kar umownych.

 3. Termin wykonania Umowy wskazany w ust.1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie z przyczyn niezawinionych i niezależnych od WYKONAWCy lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

§5

 

 1. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU poszczególne kompletne dokumentacje projektowe, o których mowa w §1 ust. 2,

 2. WYKONAWCA opatrzy każdy projekt budowlany w pisemne oświadczenie,
  o którym mowa w § 3 ust. 3. Wykaz dostarczonych opracowań oraz pisemne oświadczenie stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji projektowej.

 3. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej jest siedziba ZAMAWIAJĄCEGO.

 4. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru przedmiotu umowy jest:

  1. protokół zdawczo-odbiorczy końcowy wystawiony po przekazaniu ZAMAWIAJĄCEMU całości przedmiotu umowy.

 5. Protokoły, o których mowa w ust. 4, stanowią podstawę do wystawienia faktury końcowej.

 6. Przy odbiorze przedmiotu Umowy ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany dokonać sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej.

 7. O zauważonych wadach dokumentacji projektowej w każdym czasie ZAMAWIAJĄCY powinien zawiadomić WYKONAWCĘ w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

 8. WYKONAWCA zobowiązuje się do usunięcia określonych w ust. 7 wad na własny koszt.

§6

 

 1. Wartość umowy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 łącznie z podatkiem VAT wyniesie ………………… zł (słownie : ……………………………………).

 2. Dopuszcza się możliwość zmiany stawki VAT w dostosowaniu do przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury.

 3. Wynagrodzenie, za realizację przedmiotu Umowy płatne będzie za faktycznie wykonane czynności. Podstawą do rozliczeń będą ryczałtowe wartości jednostkowe netto, określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, powiększone o kwotę podatku VAT.

 4. Udzielenie zamówienia na roboty dodatkowe poprzedzone będzie negocjacjami.

 5. W przypadku zaistnienia niezależnej od WYKONAWCY potrzeby zaniechania prac projektowych, dla dokumentacji projektowych wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, strony dokonują inwentaryzacji wykonanych prac i uzgadniają wysokość należnego WYKONAWCY wynagrodzenia.

 

§7

 

 1. Fakturę końcową należy wystawić po całkowitym zakończeniu prac projektowych, odbiorze przez ZAMAWIAJĄCEGO przedmiotu Umowy potwierdzonym protokołem zdawczo - odbiorczym końcowym oraz przekazaniu ZAMAWIAJĄCEMU potwierdzenia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do Wojewody Zachodniopomorskiego.

 2. Faktura za opracowanie stanowiące przedmiot Umowy będzie płatna przelewem na konto WYKONAWCY zgodnie z przedstawionym na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO.

 3. Dniem zapłaty należności jest dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO potwierdzone przez bank.

 

§8

 

 1. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapłaty ZAMAWIAJĄCEMU kar umownych:

  1. za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,01% zł, w wykonaniu dokumentacji projektowej,

  2. za odstąpienie od umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1

  3. za opóźnienie w usunięciu wad dokumentacji projektowej, w wysokości 0,01% zł, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty wskazanego przez ZAMAWIAJĄCEGO terminu usunięcia wad,

  4. za wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji projektowej, w wysokości 10% wartości tej dokumentacji projektowej,

  5. za nienależyte wykonanie umowy inne niż wskazane w ust. a, c, d niniejszego paragrafu,
   w wysokości 0,25% wartości umowy netto określonej w § 6 ust. 1, za każdy przypadek nienależytego wykonania.

  6. poniesienia wszystkich kosztów powstałych w wyniku błędów lub niekompletności
   w przedmiocie umowy wynikłych z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY.

 2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zapłaty WYKONAWCY kar umownych :

  1. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 10% wartości umowy netto określonej w § 6 ust. 1.

   1. Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. Jeżeli w toku realizacji inwestycji w oparciu o projekt budowlany i projekt organizacji ruchu przekazany ZAMAWIAJĄCEMU na podstawie umowy, wystąpią potwierdzone przez stronę wady lub braki, WYKONAWCA poniesie wszelkie skutki finansowe wynikłe z konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, spowodowanych tymi wadami lub brakami, do wysokości wartości umowy netto określonej w § 6 ust. 1.

 1. WYKONAWCA wyraża zgodę na dokonywanie potrącenia kar umownych naliczanych przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 2. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż jest zobowiązany zapłacić WYKONAWCY wynagrodzenie proporcjonalne do wykonanej pracy.

 3. Zamawiający ma prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu przez WYKONAWCĘ przedmiotu umowy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu WYKONAWCY do przestrzegania terminowego wykonania umowy.

 

§ 9

 

 1. Strony ustalają, że nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy, będące wynikiem okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności tj. wskutek działania siły wyższej.

 2. WYKONAWCA ma prawo żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:

  • okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dniu zawarcia umowy,

  • siły wyższej.

 

§ 10

 

 1. WYKONAWCA jest zobowiązany zachować w tajemnicy przed innymi osobami za wyjątkiem uprawnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, wszystkie informacje, jakie poweźmie w związku z wykonaniem Umowy.

 2. Żadne tego rodzaju informacje nie zostaną ujawnione przez WYKONAWCĘ, jego przedstawicieli i pracowników, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji, w których będzie to wymagane ze względów prawnych, rachunkowych lub w związku z innymi przepisami, na które WYKONAWCA nie ma wpływu. Informacje takie zostaną ujawnione tylko tym pracownikom WYKONAWCY, którym muszą one być udostępnione w celu realizacji zobowiązań wynikających z umowy.

 3. Niniejszy §10 nie ma zastosowania do informacji, które stały się powszechnie znane w sposób zgodny z prawem, bez naruszania Umowy lub jakiegokolwiek zobowiązania do poufności, zostały uzyskane od osoby trzeciej, która miała prawo je ujawniać, bądź też zostały opracowane przez WYKONAWCĘ w sposób niezależny.

 

§11

 

 1. WYKONAWCA udziela gwarancji jakości na wykonane prace projektowe na okres do dnia wygaśnięcia rękojmi za wady robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji określonych w umowie.

 2. Warunki gwarancji jakości:

  1. WYKONAWCA zobowiązuje się do usunięcia, na swój koszt wad ujawnionych
   w okresie gwarancji, w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO,

  2. roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłoszone także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed upływem tego terminu ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCĘ o istnieniu wady,

  3. o istnieniu wady ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest zawiadomić WYKONAWCĘ na piśmie.

 3. WYKONAWCA udziela rękojmi na 1 rok (zgodnie zapisami K.C.)

 

§12

 

 1. Do kierowania wykonaniem oraz do koordynacji prac projektowych WYKONAWCA wyznacza: ………………………….

 2. Jako przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy ZAMAWIAJĄCY wyznacza: ………………………,

 

§13

 

 1. Wraz z podpisaniem protokołu/protokołów odbioru dokumentacji projektowych na ZAMAWIAJĄCEGO przechodzą na czas nieoznaczony, bez składania dodatkowego oświadczenia woli, wszelkie majątkowe prawa autorskie do przekazywanej odpowiednio dokumentacji projektowej dla zakresu określonego w § 1, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

  1. utrwalanie,

  2. zwielokrotnianie,

  3. wprowadzenie do obrotu,

  4. wprowadzenie do pamięci komputera,

  5. udostępnienie na stronie internetowej na potrzeby postępowań w celu udzielenia zamówienia,

  6. najem,

  7. dzierżawa,

a także prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich,
w szczególności do udzielania zezwoleń na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowań odpowiednio projektu budowlanego i projektu organizacji ruchu oraz zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z tychże opracowań.

 1. ZAMAWIAJĄCY będzie miał prawo eksploatacji dokumentacji projektowej jako tworu w myśl art. 1 ust.1 Ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zmianami).

 2. Z chwilą podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej ZAMAWIAJĄCY nabywa prawo do udzielania zezwoleń na korzystanie z dokumentacji projektowej.

 3. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w § 7 niniejszej umowy obejmuje również nabycie przez ZAMAWIAJĄCEGO autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej na wszystkich wymienionych w ust. 1 polach eksploatacji oraz praw wymienionych w ust. 2 i 3.

 4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich i obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w dokumentacji projektowej, dokonywane przez WYKONAWCĘ

 5. W przypadku realizacji powierzonej dokumentacji projektowej przez podwykonawców, WYKONAWCA jest zobowiązany przy przekazaniu dokumentacji projektowej dołączyć oświadczenia osób współpracujących o przeniesieniu praw autorskich na ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie zgodnym z postanowieniami niniejszej umowy.

 

§ 14

 

 1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności.

 2. Zmiana postanowień zawartej Umowy w  stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY jest możliwa w przypadkach opisanych w ust.3 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ oraz strony Umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian.

 3. Zmiana postanowień zawartej Umowy w  stosunku do treści oferty WYKONAWCY jest możliwa w następujących przypadkach:

  1. gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

  2. gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

  3. zmiany są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa.

 

§15

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

 

§16

 

Integralną część Umowy stanowią:

 1. oferta WYKONAWCY

§17

 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla WYKONAWCY, 2 egz. dla ZAMAWIAJĄCEGO.

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

 

................................... .........................................

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Ileczko 09-07-2018 13:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Ileczko 09-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Michał Ileczko 20-07-2018 13:53