Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Opracowanie programu funkcjonalno ? użytkowego koncepcji przebudowy drogi na trasie Tetyń ? Czeczewo na działce ewidencyjnej nr 676, części działki 673 w obrębie Tetyń, działka ewidencyjna 18/1 w obrębie Maruszewo, gmina Kozielice

 

 

 

BI.271.12.1.T-ń.2018.MI Kozielice, dnia 02.10.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę. Nazwa zadania ”Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego koncepcji przebudowy drogi na trasie Tetyń - Czeczewo na działce ewidencyjnej nr 676, części działki 673 w obrębie Tetyń, działka ewidencyjna 18/1 w obrębie Maruszewo, gmina Kozielice”.

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 24.2017 z dnia 8 maja 2017 Gmina Kozielice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego Gmina Kozielice

Adres zamawiającego Kozielice 73

Kod Miejscowość 74-204 Kozielice

Telefon: 91 5611130

Faks: 91 563 03 65

adres strony internetowej www.kozielice.pl

adres poczty elektronicznej sekretariat@kozielice.pl

Godziny urzędowania: pon. 08.00 - 16.00, wt. - pt. 7.00 - 15.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę, o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 24.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gminie Kozielice.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest :

 

 • Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie *.pdf

 • Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu na mapie ewidencyjnej - 2 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie *.pdf

 • Opracowanie szacunkowego kosztu robót - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie *.pdf

W ramach zamówienia należy wykonać Program funkcjonalno - użytkowy (PFU) koncepcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych utwardzonej z kruszywa wraz z odwodnieniem na trasie Tetyń - Czeszewo w obrębie geodezyjnym Teyń, Maruszewo, gmina Kozielice na odcinku ok. 2000 m, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz.1129), a także wymogi rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) i w zakresie oznakowana zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Rodzaj zamówienia : Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 71242000-6

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

Do 20.12.2018 r.

 

VII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

VIII. Warunki płatności:

 

Termin płatności 21 dni do podpisania protokołu przekazania dokumentacji oraz złożonej faktury

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1.

2.

Cena

Termin wykonania

60%

40%

#112

X. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

 1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1.

 

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

 

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, sposobem przygotowania oraz złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie (dopuszcza się korespondencje faxem z potwierdzeniem dostarczenia oraz email: inwestycje@kozielice.pl ). Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania, które wpłyną do siedziby Zamawiającego nie później niż 3 dni przed terminem złożenia ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie warunków zamówienia w niniejszym ogłoszeniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 2. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana (dopuszcza się faxem za potwierdzeniem oraz email : inwestycje@kozielice.pl ) wszystkim uczestnikom postępowania bez przekazania źródła zapytania.

 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść i dokumenty ogłoszenia.

 

XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

 

 1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Inspektor - Michał Ileczko

tel. 91 561 11 41

fax. 91 563 03 65

w godzinach od pn. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.00 - 15.00

 

 1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazywanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:

Podinspektor - Beata Stasiak

tel. 91 561 11 31

fax. 91 563 03 65

w godzinach od pn. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.00 - 15.00

 

XIII. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia 11.10.2018 r. do godz. 12.00

w siedzibie zamawiającego

Nazwa zamawiającego Gmina Kozielice

Ulica Kozielice 73

Kod Miejscowość 74-204 Kozielice

Pokój nr sekretariat pok. nr 2

 

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 11.10.2018 r. o godz. 12.10

w siedzibie zamawiającego

Nazwa zamawiającego Gmina Kozielice

Ulica Kozielice 73

Kod Miejscowość 74-204 Kozielice

Pokój nr sala posiedzeń pok. nr 13

 

XV. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego.

 

XVII. Załączniki

 1. Formularz ofertowy.

 2. Wykaz osób do kontaktu z zamawiającym.

 3. Wzór umowy.

 

 

Kierownik zamawiającego

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

 

Dane dotyczące wykonawcy

 

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

 

Adres poczty elektronicznej: ................................................

Strona internetowa: ................................................

Numer telefonu: ................................................

Numer faksu: ................................................

Numer REGON/KRS/CEIDG: ................................................

Numer NIP/PESEL: ................................................

 

Dane dotyczące zamawiającego

 

Gmina Kozielice

Kozielice 73

74-204 Kozielice

 

Zobowiązania wykonawcy

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty na zadanie: ” Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego koncepcji przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na trasie Tetyń - Czeczewo na działce ewidencyjnej nr 676, części działki 673 w obrębie Tetyń, działka ewidencyjna 18/1 w obrębie Maruszewo, gmina Kozielice”.

 

Cena oferty

 

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

 

 

Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

 

Informuję, że:

wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*.

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........,

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... zł. netto*

Oświadczam, że:

 

wykonam zamówienie publiczne w terminie: …………………….

termin płatności:.......... dni

 

 

Dokumenty

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

 

 

Zastrzeżenie wykonawcy

 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane (wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

 

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

 

Adres wykonawcy .................................................................................................

 

Miejscowość ................................................ Data .....................

 

 • Należy wymienić osoby występujące po stronie wykonawcy:

 • do kontaktów z zamawiającym,

 • odpowiedzialne za wykonanie umowy

 • pełnomocnik wykonawcy

 • pełnomocnik wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej

wraz z podaniem zakresu odpowiedzialności / umocowania (do reprezentowania w postępowaniu, do reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy, do zawarcia umowy).

 

Lp.

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy / faks

Zakres odpowiedzialności / umocowania

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Projekt - Załącznik nr 3

 

UMOWA nr ……/2018

O WYKONANIE DOKUMENTACJI PFU

 

 

zawarta w dniu ……… 2018 r. w Kozielicach, pomiędzy:

 

Gminą Kozielice, Kozielice 73, 74-204 Kozielice,

reprezentowaną przez:

1. Wójta Gminy Kozielice mgr Piotra Rybkowskiego

zwany w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM

 

a

……………………………………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

o następującej treści:

§ 1

 

 1. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego oraz w wyniku przeprowadzonych negocjacji, ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA zobowiązuje się :

 

  • Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie *.pdf

  • Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu na mapie ewidencyjnej - 2 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie *.pdf

  • Opracowanie szacunkowego kosztu robót - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie *.pdf

 

§ 2

 

 1. ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY:

 • istotne do wykonania przedmiotu zamówienia informacje, materiały i dokumenty;

 • stosowne upoważnienia do występowania w zakresie objętym umową w urzędach
  i instytucjach oraz wobec osób trzecich w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO.

 

§3

 

 1. WYKONAWCA zapewni opracowanie PFU z należytą starannością, wymaganiami obowiązujących przepisów prawa i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 2. Przekazywana dokumentacja zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzenia rozwiązań projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów.

 3. WYKONAWCA przekaże wykaz dostarczonych opracowań i dokumentów wraz z oświadczeniem, że PFU jest wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że jest kompletny.

 4. ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby PFU określał parametry techniczne zastosowanych wyrobów, albo podawał przykładowo kilka równoważnych handlowych nazw wyrobów spełniających parametry przewidziane w projekcie budowlanym, celem zapewnienia konkurencyjności przy ich zamawianiu.

 5. WYKONAWCA informować będzie pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO, oraz sygnalizować pojawiające się trudności mogące mieć wpływ na dotrzymanie warunków określonych w niniejszej umowie.

 6. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do ścisłej i rzetelnej współpracy z WYKONAWCĄ w ramach realizacji Umowy, w szczególności w zakresie przekazania niezbędnych dokumentów.

 

§4

 

 1. Termin wykonania dokumentacji do 20.12.2018 r.

 2. Przekroczenie terminu dostarczenia PFU, spowodowane udokumentowanym przedłużeniem jego czasu uzgadniania przez instytucje i urzędy opiniujące, z przyczyn od WYKONAWCY niezależnych, nie będzie powodowało naliczania kar umownych.

 3. Termin wykonania Umowy wskazany w ust.1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie z przyczyn niezawinionych i niezależnych od WYKONAWCy lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

§5

 

 1. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU poszczególne kompletne PFU, o których mowa w §1 ust. 1,

 2. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji PFU jest siedziba ZAMAWIAJĄCEGO.

 3. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru przedmiotu umowy jest:

  1. protokół zdawczo-odbiorczy końcowy wystawiony po przekazaniu ZAMAWIAJĄCEMU całości przedmiotu umowy.

 4. Protokoły, o których mowa w ust. 4, stanowią podstawę do wystawienia faktury końcowej.

 5. Przy odbiorze przedmiotu Umowy ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany dokonać sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji PFU.

 6. O zauważonych wadach dokumentacji PFU w każdym czasie ZAMAWIAJĄCY powinien zawiadomić WYKONAWCĘ w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

 7. WYKONAWCA zobowiązuje się do usunięcia określonych w ust. 7 wad na własny koszt.

 

§6

 

 1. Wartość umowy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 łącznie z podatkiem VAT wyniesie ………… zł (słownie : ……………………………………..).

 2. Dopuszcza się możliwość zmiany stawki VAT w dostosowaniu do przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury.

 3. Wynagrodzenie, za realizację przedmiotu Umowy płatne będzie za faktycznie wykonane czynności. Podstawą do rozliczeń będą ryczałtowe wartości jednostkowe netto, określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, powiększone o kwotę podatku VAT.

 4. W przypadku zaistnienia niezależnej od WYKONAWCY potrzeby zaniechania prac projektowych, dla dokumentacji PFU wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, strony dokonują inwentaryzacji wykonanych prac i uzgadniają wysokość należnego WYKONAWCY wynagrodzenia.

 

 

§7

 

 1. Fakturę końcową należy wystawić po całkowitym zakończeniu prac projektowych, odbiorze przez ZAMAWIAJĄCEGO przedmiotu Umowy potwierdzonym protokołem zdawczo - odbiorczym końcowym oraz przekazaniu ZAMAWIAJĄCEMU.

 2. Faktura za opracowanie stanowiące przedmiot Umowy będzie płatna przelewem na konto WYKONAWCY zgodnie z przedstawionym na fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO.

 3. Dniem zapłaty należności jest dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO potwierdzone przez bank.

 

§8

 

 1. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapłaty ZAMAWIAJĄCEMU kar umownych:

  1. za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,01% zł, w wykonaniu dokumentacji,

  2. za odstąpienie od umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1

  3. za opóźnienie w usunięciu wad dokumentacji, w wysokości 0,01% zł, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty wskazanego przez ZAMAWIAJĄCEGO terminu usunięcia wad,

  4. za wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji, w wysokości 10% wartości tej dokumentacji,

  5. za nienależyte wykonanie umowy inne niż wskazane w ust. a, c, d niniejszego paragrafu, w wysokości 0,25% wartości umowy netto określonej w § 6 ust. 1, za każdy przypadek nienależytego wykonania.

  6. poniesienia wszystkich kosztów powstałych w wyniku błędów lub niekompletności
   w przedmiocie umowy wynikłych z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY.

 2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zapłaty WYKONAWCY kar umownych :

  1. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 10% wartości umowy netto określonej w § 6 ust. 1.

   1. Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. Jeżeli w toku realizacji inwestycji w oparciu o projekt budowlany i projekt organizacji ruchu przekazany ZAMAWIAJĄCEMU na podstawie umowy, wystąpią potwierdzone przez stronę wady lub braki, WYKONAWCA poniesie wszelkie skutki finansowe wynikłe z konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, spowodowanych tymi wadami lub brakami, do wysokości wartości umowy netto określonej w § 6 ust. 1.

 1. WYKONAWCA wyraża zgodę na dokonywanie potrącenia kar umownych naliczanych przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 2. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż jest zobowiązany zapłacić WYKONAWCY wynagrodzenie proporcjonalne do wykonanej pracy.

 3. Zamawiający ma prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu przez WYKONAWCĘ przedmiotu umowy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu WYKONAWCY do przestrzegania terminowego wykonania umowy.

 

 

 

 

 

§ 9

 

 1. Strony ustalają, że nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy, będące wynikiem okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności tj. wskutek działania siły wyższej.

 2. WYKONAWCA ma prawo żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:

  • okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dniu zawarcia umowy,

  • siły wyższej.

 

§ 10

 

 1. WYKONAWCA jest zobowiązany zachować w tajemnicy przed innymi osobami za wyjątkiem uprawnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, wszystkie informacje, jakie poweźmie w związku z wykonaniem Umowy.

 2. Żadne tego rodzaju informacje nie zostaną ujawnione przez WYKONAWCĘ, jego przedstawicieli i pracowników, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji, w których będzie to wymagane ze względów prawnych, rachunkowych lub w związku z innymi przepisami, na które WYKONAWCA nie ma wpływu. Informacje takie zostaną ujawnione tylko tym pracownikom WYKONAWCY, którym muszą one być udostępnione w celu realizacji zobowiązań wynikających z umowy.

 3. Niniejszy §10 nie ma zastosowania do informacji, które stały się powszechnie znane w sposób zgodny z prawem, bez naruszania Umowy lub jakiegokolwiek zobowiązania do poufności, zostały uzyskane od osoby trzeciej, która miała prawo je ujawniać, bądź też zostały opracowane przez WYKONAWCĘ w sposób niezależny.

 

§11

 

 1. WYKONAWCA udziela gwarancji jakości na wykonane prace projektowe na okres do dnia wygaśnięcia rękojmi za wady robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji określonych w umowie.

 2. Warunki gwarancji jakości:

  1. WYKONAWCA zobowiązuje się do usunięcia, na swój koszt wad ujawnionych
   w okresie gwarancji, w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO,

  2. roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłoszone także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed upływem tego terminu ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCĘ o istnieniu wady,

  3. o istnieniu wady ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest zawiadomić WYKONAWCĘ na piśmie.

 3. WYKONAWCA udziela rękojmi na 1 rok (zgodnie zapisami K.C.)

 

§12

 

 1. Do kierowania wykonaniem oraz do koordynacji prac projektowych WYKONAWCA wyznacza: ………………………

 2. Jako przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy ZAMAWIAJĄCY wyznacza: Michała Ileczko,

 

 

 

 

§13

 

 1. Wraz z podpisaniem protokołu/protokołów odbioru dokumentacji na ZAMAWIAJĄCEGO przechodzą na czas nieoznaczony, bez składania dodatkowego oświadczenia woli, wszelkie majątkowe prawa autorskie do przekazywanej odpowiednio dokumentacji projektowej dla zakresu określonego w § 1, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

  1. utrwalanie,

  2. zwielokrotnianie,

  3. wprowadzenie do obrotu,

  4. wprowadzenie do pamięci komputera,

  5. udostępnienie na stronie internetowej na potrzeby postępowań w celu udzielenia zamówienia,

  6. najem,

  7. dzierżawa,

a także prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich,
w szczególności do udzielania zezwoleń na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowań odpowiednio projektu budowlanego i projektu organizacji ruchu oraz zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z tychże opracowań.

 1. ZAMAWIAJĄCY będzie miał prawo eksploatacji dokumentacji projektowej jako tworu w myśl art. 1 ust.1 Ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zmianami).

 2. Z chwilą podpisania protokołu odbioru dokumentacji ZAMAWIAJĄCY nabywa prawo do udzielania zezwoleń na korzystanie z dokumentacji projektowej.

 3. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w § 6 niniejszej umowy obejmuje również nabycie przez ZAMAWIAJĄCEGO autorskich praw majątkowych do dokumentacji na wszystkich wymienionych w ust. 1 polach eksploatacji oraz praw wymienionych w ust. 2 i 3.

 4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich i obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w dokumentacji, dokonywane przez WYKONAWCĘ

 5. W przypadku realizacji powierzonej dokumentacji projektowej przez podwykonawców, WYKONAWCA jest zobowiązany przy przekazaniu dokumentacji dołączyć oświadczenia osób współpracujących o przeniesieniu praw autorskich na ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie zgodnym z postanowieniami niniejszej umowy.

 

§ 14

 

 1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności.

 2. Zmiana postanowień zawartej Umowy w  stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY jest możliwa w przypadkach opisanych w ust.3 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia oraz strony Umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian.

 3. Zmiana postanowień zawartej Umowy w  stosunku do treści oferty WYKONAWCY jest możliwa w następujących przypadkach:

  1. gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

  2. gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

  3. zmiany są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa.

 

 

§15

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

 

§16

 

Integralną część Umowy stanowią:

 1. oferta WYKONAWCY

 

§17

 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla WYKONAWCY, 2 egz. dla ZAMAWIAJĄCEGO.

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

 

................................... .................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Ileczko 03-10-2018 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Ileczko 03-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Michał Ileczko 03-10-2018 11:12