Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI/35/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kozielicach prowadzonych przez gminę Kozielice

Uchwała Nr VI/35/19

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 14 lutego 2019 roku

 

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kozielicach prowadzonych przez gminę Kozielice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 131 ust. 4 i 6 art. 133 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz.59 i poz. 2203 oraz z 2018 r. poz.1000, poz.1290, poz. 1669 i poz. 2245) Rada Gminy Kozielice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) oddziale przedszkolnym - należy przez to rozumieć oddział przedszkolny funkcjonujący w Szkole Podstawowej w Kozielicach prowadzony przez Gminę Kozielice;

2) punkcie przedszkolnym – należy przez to rozumieć punkt przedszkolny funkcjonujący przy Szkole Podstawowej w Kozielicach prowadzony przez Gminę Kozielice;

3) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, a także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

4) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyjęcie do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz szkoły podstawowej;

5) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Kozielicach dla której Gmina Kozielice jest organem prowadzącym;

6) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej w Kozielicach, dla której Gmina Kozielice jest organem prowadzącym.

 

§ 2.1. Dzieci 6-letnie realizujące roczne przygotowanie przedszkolne zamieszkałe na terenie Gminy Kozielice, przyjmowane są do oddziału przedszkolnego z urzędu. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są również dzieci spoza obwodu.

2. Do punku przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Kozielice. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

3. W przypadku większej liczby kandydatów do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego, brane są pod uwagę kryteria wskazane przez ustawodawcę w art. 131 ust. 2 Ustawy – Prawo oświatowe.

4. W przypadku wolnych miejsc po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji dyrektor przeprowadza drugi etap rekrutacji, w którym o przyjęciu dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego decydują kryteria dodatkowe określone w § 3.

 

§ 3.1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu punkt przedszkolny i oddział przedszkolny nadal dysponują wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria dodatkowe:

1) dzieci rodziców lub prawnych opiekunów, którzy oboje pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – na podstawie pisemnego oświadczenia;

2) dzieci rodziców lub prawnych opiekunów, z których jedno pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – na podstawie pisemnego oświadczenia;

3) dzieci, których rodzeństwo jest zakwalifikowane lub kontynuuje edukację w punkcie przedszkolnym – na podstawie pisemnego oświadczenia;

4) deklarowany czas pobytu dziecka w punkcie (powyżej podstawy programowej) – na podstawie pisemnego oświadczenia;

2. Liczba punktów za kryterium wynosi odpowiednio:

1) 6 pkt.,

2) 3 pkt.,

3) 2 pkt.,

4) 1 pkt., za każdą godzinę rozpoczętą deklarowaną powyżej czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej.

3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 

§ 4.1. Uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Kozielice w bieżącym roku szkolnym zapisywani są do klas pierwszych Szkoły Podstawowej z urzędu.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej mogą być przyjęci do klas I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3. Kandydatów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej zamieszkałych poza obwodem szkoły przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:

1) dziecko realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kozielice – na podstawie pisemnego oświadczenia;

2) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – na podstawie pisemnego oświadczenia;

3) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły – na podstawie pisemnego oświadczenia;

4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – na podstawie pisemnego oświadczenia.

4. Liczba punktów za kryterium wynosi odpowiednio:

1) 5 pkt.,

2) 3 pkt.,

3) 2 pkt.,

4) 1 pkt.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

 

§ 6. Uchyla się uchwałę Nr XXVIII/198/18 Rady Gminy Kozielice z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kozielicach prowadzonych przez gminę Kozielice.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

Uzasadnienie

 

Z dniem 14 grudnia 2016 r. została podpisana Ustawa – Prawo oświatowe, która wprowadziła jednolite zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół różnego typu. Ustawa nakłada na organ stanowiący obowiązek ustalenia tzw. dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria powyższe znajdują swoje zastosowanie w procesie rekrutacji wówczas, gdy pozostaną wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów określonych w Ustawie. Kryteria dodatkowe będą pomocnicze przy rekrutacji dzieci młodszych oraz dla dzieci zamieszkałych poza obszarem Gminy Kozielice, po zapewnieniu dla wszystkich chętnych dzieci miejsc w przedszkolach.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 28-02-2019 13:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 14-02-2019
Ostatnia aktualizacja: - 28-02-2019 13:42