Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/137/2017 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gmina Kozielice

Uchwała Nr VI/36/2019

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 14 lutego 2019 roku

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/137/2017 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gmina Kozielice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym .(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Rada Gminy Kozielice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/137/2017 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gmina Kozielice zmienia się granice obszaru objętego opracowaniem planu miejscowego zgodnie z załącznikami graficznymi nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR VI/36/2019 RADY GMINY KOZIELICE
Z DNIA 14.02.2019 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945] kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych gminy.

W myśl art. 14 ust. 1 w związku z art. 27 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy Rada podejmuje uchwałę o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar opracowania miejscowego planu oznacza się na załączniku graficznym do uchwały.

Z dniem 23 lutego 2018 r. Wójt Gminy Kozielice wystąpił z prośbą o uzgodnienie przygotowanego projektu planu miejscowego do wszystkich organów i instytucji wynikających z art. 17 pkt. 6 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z dniem 03 kwietnia 2018 r. do tutejszego urzędu wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak WOPN-OS.610.27.2018.AM z dnia 29 marca 2018 r., w którym negatywnie uzgodniono przygotowany projekt planu, wnosząc jednocześnie o wprowadzenie zakazu zabudowy na terenach położonych w granicach obszaru Natura 2000 i pozostawienie tych terenów wyłącznie w użytkowaniu rolniczym. Ponieważ większość z tych terenów stanowią tereny zabudowane oraz przeznaczone pod zabudowę w obowiązującym na dzień dzisiejszy planie miejscowym, Wójt złożył stosowne zażalenie
do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. GDOŚ postanowieniem znak
DOA-wo.610.7.2018.SS z dnia 21 września 2018 r. uchylił zaskarżone postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.
W wyniku ponownego rozpatrzenia RDOŚ postanowieniem znak WON-OS.610.27.2018.AM
z dnia 16 stycznia 2019 r. po raz drugi nie uzgodnił projektu planu i ponownie wnosząc
o wprowadzenie zakazu zabudowy. Tym samym mając na względzie koszty jakie będzie musiała ponieść gmina z tytułu wprowadzenia zakazu zabudowy a wynikające z postanowień
art. 36 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [odszkodowania związane
z obniżeniem wartości nieruchomości objętych planem miejscowym] zasadne jest wyłączenie zakwestionowanych przez RDOŚ terenów z opracowania planu miejscowego.

W związku z powyższym Wójt wnosi o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXI/137/2017 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gmina Kozielice w zakresie granic obszaru objętego opracowaniem planu miejscowego.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 18-03-2019 12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 14-02-2019
Ostatnia aktualizacja: - 18-03-2019 12:21