Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół z obrad V Sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice z dnia 24 stycznia 2019 roku

Protokół Nr 5

z  obrad V Sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice

z dnia 24 stycznia 2019 roku.

 

           Obrady V Sesji Rady Gminy Kozielice zostały zwołane  na dzień 24 stycznia 2019  roku, odbywały się   w Gminnym Ośrodku Kultury w Kozielicach i  trwały od godz.1300 do godz.1440

Na podstawie listy obecności  Przewodniczący  Radys twierdził, że  w obradach według listy obecności uczestniczy 14 radnych na stan ustawowego składu rady 15,więc rada może obradować i podejmować uchwały.

Radny Sójka Robert na obrady sesji dołączył około godz. 1420

 

Ad.2 Zgłaszanie zmian do porządku obrad  V Sesji Rady Gminy.

Zmian do porządku obrad nie wniesiono.

Ad.3 Przyjęcie porządku obrad V  Sesji

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad V Sesji Rady Gminy. Uwag nie wniesiono. Porządek obrad został poddany pod głosowanie . Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na sali obrad 14.Za przyjęciem porządku obrad głosowało  13 radnych, wstrzymało się od głosu 1 radny , głosów przeciw nie  było. Porządek obrad został przegłosowany i przyjęty większością  głosów za” „za”

Porządek obrad:

 

1.0twarcie obrad V  Sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum.

 

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad V Sesji Rady Gminy.

 

3 Przyjęcie porządku obrad V  Sesji Rady Gminy.

 

4. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.                                                           

a) zgłaszanie kandydatur,   b)  podjęcie uchwały

                                                                                                                                                                                                                                 

5. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji .                                           

a) zgłaszanie kandydatur,   b)  podjęcie uchwały

                                                                                                                                                                                                                                   

6. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.                                                                                                                                                                                       

a) zgłaszanie kandydatur,   b)  podjęcie uchwały

                                                                                                                                                                                                            

7. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego.                                                                                                                                                                    

a) zgłaszanie kandydatur,   b)  podjęcie uchwały   

                                                                                                                                                       

8. Projekt uchwały w sprawie powołania składu  osobowego Komisji  Rewizyjnej.                                               

a) zgłaszanie kandydatur,   b)  podjęcie uchwały

 

9. Projekt uchwały w sprawie powołania składu  osobowego Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji            

a)zgłaszanie kandydatur,   b)  podjęcie uchwały     

                 

10.Projekt uchwały w sprawie powołania składu  osobowego Komisji  Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych .                                                                                               

a) zgłaszanie kandydatur,   b)  podjęcie uchwały                                                                                                                                                                               

 

11.Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu,  Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego.                                                     

a) zgłaszanie kandydatur,   b)  podjęcie uchwały                                                                                                                                                       

 

12.Wnioski   

                                                                                                                                                                                     

13. Zakończenie obrad V Sesji.

 

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały , a jednocześnie poinformował, aby dokonywać wyboru Przewodniczących poszczególnych komisji oraz  składów komisji należy przegłosować z jakiego  stan ilościowego powinna składać się komisja .

 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował 3 osobowy skład  komisji łącznie z Przewodniczącym. 

 

Lech Karpiński   - zgłaszam  wniosek , aby Komisja Rewizyjna liczył 5 osób.

Wniosek radnego Lecha Karpińskiego został poddany pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na sali obrad 14. Za wnioskiem głosowało 1 radny, przeciw głosowało 13 radnych, głosów wstrzymujących nie było. Wniosek został przegłosowany i większością głosów przeciw oddalony  .      

W drugiej  kolejności poddano pod głosowanie wniosek przewodniczącego Rady o składzie Komisji Rewizyjnej  w liczbie 3-ch osób.

Wniosek został poddany pod głosowanie . Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na sali obrad 14  . Za wnioskiem głosowało 13 radnych, wstrzymało się od głosu 1 radny. Wniosek został przegłosowany i przyjęty większością  głosów ‘za”  

Po przegłosowanych wnioskach Przewodniczący Rady Gminy  otworzył listę   zgłoszeń kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,  

Dariusz Zybała    - zgłosił kandydaturę    Waldemara Barana.

Radny Waldemar Baran wyraził zgodę. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Przystąpiono  do głosowania  uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie odbywało się imiennie. W wyniku głosowania imiennego  Za przyjęciem uchwały w sprawie  wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  głosowało 13 radnych, wstrzymało się od głosu 1 radny, głosów przeciw nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta większością głosów ‘za”

                                     

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały , a jednocześnie poinformował, aby dokonywać wyboru Przewodniczących poszczególnych komisji oraz  składów komisji należy przegłosować z jakiego  stan ilościowego powinna składać się komisja .

 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował 3 osobowy skład  komisji łącznie z Przewodniczącym,wniosek przewodniczącego Rady o składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  w liczbie 3-ch osób.

został poddany pod głosowanie . Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na sali obrad 14  . Za wnioskiem głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu 0 radny. Wniosek został przegłosowany i przyjęty jednomyślnie.  

Po przegłosowanych wniosku Przewodniczący Rady Gminy  otworzył listę   zgłoszeń kandydatów na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Waldemar Baran – zgłosił kandydaturę   Marcina Kuchtę.

Marcin  Kuchta wyraził zgodę.

Więcej kandydatur nie zgłoszono. Przystąpiono  do głosowania  uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg , Wniosków i Petycji..

Głosowanie odbywało się imiennie. W wyniku głosowania imiennego  za przyjęciem uchwały w  sprawie  wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu 0 radny, głosów przeciw nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

                                        

Ad.6.Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.                                                                                                                                                                                      

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały , a jednocześnie poinformował, aby dokonywać wyboru Przewodniczących poszczególnych komisji oraz  składów komisji należy przegłosować z jakiego  stan ilościowego powinna składać się komisja .

 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował4 osobowy skład  komisji łącznie z Przewodniczącym. 

wniosek Przewodniczącego Rady o składzie Komisji w liczbie 4-ch osób, został poddany pod głosowanie . Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na sali obrad 14  . Za wnioskiem głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu 0 radny. Wniosek został przegłosowany i przyjęty jednomyślnie.  

Po przegłosowanym wniosku Przewodniczący Rady Gminy  otworzył listę   zgłoszeń kandydatów na Przewodniczącego Komisji

Monika Domagała – Janowska  – zgłosiła  kandydaturę   Pauliny Mikołajczyk

Paulina Mikołajczyk – wyraziła  zgodę

Więcej kandydatur nie zgłoszono. Przystąpiono  do głosowania  uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji

Głosowanie odbywało się imiennie. W wyniku głosowania imiennego  za przyjęciem uchwały w  sprawie  wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu 0 radny, głosów przeciw nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

                                                                                                                                                                                                                                                    

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały , a jednocześnie poinformował, aby dokonywać wyboru Przewodniczących poszczególnych komisji oraz  składów komisji należy przegłosować z jakiego  stan ilościowego powinna składać się komisja .

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował4 osobowy skład  komisji łącznie z Przewodniczącym. 

Wniosek przewodniczącego Rady o składzie Komisji w liczbie 4-ch osób, został poddany pod głosowanie . Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na sali obrad 14  . Za wnioskiem głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu 0 radny. Wniosek został przegłosowany i przyjęty jednomyślnie.  

Po przegłosowanym wniosku Przewodniczący Rady Gminy  otworzył listę   zgłoszeń kandydatów na Przewodniczącego Komisji

Posyniak Łukasz   – zgłosił  kandydaturę   Dariusza Zybała

Dariusz Zybała – wyraził  zgodę

Więcej kandydatur nie zgłoszono. Przystąpiono  do głosowania  uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji

Głosowanie odbywało się imiennie. W wyniku głosowania imiennego  za przyjęciem uchwały w  sprawie  wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego.                                                                                                                          

Głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu 0 radny, głosów przeciw nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

                                 

Ad 8. Projekt uchwały w sprawie powołania składu  osobowego Komisji  Rewizyjnej  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Przypomniał ,że skład ilościowy został przegłosowany w składzie 3-ch osób. Otworzył listę zgłoszeń kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej.  

Zostały zgłoszone  następujące kandydatury.

Jacek  Benka    - zgłosił Posyniak Łukasz     - zgłoszony kandydata  wyraził zgodę.

Ewelina Michalczyk  - zgłosiła Magdalena Gawrysiak -  zgłoszona kandydatka wyraziła zgodę

Więcej zgłoszeń  nie było.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie    projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej w składzie 3-ch osób.

Waldemar Baran – Przewodniczący Komisji

Jacek Benka    - Członek komisji

Ewelina Michalczyk    - Członek komisji.

Głosowanie odbywało się imiennie. W wyniku głosowania imiennego  za przyjęciem uchwały w  sprawie  powołania Komisji Rewizyjnej głosowało 13 radnych, wstrzymało się od głosu 1radny, głosów przeciw nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta większością głosów „za”                           

 

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie powołania składu  osobowego Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji  

  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Przypomniał ,że skład ilościowy został przegłosowany w składzie 3-ch osób. Otworzył listę zgłoszeń kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej.  

Zostały zgłoszone  następujące kandydatury.

Monika Domagała – Janowska                     - wyraziła zgodę

Jolanta Wnuk                                                 - nie wyraziła zgody.

W związku z brakiem kandydata do składu  Komisji Przewodniczący Rady Gminy  ogłosił 5 min przerwy, informując ze do  projektu uchwały rada powróci po punkcie 11 porządku obrad.

Po zakończonej przerwie  wznowił obrady.

 

Ad.10.Projekt uchwały w sprawie powołania składu  osobowego Komisji  Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych .

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Przypomniał ,że skład ilościowy został przegłosowany w składzie 4-ch osób. Otworzył listę zgłoszeń kandydatów do składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

  

Zostały zgłoszone  następujące kandydatury.

Magdalena Gawrysiak   - wyraził zgodę

Łukasz Posyniak – wyraził zgodę

W związku z tym ,że nie był obecny radny Sójka ,którego zgłoszono do składu Komisji Rada podjęła uchwałę  o składzie  trzy osobowym. W skład komisji wchodzi Przewodniczący Komisji powołany odrębną uchwałą

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych  poddał pod głosowanie. Głosowanie odbywało się imiennie. W wyniku głosowania imiennego  za przyjęciem uchwały w  sprawie  powołania Komisji głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu 0 radny, głosów przeciw nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

 

Ad.11.Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu,  Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Przypomniał ,że skład ilościowy został przegłosowany w składzie 4-ch osób. W skład  Komisji wchodzi Przewodniczący Komisji powołany odrębna uchwałą .Otworzył listę zgłoszeń kandydatów do składu Komisji

 

Zostały zgłoszone  następujące kandydatury

  1. Wacław Matułowicz              -           wyraził zgodę
  2. Wioletta Pocuraj                   -             wyraziła zgodę
  3.   Lech  Karpiński              sam zgłosił swoja kandydaturę

Więcej kandydatur nie zgłoszono

Głos zabrał:

Lech Karpiński -  inaczej sobie wyobrażałem wybór składów komisji , przewodniczący Komisji  powinien   podawać zgłoszenia do komisji członków z ,którymi chciałby pracować, ale jest inaczej.

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji w składzie 4-ch osób. Głosowanie odbywało się imiennie. W wyniku głosowania imiennego  za przyjęciem uchwały w  sprawie  powołania Komisji głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu 0 radny, głosów przeciw nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

 

Powrócono do punktu 9 tj. powołanie składu komisji  Skarg, Wniosków i Petycji

 

W związku z tym, że radna Jolanta Wnuk nie wyraziła zgody na prace  w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę radnego Jacka Benka do składu Komisji Skarg, wniosków i Petycji.

Radny Jacek Benka wyraził zgodę na pracę w komisji.

Po uzupełnieniu składu  Komisji  Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały  o powołaniu  składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W skład Komisji wchodzi Przewodniczący Komisji powołany odrębna uchwałą

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono

 

Głosowanie odbywało się imiennie.  W wyniku głosowania imiennego  za przyjęciem uchwały w  sprawie  powołania Komisji głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu 0 radny, głosów przeciw nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie. W głosowaniu uczestniczył radny Sójka , który dotarł na obrady Sesji.

 

Uchylenie uchwały

 

Rada Gminy postanowiła powrócić do uchwały w  sprawie  uzupełnienia składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

W pierwszej kolejności przewodniczący Rady Gminy  poddał pod głosowanie  wniosek a zarazem projekt uchwały o uchyleniu uchwały nr V/27/19 Rady Gminy w sprawie powołania składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Głosowanie odbywało się imiennie.  W wyniku głosowania imiennego  za przyjęciem uchwały w  sprawie  powołania Komisji głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu 0 radny, głosów przeciw nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

 

Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu,  Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego.

Radny Sójka wyraził zgodę na pracę w Komisji Oświaty, Kultury , Sportu i Spraw Społecznych.                                                                                                                                                           

Po uzupełnieniu składu  Komisji  Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały  o powołaniu  składu osobowego Komisji Oświaty ,Kultury , Sportu i Spraw Społecznych. W skład Komisji wchodzi Przewodniczący Komisji powołany odrębna uchwałą

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono

 

Głosowanie odbywało się imiennie.  W wyniku głosowania imiennego  za przyjęciem uchwały w  sprawie  powołania Komisji głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu 0 radny, głosów przeciw nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

 

Ad.12.Wnioski.

Głos zabrali:

Jolanta Wnuk  - mam pytanie ,czy pismo, które było skierowane do mnie   , było przesłane  do innych osób nie zainteresowanych. Zostało naruszone moje RODO, wystąpię do   Sądu.

Wójt Gminy   - nic mi nie wiadomo, takie pismo wpłynęło na adres Urzędu.

Robert Sójka – na poprzedniej Sesji prosiłem o  plan wydatków Gminnego Ośrodka Kultury na 2019 , nie otrzymałem

Wójt Gminy – przepraszam na kolejna sesję przygotujemy

Jolanta Wnuk  -  dot. Wynajmu hali Sportowej, pod kogo podlega.

Wójt Gminy – gospodarzem jest Szkoła w godzinach praccy, po południu korzystają inni.

 

Ad.13. Zakończenie obrad V Sesji.

 Po zakończonej dyskusji i wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący rady Gminy stwierdził, że podjęte uchwały na obradach V Sesji Rady Gminy są prawomocne, gdyż uczestniczyło w niej 15 radnych, podziękował wszystkim za udział w obradach. O terminie  obrad następnej sesji radni zostaną poinformowani.

Całość   przebiegu sesji jest dostępna na stronie   gminy Kozielice

 

 

 

 

                                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                Leszek Karpiński

Protokółowała

M.Strankowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 15-04-2019 09:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 24-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Informatyk gminy Kozielice 15-04-2019 09:30