Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół z obrad VI Sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice z dnia 14 lutego 2019 roku

Protokół Nr 6

z  obrad VI Sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice

z dnia 14 lutego 2019 roku.

 

Obrady VI Sesji zostały zwołane na wniosek Wójta Gminy i odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kozielicach  , trwały od godz.1300 do godz.1420 Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że rada może obradować i podejmować uchwały, ponieważ w obradach  uczestniczy 14 radnych na stan ustawowego  składu rady 15.

Nieobecni :Marcin Kuchta

Przewodniczący  Rady Gminy przedstawił porządek obrad VI  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy i zadał pytanie, czy ktoś ma wnioski do porządku obrad.

Głos zabrał:

Lech Karpiński   - zgodnie  z §  Statutu   Gminy  powinien być punkt o treści , Wnioski i zapytania radnych:  jest to wniosek formalny.

Przewodniczący Rady Gminy  wniosek radnego Lecha Karpińskiego poddał pod głosowanie. Udział  w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na sali obrad 14. Za wnioskiem radnego Lecha Karpińskiego o wprowadzenie do porządku obrad punktu o treści  „Wnioski i zapytania radnych” głosowało 8 radnych, przeciw głosowało 4 radnych, wstrzymało się od głosu 2 radnych. Wniosek został przegłosowany i większością głosów „za”  przyjęty.

Po uzupełnieniu porządku  obrad  i wpisaniu  pkt.  jako  9  o treści: Wnioski i zapytania radnych, punkt 9 otrzymał numerację 10, Przewodniczący Rady Gminy   porządek obrad z naniesionymi poprawkami poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na Sali obrad 14. Za przyjęciem porządku obrad z naniesionymi poprawkami głosowało 12 radnych wstrzymało się od głosu 2 radnych, głosów przeciwnych nie było. Porządek obrad VI Sesji został przegłosowany i przyjęty większością głosów  „za”

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad VI  Sesji  Rady Gminy Kozielice

 

2. Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

dyskusja , b) podjęcie uchwały

 

3.Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok.

a)dyskusja , b) podjęcie uchwały

 

4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2019

dyskusja, b) podjęcie uchwały

 

5. Projekt uchwały określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  w Kozielicach prowadzonych przez gminę Kozielice.

a)dyskusja,  b) podjęcie uchwały

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/137/2017 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże gmina Kozielice

a  dyskusja, b) podjęcie uchwały

7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Alkoholizmowi i Narkomanii za rok 2018

a  dyskusja, b) przyjęcie sprawozdania

8. Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania  innym Uzależnieniom w Gminie Kozielice na 2019 rok

a  dyskusja, b) podjęcie uchwały

9. Wnioski i zapytania radnych

10. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy.

Ad.2. Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały wraz  planem pracy komisji  o otworzył dyskusje.

Głos zabrali:

Robert Sójka – na posiedzeniu komisji byliśmy zaskoczeni  ilością  zaplanowanych posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 12 spotkań to duża ilość, proponuję zmniejszenie posiedzeń.

Waldemar Baran – komisja  zaplanowała 12 posiedzeń, interesowało  mnie   ile w poprzednich latach, plan pracy został uzgodniony za zgodą i wiedzą Wójta Gminy i Skarbnik Gminy.

Jolanta Wnuk – myślę, że komisja ma cel czy my musimy zatwierdzać taka  ilość, tyle posiedzeń jakby to było półetatu.

Wójt Gminy –Wójt Gminy nie może wpływać  na plan pracy Komisji. dobrze ,że Komisja chce pracować, koszt około 400-500zł/

Robert Sójka – zgłaszam formalny wniosek o zmniejszenie  ilości posiedzeń komisji  do 9 spotkań.

Wniosek został poddany pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na sali 14. Za wnioskiem głosowało 6 radnych, przeciw głosowało 7 radnych, wstrzymało się od głosu 1 radny. Wniosek został przegłosowany i większością  głosów przeciw oddalony.

Po przegłosowaniu  wniosku radnego Sójki  Przewodniczący Rady Gminy  zgłosił wniosek

O dopisanie do projektu uchwały dodatkowe paragrafu o treści:

 

„Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do dokonywania niezbędnych zmian w planie pracy Komisji wynikających z bieżącej działalności Wójta, Rady Gminy, Komisji Stałych”

 

Głos zabrał  :

Robert Sojka – rozumiem ,że taki zapis ma Komisja Skarg i Wniosków, ale Komisja Rewizyjna  nie musi.

Wójt Gminy – proponuję zapisać.

Wniosek Przewodniczącego Rady Gminy został poddany pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na Sali obrad 14, za wnioskiem głosowało 8 radnych, przeciw głosowało 4 Radnych, wstrzymało się od głosu 2 radnych. Wniosek został przegłosowany i  większością   głosów „za” przyjęty.

 

W dalszej części   radny Lech Karpiński   - zgłaszam wniosek  o ujęcie w miesiącu marcu w planie pracy Komisji Rewizyjnej tematu świetlicy wiejskiej w Trzeborzu

Tj. „Zapisać: zbadanie przyczyn wypadku budowlanego na świetlicy w Trzeborzu”

 

Wniosek radnego   Lecha Karpińskiego został poddany pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na sali obrad 14. za wnioskiem głosowało 14 radnych , głosów  przeciw i wstrzymujących nie było. Wniosek został przegłosowany i przyjęty jednomyślnie

Po zakończonej dyskusji i dokonanych poprawkach Przewodniczący Rady Gminy   projekt uchwały wraz z planem pracy Komisji Rewizyjnej poddał pod głosowanie. Głosowanie  odbywało się imiennie.

Za  przyjęciem uchwały wraz z planem pracy  głosowało 9 radnych, przeciw głosowało  2 radnych, wstrzymało się od głosu 3 radnych.  Po przegłosowaniu uchwała wraz z załącznikiem została  przyjęta większością głosów  „za”

 

Ad.3.Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok.

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały wraz  planem pracy komisji  i otworzył dyskusje. Głosów w dyskusji. Nie było Uwag do projektu uchwały  i załączników nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały wraz z załącznikiem poddał pod głosowanie. Glosowanie odbywało się imiennie.Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie. Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2019

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały wraz  planem pracy komisji  i otworzył dyskusje. Głosów w dyskusji. Nie było Uwag do projektu uchwały  i załączników nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały wraz z załącznikiem poddał pod głosowanie. Glosowanie odbywało się imiennie.Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie. Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.5. Projekt uchwały określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  w Kozielicach prowadzonych przez gminę Kozielice.

Wójt Gminy –udzielił informacji na temat uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały wraz  planem pracy komisji  i otworzył dyskusje. Głosów w dyskusji. Nie było Uwag do projektu uchwały  i załączników nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały wraz z załącznikiem poddał pod głosowanie. Glosowanie odbywało się imiennie.Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie. Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/137/2017 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże gmina Kozielice

Wójt Gminy –udzielił informacji na temat uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały wraz  planem pracy komisji  i otworzył dyskusje. Głosów w dyskusji. Nie było Uwag do projektu uchwały  i załączników nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały wraz z załącznikiem poddał pod głosowanie. Glosowanie odbywało się imiennie.Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie. Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Alkoholizmowi i Narkomanii za rok 2018

Przewodniczący Rady przypomniał, że  radni otrzymali sprawozdanie  z działalności Komisji ds. Alkoholizmowi i Narkomanii za rok 2018 i otworzył dyskusję. Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący rady Gminy sprawozdanie poddał pod głosowanie. Głosowanie odbywało się imiennie.Za przyjęciem sprawozdania głosowało 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Sprawozdanie  zostało przegłosowane i przyjęte  jednomyślnie. Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 8. Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania  innym Uzależnieniom w Gminie Kozielice na 2019 rok

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały i otworzył dyskusje. Głosów w dyskusji. Nie było Uwag do projektu uchwały  nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Glosowanie odbywało się imiennie.Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie. Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 9. Wnioski i zapytania radnych

W wolnych wnioskach głos zabrali:

Lech Karpiński  - mają odbywać się zebrania wiejskie na których mają  być wybierani sołtysi, zmieniły się przepisy na ile lat będą wybierani sołtysi, czy będą konsultacje  w sprawie statutów sołeckich

- jest rozstrzygniecie  nadzorcze  w sprawie Statutu Gminy, czy będą  naniesione zmiany.

Wójt Gminy – otrzymacie Państwo ,bez tych paragrafów ,które są uchylone, konsultacje w sprawie statutów sołectw będą prowadzone na zebraniach wiejskich, harmonogram przedstawimy  w dalszej części.

Lech Karpiński -  w Trzeborzu koło świetlicy  wiejskiej zostało zrobione ogrodzenie, jest to ogrodzenie nietrwałe, latające siatki, należy wzmocnić, robimy to na 20 lat.

- kto ponosi odpowiedzialność za wypadek budowlany, w Trzeborzu, dobrze ze otwarcie świetlicy nastąpiło później, bo firma nie zdążyła położyć  Pol-bruku , mogło być tragicznie, nie można mówić, że nic się nie stało.

Robert Sójka – chodzi o teren przy kościele, konary zagrażają bezpieczeństwu, jakie działania gmina planuje podjąć.

Wójt Gminy  - od 18 lutego na cmentarzu w Tetyniu nastąpi wycinka drzew, postaramy się aby w Kozielicach przy okazji zostało również zrobione.

Wójt Gminy   - przedstawił grafik odbycia zebrań wiejskich na których ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej

Mirosław Rabiega – poinformował ,że członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali  upoważnienia do dostępu  informacji wrażliwych.

Ad.10. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy.

Po zakończonej dyskusji i wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za udział w obradach VI Sesji Rady Gminy. Stwierdził, że podjęte uchwały są prawomocne, gdyż uczestniczyło w nich 14 radnych. O terminie obrad  następnej sesji radni zostaną powiadomienie.

 

 

Protokółował:

M.Strankowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 15-04-2019 09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 14-02-2019
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2019 09:34