Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o zamówieniu_Dostawa i montaż elementów placu zabaw w miejscowościach Siemczyn oraz Załęże, gmina Kozielice

Kozielice, dnia 09.08.2019 r.

PFP.271.5.2019.DW

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  Nazwa zadania Dostawa i montaż elementów placu zabaw w miejscowościach Siemczyn oraz Załęże, gmina Kozielice”.

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kozielice nr 41.2019 z dnia 06 maja 2019 r. Gmina Kozielice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               Gmina Kozielice

Adres zamawiającego                 Kozielice 73

Kod Miejscowość                        74-204 Kozielice

Telefon:                                       91 5611130

Faks:                                           91 563 03 65

adres strony internetowej            www.kozielice.pl

adres poczty elektronicznej         sekretariat@kozielice.pl

Godziny urzędowania:                pon. 08.00 – 16.00, wt. – pt. 7.00 - 15.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę, o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 41.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gminie Kozielice.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż elementów placu zabaw w miejscowościach Siemczyn oraz Załęże, gmina Kozielice.

Dodatkowo Wykonawca dysponujący odpowiednimi zasobami i możliwościami do sporządzenia dokumentacji technicznej tzw. PZT wraz z opisem w celu zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę  - przedstawia koszt wykonania PZT wyszczególniony odrębnie w ofercie. (Opracowanie PZT nie jest obligatoryjne).

 

Wyszczególnienie elementów placu zabaw:

1. Miejscowość Siemczyn:

a) Zestaw zabawowy wykonany z drewna klejonego, zabezpieczonego impregnatem koloryzującym, całość montowana na stalowych kotwach ocynkowanych osadzonych
w betonowym fundamencie, elementy metalowe za stali nierdzewnej lub ocynkowane malowane proszkowo, elementy pomocnicze typu podesty, ścianki wykonane z kolorowych płyt typu sklejka wodoodporna lub płyty HDPE.

W skład zestawu wchodzą elementy:

- ślizg metalowy wykonany z blachy kwasoodpornej szt. 1

- trap/schodki lub koci garb min. 1 szt.

- ścianka linowa wspinaczkowa 1 szt.

- drabinka sprawnościowa 1 szt.

b) Bujak podwójny na sprężynie (wykonanie z drewna klejonego, zabezpieczonego impregnatem koloryzującym,  siedziska wykonane z kolorowych płyt HDPE z elementami ozdobnymi (chwyt jako głowa zwierzęcia), podstawa na sprężynie metalowej osadzona
w betonowym fundamencie.

c) Huśtawka potrójna metalowa malowana proszkowo lub z drewna klejonego z metalową poprzeczką (1 siedzisko płaskie, 1 siedzisko dla małych dzieci (siedziska gumowane
z metalową wkładką), 1 siedzisko typu bocianie gniazdo. Wykonanie z drewna klejonego, zabezpieczonego impregnatem koloryzującym, zawiesia huśtawki z ocynkowanych łańcuchów, całość montowana na stalowych kotwach ocynkowanych osadzonych
w betonowym fundamencie).

d) Karuzela tarczowa z siedziskami otwarta (konstrukcja stalowa malowana proszkowo, podłoga z blachy ryflowanej lub sklejki antypoślizgowej, siedziska wykonane z kolorowych płyt HDPE, całość betonowana do gruntu).

e) Ścianka/tablica do malowania kredą wykonana ze sklejki wodoodpornej lub płyty HDPE, elementy podtrzymujące wykonane z drewna klejonego zabezpieczonego impregnatem koloryzującym, zamontowane na stalowych ocynkowanych kotwach w betonowym fundamencie.

f) Gra zręcznościowa/edukacyjna typu labirynt wykonana z kolorowych płyt HDPE.

g) Regulamin (wykonanie z metalu malowana proszkowo lub drewna klejonego, zabezpieczonego impregnatem koloryzującym, zamontowany na stalowych kotwach ocynkowanych w betonowym fundamencie).

 

2. Miejscowość Załęże:

a) Bujak sprężynowy pojedynczy zwierzątko np. Słoń (wykonanie z kolorowych płyt HDPE, siedzisko z oparciem dla małych dzieci, osadzenie na betonowym fundamencie).

b) Czworobok ze ścianką wspinaczkową, drabinką, siatką linową i linami (wykonanie
z drewna klejonego zabezpieczonego impregnatem koloryzującym lub z metalu malowanego proszkowo, ścianka wspinaczkowa z kolorowej płyty HDPE, całość zakotwiona i osadzona
w betonowym fundamencie).

c) Gra edukacyjna typu kółko i krzyżyk (słupy z drewna klejonego zabezpieczonego impregnatem koloryzującym osadzone na kotwach stalowych ocynkowanych w betonowym fundamencie, pozostałe elementy stalowe malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej oraz płyt HDPE).

 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy. Po zakończeniu prac należy uporządkować teren inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną.

 

IV. Wymagania Zamawiającego.

 1. Przedmiot zamówienia musi być produktem fabrycznie nowym.
 2. Urządzenia są przeznaczone do użytku publicznego i muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty oraz spełniać obowiązujące normy.
 3. Płatność przelewem po wykonaniu zamówienia w terminie 14 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego.
 4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami regulującymi przedmiotową problematykę oraz zasadami wiedzy technicznej.
 5. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie będzie ceną stałą i nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy.
 6. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zakupione i dostarczone sprzęty zgodnie z opisem min. 36 miesięcy.
 7. W przypadku ujawnienia w okresie trwania gwarancji jakichkolwiek niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem, ofertą Wykonawcy, przedmiot umowy będzie wymieniony na nowy bez uszkodzeń, wad i innych niezgodności z zamówieniem, uniemożliwiających ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

V. Informacje ogólne dotyczące wykonania zamówienia.

 1. Wykonawca zamówienia zobowiązuje się do zawarcia umowy z zamawiającym
  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty.
 2. Płatność przelewem po wykonaniu zamówienia w terminie 14 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego.
 3. Do oferty należy dołączyć specyfikację (dane techniczne) przedmiotu zamówienia wraz z atestami i certyfikatami.

VI. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

VII. Termin wykonania zamówienia:

 

Do 25.10.2019 r.

 

VII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

100%

 

Wybór nastąpi w oparciu o cenę brutto. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy i powinna być tak skalkulowana aby obejmowała wszystkie niezbędne koszty wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia.

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz dysponują niezbędna wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

a)       Zdolności technicznej:

Doświadczenie: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie  wykonał minimum 4 (cztery) zamówienia obejmujące roboty budowlane polegające na wykonaniu placu zabaw.#112

X. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. Oferta wg zał. Nr 1 podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji.
 2. Wykaz oferowanych urządzeń wraz z cenami jednostkowymi i specyfikacją (dane techniczne).
 3. Wykaz robót budowlanych (minimum 4) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności  informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów  inne dokumenty - załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

 

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, sposobem przygotowania oraz złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie (dopuszcza się korespondencje faxem z potwierdzeniem dostarczenia oraz e-mail: promocja@kozielice.pl ). Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania, które wpłyną do siedziby Zamawiającego nie później niż 3 dni przed terminem złożenia ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie warunków zamówienia
  w niniejszym ogłoszeniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,
  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 2. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana (dopuszcza się faxem za potwierdzeniem oraz e-mail: promocja@kozielice.pl) wszystkim uczestnikom postępowania bez przekazania źródła zapytania.
 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść i dokumenty ogłoszenia.

 

XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

 1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Inspektor – Damian Woźniak

 tel. 91 561 11 34

 fax. 91 563 03 65

w godzinach od pn. 8.00 – 16.00, wt.-pt. 7.00 – 15.00

 

XIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 21.08.2019 r. do godz. 14.00

w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać listownie

na adres Zamawiającego: Gmina Kozielice, Kozielice 73, 74-204 Kozielice

 

z oznaczeniem na kopercie:

Dostawa i montaż elementów placu zabaw w miejscowościach Siemczyn oraz Załęże, gmina Kozielice”.

 

Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty elektronicznie /w formie skanu podpisanych dokumentów/ przesłanej na adres e-mail: promocja@kozielice.pl
w terminie jak powyżej.

 

XIV. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XV. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego.

 

XVI. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia lub podjęcia negocjacji z Oferentami w przypadku, gdy zaproponowane oferty cenowe przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia.

3. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.

4. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy Kozielice z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

 

XVII. Obowiązek informacyjny RODO.

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 sw.1) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Kozielicach 74-204 Kozielice 73.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy w Kozielicach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem Ochrony Danych
w Urzędzie Gminy w Kozielicach 74-204 Kozielice 73 lub za pomocą adresu email: rodo@kozielice.pl.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

 1. wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Urzędowi Gminy w Kozielicach na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Kozielicach,

c) realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Gminy w Kozielicach,

d) w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

2. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt.1 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

 1. podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy
  w Kozielicach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Urząd Gminy w Kozielicach,

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.1, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych,

b) prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

 1. prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej odstawy prawnej przetwarzania danych,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych
z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust.1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W przypadku gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowa, natomiast gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

XVIII. Załączniki

 1. Formularz ofertowy.
 2. Wykaz osób do kontaktu z zamawiającym.
 3. Wykaz robót.
 4. Wzór umowy.
 5. Oświadczenie Wykonawcy.

 

Kierownik zamawiającego

Wójt Gminy Kozielice

Piotr Rybkowski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Damian Woźniak 09-08-2019 11:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Damian Woźniak 09-08-2019
Ostatnia aktualizacja: - 09-08-2019 11:49