Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIV/85/19 Rady Gminy Kozielice z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice


Uchwała Nr XIV/85/19
Rady Gminy Kozielice

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice

Na podstawie art. 4 ust. 1i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, ze zm.)oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z2019 r., poz. 506, ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach, Rada Gminy Kozielice uchwala:

REGULAMIN

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KOZIELICE

Rozdział 1.Postanowienia ogólne.

§ 1.Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice, zwany dalej „regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice.

§ 2.Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kozielice;

2) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych       na terenie Gminy Kozielice, sporządzany i ogłaszany przez zarządzającego systemem             gospodarowania odpadami komunalnymi;

3) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć, specjalnie w tym celu przygotowane, wyposażone i dozorowane miejsce, zlokalizowane w miejscu dostępnym dla mieszkańców, w którym mieszkańcy mogą przekazywać nieodpłatnie odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych zbierane selektywnie wymienione w § 3 pkt 2;

4) przedsiębiorcy odbierającym odpady komunalne - rozumie się przez to podmiot lub podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przetwarzania tych odpadów, który to podmiot został wybrany w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, ze zm.) i z którym zarządzający podpisał umowę;

5) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, ze zm.);

6) zarządzającym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi lub zarządzającym - rozumie się przez to Wójta Gminy Kozielice, wykonującego zadania Gminy Kozielice w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gminy Kozielice.

Rozdział 2. Wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 3. Zarówno właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (zamieszkałej) jak i nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy (niezamieszkałej), a powstają odpady komunalne jak i nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zapewnia utrzymanie czystości i porządku oraz należyty stan sanitarno-higieniczny na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych,
o których mowa w rozdziale III niniejszego regulaminu;

a) oznakowanie pojemników i worków, o których mowa w pkt 1 odpowiednią naklejką albo chipem. Właściciel nieruchomości obowiązany będzie umieścić w widocznym miejscu na pojemniku i worku otrzymane z Urzędu Gminy Kozielice odpowiednie oznakowanie lub udostępnić pojemnik dla osoby, która dokonywać będzie oznakowania.

b) trwałe i widoczne (na przedniej części pojemnika, nie na klapie) oznakowanie pojemników adresem nieruchomości, do której przynależy pojemnik, przy czym właściciel nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oraz nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, obowiązany jest pojemnik, w którym gromadzone są odpady z części niezamieszkałej nieruchomości, poza oznakowaniem pojemnika adresem nieruchomości, w widocznym miejscu oznakować pojemnik symbolem „P” o wysokości minimum 15 cm. Symbol „P” oznacza, że pojemnik na odpady przynależy do nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Wykonanie obowiązku oznakowania pojemnika adresem nieruchomości do której przynależy pojemnik i symbolem „P” ciąży na właścicielu nieruchomości, a w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie jest właścicielem pojemnika, w którym gromadzone są odpady z nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne lub z części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wykonanie obowiązku oznakowania pojemnika adresem nieruchomości, do której przynależy pojemnik i symbolem „P” ciąży na podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wydzieleniem następujących frakcji odpadów:

 1. papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,

 2. szkła i odpady opakowaniowe ze szkła z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,

 3. metal, tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak,

 4. bioodpady,

 5. zużyte opony, z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,

 6. odpady wielkogabarytowe,

 7. przeterminowane leki i opakowania po lekach,

 8. chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.,

 9. zużyte baterie i akumulatory,

 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 11. wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,

 12. odpady budowlane i rozbiórkowe,

3) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych o których mowa w § 3 pkt. 2 lit. a-d:

 1. przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne,

 2. do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

 3. do ogólnodostępnych punktów zbierania odpadów wyposażonych w minimum cztery pojemniki do gromadzenia odpadów, o których mowa w pkt 2 lit. a-d niniejszego paragrafu,

4) postępowanie z innymi odpadami, nie wymienionymi w punkcie 2 w sposób zgodny
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o odpadach;

5) utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w należytym stanie sanitarnym i porządkowym, w szczególności poprzez dostosowanie wielkości pojemnika do ilości wytwarzanych odpadów, tak by odpady nie były gromadzone poza pojemnikiem.

6) usuwanie z chodnika położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości śniegu, błota oraz lodu na całej jego długości i możliwie największej jego szerokości, lecz nie mniej niż 1,5m;

7) zapewnienie dojścia i dojazdu do obiektów budowlanych, znajdujących się na terenie nieruchomości, które winny być odśnieżane i odladzane w miarę potrzeby, jeżeli po nieruchomości poruszają się pojazdy lub osoby postronne poza właścicielem i stałą obsługą;

8) odgarnianie śniegu, lodu lub błota w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

§ 4. PSZOK, o którym mowa w §3 pkt. 3 lit. b będzie świadczył usługi na rzecz mieszkańców w zakresie przyjmowania następujących frakcji odpadów:

1) zebrane selektywnie w oddzielnych pojemnikach lub workach frakcje odpadów:

a) papier, tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,

b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;

c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i

typu tetrapak, metal, w tym odpady opakowaniowe;

d) bioodpady;

2) pozostałe odpady zbierane selektywnie:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

b) przeterminowane leki i opakowania po lekach,

c) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje

odpadowe, itp.,

d) zużyte baterie i akumulatory,

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

f) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,

g) zużyte opony

h) tekstylia i odzież

i) odpady budowlane i rozbiórkowe,

j) niebezpieczne,

k) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawki.

§ 5. Poza myjniami i warsztatami samochodowymi:

1)   mycie pojazdów samochodowych zgodnie z niniejszym regulaminem oraz obowiązującymi przepisami może odbywać się jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z niniejszym regulaminem. W szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do gruntu;

2) doraźne naprawy i regulacje samochodów mogą odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i pod warunkiem, że powstające odpady gromadzone będą
w pojemnikach do tego przeznaczonych.

Rozdział 3. Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania i utrzymania tych pojemników.

§5. Odpady komunalne mogą być zbierane w zamkniętych i szczelnych pojemnikach (kontenerach) wyłącznie do tego celu przeznaczonych, spełniających polskie normy PN-EN 840 oraz przeznaczonych do tego celu workach, z zastrzeżeniem §6.

§ 6. Określa się następującą minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) z nieruchomości zamieszkałych:

 1. do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności 120 l,

 2. do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. a-d z nieruchomości z zabudową jednorodzinną i zagrodową - worki o minimalnej pojemności 60 l,

 3. do selektywnego zbierania odpadów komunalnych o których mowa w § 3 pkt 2 lit. a-d z nieruchomości z zabudową wielorodzinną - pojemniki o minimalnej pojemności 240 l, przy czym w uzasadnionych przypadkach do zbiórki odpadów, o których mowa w §3 pkt 2 lit. b dopuszcza się pojemniki o minimalnej pojemności 120 l, a jednocześnie pojemność pojemników na odpady komunalne musi być dostosowana do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników. Niedopuszczalne jest stawianie dla jednej nieruchomości kilku pojemników o pojemności mniejszej w zamian za jeden pojemnik o pojemności większej,

 4. do selektywnego zbierania odpadów komunalnych o których mowa w § 3 pkt 2 lit. a-d z nieruchomości z zabudową wielorodzinną poniżej 7 lokali dopuszcza się używanie worków o minimalnej pojemności 60 l,

 5. w zabudowie wielorodzinnej, w której liczba lokali nie jest większa niż siedem,
  a nieruchomość nie jest objęta wspólnym zarządem, odbiór odpadów komunalnych odbywa się na zasadach i zgodnie z częstotliwością obowiązującą dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej;

2) z nieruchomości niezamieszkałych:

 1. do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności 120 l,

 2. do selektywnego zbierania odpadów komunalnych - worki o minimalnej pojemności 60 l lub pojemniki o minimalnej pojemności 120 l,

 3. do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na drogach i w miejscach publicznych - kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l;

3) do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych wymienionych w § 3 pkt 2, lit.: a-d, zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych mogą być używane ogólnodostępne punkty selektywnego gromadzenia odpadów składające się każdy z co najmniej 4 pojemników o pojemności nie mniejszej niż 1,1 m3 po nie mniej niż jednym na określoną w § 3 pkt 2 lit. a-d grupę odpadów, z zastrzeżeniem pkt 4.

4) w uzasadnionych przypadkach, w szczególności wobec braku możliwości przestrzennych oraz w celu dostosowania pojemności pojemników do realnych potrzeb właścicieli nieruchomości, dopuszcza się stosowanie pojemników o pojemności mniejszej niż wskazana w pkt 3 niniejszego paragrafu, jednak nie mniejszej niż 240l, przy czym pojemność pojemników na odpady komunalne wymienione w § 3 pkt 2, lit.: a-d, musi być dostosowana do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników. Niedopuszczalne jest stawianie w jednym punkcie kilku pojemników o pojemności mniejszej w zamian za jeden pojemnik o pojemności większej;

5) Pojemniki, o których mowa w pkt od 1 do 4, powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, podlegają myciu i dezynfekcji dwa razy do roku, w szczególności w okresie wiosennym i letnim podlegają czyszczeniu preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy;

6) Właściciel pojemników odpowiada za wykonanie obowiązków określonych w pkt 5.

§7.1.Właściciel nieruchomości zamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników na odpady zmieszane do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników, kierując się niżej wymienionymi normatywami:

1) w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o worki, w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

 1. gospodarstwo jedno-, dwu-, trzy-,cztero-, pięcioosobowe - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l,

 2. gospodarstwo sześcioosobowe i większe - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 l;

2) w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o pojemniki,
w zabudowie wielorodzinnej - pojemnik o minimalnej pojemności 1100 l uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych - 20 l na osobę;

3) w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

 1. gospodarstwo jedno-, dwu- i trzyosobowe - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l,

 2. gospodarstwo cztero-, pięcioosobowe - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 l,

 3. gospodarstwo sześcioosobowe i większe - co najmniej dwa pojemniki o minimalnej pojemności 240 l lub jeden pojemnik o pojemności 660 l;

4) w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej - pojemnik o minimalnej pojemności 1100 l uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych - 30 l na osobę.

2. Właściciel nieruchomości zamieszkałej obowiązany jest także do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki oraz niedopuszczania do ich przepełnienia.

§ 8.Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości, liczby osób korzystających z pojemników oraz uwzględniać średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, kierując się niżej wymienionymi normatywami:

1) dla budynków przeznaczonych dla administracji publicznej, kultury i innych budynków biurowych i socjalnych, dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych
w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 l na każdą osobę wykonującą świadczenie na rzecz ww. podmiotów oraz każdą osobę zatrudnioną na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa
o wolontariat)jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l;

2) dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli - 6 l na każdą osobę zatrudnioną, ucznia, dziecko jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 l;

3) dla lokali handlowych - co najmniej 60 l na każdą osobę zatrudnioną na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego (np. umowa o pracę, umowa zlecenie) przy czym nie mniej niż jeden pojemnik 240 l na lokal;

4) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 l na lokal; dotyczy to także miejsc w tzw. „ogródkach”, zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 l na punkt;

6) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, koszarów, internatów, zakładów karnych itp. - 20 l na jedno łóżko jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 240 l;

7) dla rodzinnych ogrodów działkowych 3 l na każdą działkę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l na rodzinny ogród działkowy, z zastrzeżeniem pkt.7a do 7d;

7a) podmiot sprawujący zarząd nad nieruchomością, a w przypadku jego braku, właściciel nieruchomości na której znajduje się teren rodzinnych ogrodów działkowych, ma obowiązek zapewnić pojemniki lub worki na bioodpady, w tym odpady zielone, z zastrzeżeniem punktu 7b, 7c, 7d i 7e;

7b)w przypadku wyposażania w pojemniki, o których mowa w punkcie 7a, podmiot sprawujący zarząd nad nieruchomością, a w przypadku braku takiego podmiotu właściciel nieruchomości ma obowiązek uwzględniać średnią tygodniową ilość wytwarzanych bioodpadów w tym odpadów zielonych, kierując się normatywem 10 l na każdą działkę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l na rodzinny ogród działkowy;

7c) w przypadku wyposażania w worki, o których mowa w punkcie 7a, podmiot sprawujący zarząd nad nieruchomością, a w przypadku braku takiego podmiotu właściciel nieruchomości ma obowiązek uwzględniać średnią tygodniową ilość wytwarzanych bioodpadów, w tym odpadów zielonych, kierując się normatywem 10 l na każdą działkę, jednak nie mniej niż jeden worek o pojemności 120 l na każdą działkę na miesiąc. Jednocześnie podmiot sprawujący zarząd nad nieruchomością, a w przypadku braku takiego podmiotu właściciel nieruchomości musi zapewnić na terenie ogólnym wydzielone miejsca przeznaczone do gromadzenia worków przed ich odbiorem z zachowaniem zasady określonej w pkt.7d;

7d) wydzielone miejsca przeznaczone do gromadzenia worków przed ich odbiorem, o którym mowa w pkt 7c powinno być łatwo dostępne dla osób z nich korzystających oraz dla pracowników firmy dokonującej odbioru odpadów, z zachowaniem estetyki miejsca oraz utrzymane w czystości i porządku;

7e) obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki oraz niedopuszczania do ich przepełnienia oraz zapewnienie miejsca przeznaczonego do gromadzenia worków przed ich odbiorem ciąży na podmiocie sprawującym zarząd nad nieruchomością, a w przypadku braku takiego podmiotu na właścicielu nieruchomości.

8) dla budynków rekreacji indywidualnej, domków letniskowych przeznaczonych do okresowego wypoczynku rodzinnego - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l na budynek rekreacji indywidualnej, domek letniskowy;

9) na drogach i w miejscach publicznych, na przystankach komunikacji publicznej, w parkach - kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l;

10) dla targowisk, hal targowych, giełd - 1 l na każdy m2 powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l;

11) dla gabinetów lekarskich, weterynaryjnych i innych - 15 l na każdą osobę zatrudnioną, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l;

12) dla cmentarzy - co najmniej jeden pojemnik 1100 l;

13) dla kempingów, pól namiotowych, obozowisk, 2l na każde 10 m? powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 1100 l;

14) dla innych nieruchomości niezamieszkałych niewymienionych powyżej - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l.

§ 9. 1. Normatywy gromadzenia odpadów, o których mowa w § 8 nie obejmują odpadów innych niż komunalne, wytwarzanych na terenie nieruchomości niezamieszkałych, lub nieruchomości w części niezamieszkałej.

2. Właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej zobowiązany jest zapewnić pojemniki na odpady komunalne o pojemności nie dopuszczającej do przepełnienia pojemników przy określonej częstotliwości odbioru odpadów.

§ 10. Właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest do wyposażenia tej nieruchomości w co najmniej jeden dodatkowy pojemnik o minimalnej pojemności 120 l z przeznaczeniem dla części niezamieszkałej.

§ 10a. W przypadku gdy Rada Gminy Kozielice w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowi o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, Właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest do przestrzegania normatywów gromadzenia odpadów określonych w §7 i §8 łącznie, przy czym nieruchomość może być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240l z przeznaczeniem dla części zamieszkałej i niezamieszkałej.

§ 11.1. Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek wyposażenia tej nieruchomości w pojemniki o pojemności dostosowanej do przewidywanej średniej liczby osób uczestniczących w imprezie, uwzględniając średnią ilość wytwarzanych odpadów 1 l na 1 osobę oraz ma obowiązek zorganizowania odbioru
i zagospodarowania zgromadzonych odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach pojemników na odpady o objętości nie mniejszej niż 20 l oraz ich systematycznego opróżniania nie dopuszczając do ich przepełnienia. Ilość i miejsce usytuowania pojemników na odpady musi zapewniać utrzymanie czystości i porządku na tych terenach i obiektach.

3. 16) 1515 Obowiązek określony w ust.2 dotyczy także podmiotu, któremu zlecono zagospodarowanie i utrzymywanie miejsc przystankowych.

§ 12. Ustala się następującą kolorystykę pojemników i worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) NIEBIESKI lub inny trwale oznakowany z napisem PAPIER - na papier i tekturę, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania;

2) ZIELONY lub inny trwale oznakowany z napisem SZKŁO - na szkła i odpady opakowaniowe ze szkła z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach;

3) ŻÓŁTY lub inny trwale oznakowany z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - na tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak, oraz metal;

4)BRĄZOWY lub inny trwale oznakowany z napisem BIO - na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpadów zielonych.

§ 13.1. W przypadku, gdy odpady wymienione w § 3 pkt 2, lit. a-c, są zbierane w sposób selektywny powinny być gromadzone:

1) w workach - na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, przy czym worki te mogą być umieszczone w pojemnikach, z zastrzeżeniem, że w dniu odbioru odpadów właściciel nieruchomości obowiązany jest do wyjęcia worków z pojemników i umieszczenia ich w miejscu widocznym przed posesją;

2) w pojemnikach - na terenie pozostałych nieruchomości zamieszkałych, z zastrzeżeniem § 6 pkt 1 lit. d;

3) w pojemnikach lub workach - na terenie nieruchomości niezamieszkałych.

2. W przypadku, gdy odpady wymienione w § 3 pkt 2, lit. d, są zbierane w sposób selektywny powinny być gromadzone:

1) w workach specjalnie do tego przeznaczonych, o minimalnej pojemności 60 l lub w pojemnikach o minimalnej pojemności 240 l.

2) w przypadku rodzinnych ogrodów działkowych dopuszcza się pojemniki o minimalnej pojemności 1100 l,

§ 14. Pojemniki, w których gromadzone są odpady powinny być utrzymane przez właściciela nieruchomości w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności:

1) użytkowanie nie powinno prowadzić do przeciążenia lub uszkodzenia pojemników;

2) właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić worki lub pojemniki w punkcie zbierania odpadów komunalnych spełniających wymagania §22 i §23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z dnia 7 czerwca2019 r. poz. 1065), pojemniki należy umieszczać tak, by nie powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców i innych osób trzecich;

3) właściciel nieruchomości zobowiązany jest gwarantować dostęp dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady w dniu ich odbioru, pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawić w miejscu widocznym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, przed wejściem na teren nieruchomości;

4)  właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników, tj. co najmniej raz w roku;

5) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wrzucania odpadów odpowiednio do pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem;

5a)  właściciel nieruchomości nie może wrzucać do pojemników należących do nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (zamieszkałej) odpadów pochodzących z nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (niezamieszkałej);

6) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do domykania pojemników wyposażonych
w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych;

7) właściciel nieruchomości nie powinien wrzucać do pojemników na odpady komunalne gorącego popiołu i żużlu;

§ 15. Właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych może wyposażyć zarządzający, za pośrednictwem przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, na podstawie uchwały Rady Gminy Kozielice.

Rozdział 4. Częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 16.1. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej na co najmniej raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

2. Odbieranie odpadów komunalnych (zmieszanych i selektywnych) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej, prowadzone jest jeden raz na dwa tygodnie z zastrzeżeniem, że odpady zmieszane i bioodpady odbierane będą jeden raz na tydzień w okresie od kwietnia do października.

3. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 pkt. 2 lit. od e) do k) regulaminu, odbierane są przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne nie rzadziej niż jeden raz w roku według ogłoszonego harmonogramu.

4. Odpady wymienione w §4 można oddawać do PSZOK w dniach i godzinach jego otwarcia. Informację o lokalizacji, godzinach otwarcia oraz regulamin PSZOK Gmina Kozielice udostępni na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być wywożone przez przedsiębiorstwo wywozowe wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie indywidualnego zgłoszenia właścicieli, na ich koszt.

6. Czysty gruz budowlany pochodzący z drobnych prac wykonywanych we własnym zakresie (nie dotyczy robót budowlanych i rozbiórkowych, na wykonanie których, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których wymagane jest zgłoszenie do administracji architektoniczno - budowlanej), - można bezpłatnie oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości określonej w § 9 ust. 3 uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Dopuszcza się zbieranie i gromadzenie w przydomowych kompostownikach bioodpadów powstających na terenie nieruchomości.

8. Odpady zielone można oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 17. Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, umieszczone przed posesją, w miejscu widocznym przeznaczonym na gromadzenie odpadów, w sposób umożliwiający swobodny dostęp przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

§ 18.1. Zarządcy dróg publicznych zobowiązani są do rozmieszczenia odpowiedniej ilości koszy ulicznych na drobne odpady komunalne, wykonanych z materiałów trwałych, kosze należy ustawić w odstępach dla obszarów wiejskich nie większych niż co 200m, dla obszarów miejskich nie większych niż co 100 m.

2. Opróżnianie koszy ulicznych powinno być prowadzone z częstotliwością, która nie powoduje ich przepełnienia jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

3. Do koszy ulicznych nie należy wrzucać odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, rodzinnych ogrodów działkowych oraz z będących wynikiem prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej w tym handlowej, produkcyjnej bądź usługowej.

§ 19. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego.

§20.Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji; instrukcja taka powinna być przedłożona po oddaniu do eksploatacji danej instalacji oraz na żądanie organu gminy.

§ 21. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiorników, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenia powierzchni ziemi
i wód podziemnych, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

Rozdział 5. Obowiązki właścicieli zwierząt domowych.

§ 22.1. Właściciele (opiekunowie) zwierząt domowych są zobowiązani do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Zwierzęta domowe należy utrzymywać w sposób zachowujący wymagania sanitarne, gwarantujący właściwą opiekę i dozór.

3. Właściciele (opiekunowie) zwierząt domowych zobowiązani są zabezpieczyć miejsca ich przebywania przed samodzielnym opuszczaniem tych miejsc oraz zapewnić należyty dozór, szczególnie w sytuacji, gdy zwierzę nie jest uwiązane lub znajduje się w pomieszczeniu nie posiadającym zamknięcia albo na terenie nie posiadającym ogrodzenia.

4. Właściciele (opiekunowie) są zobowiązani do niezwłocznego usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń w miejscach służących do użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, parki itp. oraz z klatek schodowych i innych pomieszczeń służących do wspólnego użytku.

§ 23.1. Osoba wyprowadzająca psa w miejsce publiczne jest zobowiązana prowadzić go na smyczy, a w przypadku psów rasy uznawanej za agresywną lub psów w inny sposób zagrażających otoczeniu - również w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec,
a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

2. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach określonych przez przewoźnika.

Rozdział 6. Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 24. 1. Dopuszcza się hodowlę ptactwa (kury, gęsi, kaczki, indyki, itp.) i królików w zabudowie jednorodzinnej.

2. Trzymanie ptactwa i królików dopuszczalne jest na nieruchomości z zapewnieniem odległości nie mniej niż 10 m od granicy posesji od strony drogi; odległość od pozostałych granic może być mniejsza, o ile wyrażą na to pisemną zgodę właściciele sąsiednich nieruchomości.

§ 25. Prowadzący hodowlę ptactwa lub królików zobowiązany jest zapewnić:

1) Gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem.

2) Niepowodowanie przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, wobec osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, w szczególności w zakresie hałasu i przykrych zapachów.

3) Przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Rozdział 7. Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji.

 

§ 26.1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy, w przypadku ich wystąpienia na posesjach, zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia deratyzacji na terenie posesji.

 

2. Obowiązek powszechnej deratyzacji należy przeprowadzać przynajmniej raz w roku na obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej, obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach rolniczych położonych na terenie całej gminy.

 

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi poprzez zarządzenie termin jej przeprowadzenia.

Rozdział 8. Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

§ 27. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych odebranych przez przedsiębiorcę z nieruchomości na terenie Gminy Kozielice odbywa się w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych lub w instalacjach do zastępczej obsługi regionu wskazanych w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028” uchwalonym dnia 27 grudnia 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/321/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Rozdział 9. Przepisy przejściowe.

§ 28. Do umów zawartych z podmiotami odbierającymi odpady przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozdział 10. Postanowienia końcowe.

§ 29. Uchyla się Uchwałę Nr VII/38/15 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 15 czerwca 2015 r. (Dz.Urz.Woj.Zach.,poz.2864) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice.

§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Karpiński

UZASADNIENIE

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice stanowi wykonanie ustawowego obowiązku, wynikającego z art.4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, ze zm.). Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, obowiązki właścicieli nieruchomości, przedsiębiorcy odbierającego odpady oraz zadania gminy. Regulamin precyzuje wymagania dotyczące prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wydzieleniem poszczególnych frakcji odpadów. Określone zostały w nim minimalne pojemności pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. Właściciel nieruchomości, przy wyposażaniu nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, został zobowiązany do dostosowania ich pojemności do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości, liczby osób korzystających z pojemników, przy uwzględnieniu średnich tygodniowych normatywów dotyczących ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w różnych źródłach. W regulaminie ustalona została kolorystyka pojemników i worków do selektywnego zbierania czterech frakcji odpadów komunalnych. Uregulowana została częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Zgodnie z regulaminem odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem możliwości dowozu, przez właściciela nieruchomości, odpadów zbieranych selektywnie bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów. Ważnym elementem przy podejmowaniu uchwały jest również spełnienie obowiązku uzyskania opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 15-01-2020 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 12-12-2019
Ostatnia aktualizacja: - 15-01-2020 09:52