Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VII/38/2007 Rady Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2007 roku Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu.


Uchwała Nr VII/38/2007

Rady Gminy Kozielice

z dnia 08 czerwca 2007 roku

Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 9, 11 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), Rada Gminy Kozielice uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Wiejski Dom Kultury w Tetyniu, zwany dalej WDK. WDK uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury.

§ 2

Siedziba WDK mieści się w Tetyniu, a terenem działania jest obszar sołectw Gminy Kozielice:

  1. Maruszewo,

  2. Tetyń,

  3. Trzebórz,

  4. Załęże.

§ 3

Do zadań WDK należy wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie sołectw wymienionych w § 2. Szczegółowy zakres działalności WDK określa statut.

§ 4

Wójt Gminy odda WDK na podstawie użyczenia budynek położony w Tetyniu nr 64, posadowiony na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozielice - działka nr 403/7 z przeznaczeniem na siedzibę i prowadzenie działalności statutowej.

§ 5

Działalność WDK będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Gminy. Ponadto WDK może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z: wpływów z własnej działalności, dotacji z budżetu państwa, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 6

Nadaje się WDK Statut, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Załącznik Nr 1.

STATUT WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W TETYNIU

§ 1

1. Wiejski Dom Kultury, zwany dalej WDK, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego statutu.

2. Siedzibą WDK jest miejscowość Tetyń, a terenem działania obszar sołectw Gminy Kozielice:

1) Maruszewo,

2) Tetyń,

3) Trzebórz,

4) Załęże.

3. Organizatorem dla WDK jest Gmina Kozielice.

4. WDK jest jednostką organizacyjną Gminy Kozielice.

5. W skład WDK wchodzą:

1) biblioteka publiczna,

2) Gminne Centrum Informacji,

3) inne.

6. WDK wspomaga i koordynuje działalność:

1) świetlicy wiejskiej w Maruszewie,

2) świetlicy wiejskiej w Trzeborzu,

3) świetlicy wiejskiej w Załężu.

7. WDK uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 2

1. Podstawowym celem działalności WDK jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie sołectw wymienionych w § 1 pkt 2.

2. WDK upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Gminy Kozielice, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Działalność WDK nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

3. WDK prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez:

1) organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,

2) organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,

3) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,

4) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,

5) prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych,

6) promocję kultury Gminy Kozielice i lokalnych twórców kultury,

7) tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,

8) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,

9) sprawowanie opieki nad zabytkami,

10) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

11) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

12) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

13) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej.

4. WDK współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

§ 3

1. Działalnością WDK kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt. Regulamin konkursu ustala Wójt Gminy.

4. Wójt Gminy może powierzyć zarządzanie WDK osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 2. Do osoby, której powierzono zarządzanie WDK stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.

5. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

6. Dyrektor jest organem zarządzającym WDK oraz przełożonym pracowników WDK.

7. Dyrektor składa za WDK oświadczenia woli oraz reprezentuje go na zewnątrz.

§ 4

1. WDK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. WDK otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.

3. WDK może uzyskiwać środki finansowe z:

- wpływów z własnej działalności,

- dotacji z budżetu państwa,

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

- spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,

- innych źródeł.

4. Podstawą gospodarki finansowej WDK jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora.

5. WDK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§ 5

1. Podstawą działalności WDK jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora.

2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

3. WDK wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

4. Zasadnicza część działalności WDK jest nieodpłatna dla mieszkańców Gminy Kozielice.

5. WDK może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, przedstawieniach teatralnych i imprezach artystycznych i rozrywkowych.

6. Opłaty, o których mowa w ust. 5 nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych na zorganizowanie tych wydarzeń.

§ 6

Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Wójtowi Gminy sprawozdanie z działalności WDK w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2, w szczególności zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach.

§ 7

Organizację wewnętrzną WDK określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz Wójta Gminy.

§ 8

Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy, w trybie właściwym dla jego nadania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 12-09-2007 10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-09-2007 10:35