Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr VII/34/2007 Rady Gminy Kozielice z dnia 8 czerwca 2007 roku. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie geodezyjnym Przydarłów, gmina Kozielice.


Uchwała nr VII/34/2007

Rady Gminy Kozielice

z dnia 8 czerwca 2007 roku.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie geodezyjnym Przydarłów, gmina Kozielice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113.poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; nr162 poz. 1568; z 2004 r. nr 102 poz. 1055; nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128) i art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r . Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41; nr 141 poz. 1492; z 2005 r. nr 113 poz. 954; nr 130 poz. 1087; z 2006 r. nr 45 poz. 319) Rada Gminy Kozielice uchwala co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie geodezyjnym Przydarłów, gmina Kozielice.

§ 2

Przedmiotem planu miejscowego jest przeznaczenie terenu w obrębie geodezyjnym Przydarłów zgodnie z art. 15 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3

Granice obszaru objętego planem miejscowym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XIV/112/04 Rady Gminy Kozielice z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie geodezyjnym Przydarłów, gmina Kozielice.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Uzasadnianie do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Przydarłów, gmina Kozielice.

1. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dotychczasowa funkcja przedmiotowego terenu: jednostka produkcyjna uspołeczniona (gospodarstwo SHR Krzemlin) o elementarnym poziomie usług, określał ją plan miejscowy [przyjęty Uchwałą Nr X / 69 / 86 z dnia 4 kwietnia 1986r. Gminnej Rady Narodowej w Kozielicach ( Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1988r. Nr 3, poz. 48, z późniejszymi zmianami] . Zgodnie z art. 87, ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.] plan z dniem 1 stycznia 2003 r. utracił moc.

Obecnie obszar będący przedmiotem projektu uchwały Rady Gminy, jest terenem rolnym częściowo zabudowanym.

Grunty będące przedmiotem opracowania planu stanowią własność gminną i osób prywatnych, sklasyfikowane jako rolne R klasy IIIb, IIIc, IVa oraz PsIII, PsIV i N

Plan miejscowy określi między innymi szczegółowe warunki zagospodarowania i kształtowania zabudowy, obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, a w szczególności zasady scalania i podziału nieruchomości obszaru objętego planem.

Projektowaną funkcją wiodącą będzie:

- strefa budownictwa mieszkaniowego,

- strefa produkcyjno-usługowa,

- tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem usług.

Przedmiotowy teren jest związany z podstawową siecią dróg publicznych oraz istniejącą i projektowaną infrastrukturą techniczną.

2. Analiza stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.

1. Rozwiązania planistyczne będą zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice, zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/261/2001 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2001 r., zmienionym uchwałą Nr XV/125/2004 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 września 2004 r. i uchwałą Nr XXIII/186/2005 Rady Gminy Kozielice z dnia 7 lipca 2005 r. w którym obszar objęty planem położony jest w terenach częściowo zabudowanych.

2. Teren wymaga spełnienia warunku zapisanego w art.14, ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który dotyczy konieczności sporządzenia planu miejscowego w wyniku którego następuje zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne dla całego obszaru wyznaczonego w studium.

3. Ustalenia niezbędnego zakresu prac planistycznych

Zakres planu musi zawierać elementy określone w art.15, ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W ramach sporządzenia projektu planu przewiduje się wykonanie koncepcji programowo przestrzennej i przedstawienie jej Wójtowi do akceptacji. Ponadto ustala się:

  1. rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przeznaczony pod zabudowę w skali 1:1000,

  2. dopuszcza się rozsyłanie projektu planu w formie kopii w skali 1:2000 lub większej do jednostek uzgadniających bądź opiniujących,

  3. dopuszcza się rysunki poglądowe, studialne, koncepcje itp. w innej skali niż projekt planu, stosowane do przedmiotu opracowania,

  4. wykonawca nie ma obowiązku dostarczania nowej wersji projektu planu lub prognozy jeżeli poprzednio przekazana nie wymaga zmiany,

  5. czynności związane z ponowieniem procedury uzgadniania wykonuje się tylko w przypadkach wystąpienia takiej konieczności

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 12-09-2007 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-09-2007 10:52