Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/143/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania


Uchwała Nr XXII/143/20

Rady Gminy Kozielice

z dnia 17 listopada 2020 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 443 ust. 4 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Spółka wodna działająca na terenie Gminy Kozielice może uzyskać z budżetu Gminy pomoc

finansową w formie dotacji celowej na:

  1. finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i

urządzeń wodnych;

2) finansowanie lub dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Kozielice.

2. Wysokość udzielonej dotacji dla spółki wodnej nie może przekroczyć 80 % kosztów realizacji

zadania.

3. Wysokość środków przeznaczonych na pomoc finansową, o której mowa w § 1 ust. 1 jest

określana w budżecie Gminy na dany rok.

§ 2.

1. Przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w § 1 ust. 1 następuje na podstawie pisemnego

wniosku spółki wodnej, składanego do Wójta Gminy Kozielice.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) pełną nazwę wnioskodawcy wraz z numerem identyfikacji podatkowej;

2) adres wnioskodawcy;

3) datę i numer wpisu do katastru wodnego;

4) numer rachunku bankowego wnioskodawcy;

5) dane osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy;

6) wielkość wnioskowanej dotacji;

7) szczegółowy opis zadania;

8) miejsce i termin realizacji zadania;

9) harmonogram realizacji zadania;

10) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazania źródeł

finansowania zadania;

11) podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

3. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy;

2) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku;

  1. potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej na rok, w którym wnioskuje

o udzielenie dotacji.

5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku Wójt Gminy wzywa wnioskodawcę

do usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie.

6. Wniosek, którego uchybienia nie zostały usunięte przez wnioskodawcę w wyznaczonym

terminie nie podlega rozpatrzeniu.

§ 3.

1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy.

2. Wójt Gminy pisemnie zawiadamia wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku oraz

wysokości udzielonej dotacji, wzywając jednocześnie wnioskodawcę, któremu ma być

udzielona dotacja, do zawarcia umowy.

3. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy między spółką wodną, a Gminą

Kozielice.

§ 4.

1. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w terminie 30 dni od daty zakończenia

realizacji zadania.

2. Rozliczenie dotacji następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania, które powinno

zawierać:

1) pełną nazwę spółki wodnej, wraz z numerem identyfikacji podatkowej;

2) adres spółki wodnej;

3) datę i numer wpisu do katastru wodnego;

4) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy;

5) wysokość rozliczanej dotacji;

6) szczegółowy opis zrealizowanego zadania;

7) termin i miejsce realizacji zadania;

8) harmonogram zrealizowanego zadania;

9) zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazania źródeł ich

finansowania;

10) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.

3. Wzór sprawozdania z realizacji zadania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Do sprawozdania należy dołączyć:

1) uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji;

2) uwierzytelnione kserokopie protokołu odbioru robót, jeżeli ze względu na rodzaj

wykonywanych zadań wymagane było sporządzenie protokołu.

5. W przypadku braku lub niewłaściwego zrealizowania zadania lub niepełnego wykorzystania

środków dotacji, dotacja lub jej część, w wysokości wynikającej z rozliczenia podlega

zwrotowi.

§ 5.

W sprawach dotyczących udzielania i rozliczania dotacji stosuje się przepisy ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

§ 6.

1. Wójt Gminy Kozielice lub osoba przez niego upoważniona może dokonać kontroli stanu

realizacji zadania.

2. Spółka wodna jest zobowiązana do udostępnienia na każde wezwanie osób, o których mowa w

ust. 1, wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dokonania oceny prawidłowości wykonania

zadania.

3. Zakres kontroli może obejmować:

1) kontrolę faktycznego sposobu wykonania zadania, jego terminowości, rzetelności oraz

zgodności z umową;

2) kontrolę dokumentów związanych z realizacją zadania, w tym prawidłowości dokumentacji

wymaganej przepisami prawa oraz określonej w postanowieniach umowy.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na podstawie dokonanej oceny wykonania

zadania Wójt Gminy ma prawo:

1) wskazać spółce wodnej sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

2) żądać zwrotu dotacji na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

5. Dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

3) niewykorzystana w całości lub części,

1 podlega zwrotowi do budżetu Gminy na zasadach określonych przepisami ustawy o

finansach publicznych.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 8.

Traci moc Uchwała Nr XXI/133/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 października 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE

Wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatacja urządzeń służących m. in. do ochrony przed

powodzią, melioracji wodnych i prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, należą do zadań spółek wodnych. Realizacja wyżej wymienionych zadań wymaga nakładów finansowych. Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Kozielice, to urządzenia o kilkudziesięcioletnim okresie eksploatacji, w związku z czym rosną ich koszty utrzymania, a przychody spółek ze składek członkowskich od rolników są nie wystarczające na ich realizację. Spółki wodne na wyżej wymienione zadania mogą otrzymać pomoc finansową, m. in. od gmin. Pomoc polega na udzielaniu spółkom dotacji celowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.). Zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania musi być określony przez radę gminy w drodze uchwały. Dotacji udziela się na podstawie umowy zawartej miedzy gminą a spółką wodną.

Gmina Kozielice chcąc udzielić pomoc finansową Spółce Wodnej musi określić zasady udzielania dotacji dla spółek wodnych działających na terenie gminy, tryb postępowania o udzielenie dotacji oraz sposób jej rozliczania zgodnie z art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2019 r. poz. 534 z późn. zm.).

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 03-12-2020 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 18-11-2020
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2020 14:01