Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KOZIELICE W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: GKD.16/2021.AH.

 

Nazwa zadania:

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA

TERENIE GMINY KOZIELICE

W SEZONIE  ZIMOWYM 2021/2022

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku  -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) oraz Zarządzenia nr 11.2021 z dnia 15 lutego 2021 r., Gmina Kozielice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               Gmina Kozielice

Adres zamawiającego                Kozielice 73

Kod Miejscowość                        74-204 Kozielice

Telefon:                                       91 5611130

Faks:                                           91 563 03 65

adres strony internetowej           www.kozielice.pl

adres poczty elektronicznej        sekretariat@kozielice.pl

Godziny urzędowania:                pon. 8.00 – 16.00, wt.-pk 7.00 - 15.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł netto.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie istotne warunki zamówienia oraz przyszłej umowy:

 

www.bip.kozielice.pl , zakładka: zapytania ofertowe.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Rodzaj zamówienia : usługi

Nazwa zamówienia : ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KOZIELICE W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022

 

Wszelkie informacje o zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie Gminy Kozielice są zawarte w załączonym wzorze umowy wraz z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3.

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

90.62.00.00-9, 90.63.00.00.2

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

 SEZON ZIMOWY 2021/2022

 

VII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

 Cena

100 %

 

IX. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia:  30.11.2021r. do godz. 15.00 ( środa) na  załączonym formularzu ofertowym.

Oferty można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:

GMINA KOZIELICEKOZIELICE 73,74-204 KOZIELICE , pokój nr 2 – sekretariat

lub przesłać pocztą, e-mailem : sekretariat@kozielice.pl

 

X. O wyborze najkorzystniejszej oferty , oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

XI. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

 

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

Wójt Gminy Kozielice

/-/ Piotr Rybkowski

 

____________________________________

Kierownik zamawiającego

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Damian Woźniak 25-11-2021 07:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2021
Ostatnia aktualizacja: Damian Woźniak 02-12-2021 14:48