Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIII/251/21 Rady Gminy Kozielice Z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2022

 

Uchwała Nr XXXIII/251/21

Rady Gminy Kozielice

Z dnia 4 stycznia 2022 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości - 14 563 131,85 zł
z tego:

 1. dochody bieżące - 12 299 121,00 zł

 2. dochody majątkowe - 2 264 010,85 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości - 18 552 066,28 zł
z tego:

1) wydatki bieżące -11 618 813,51 zł 2) wydatki majątkowe - 6 933.252,77 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 3 988 934,43 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych pożyczek - 770 000,00 zł

 2. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -3 218 934,43 zł.

§ 4. Ustala się planowane:

1) przychody budżetu w wysokości -4 668.934,43 zł

2) rozchody budżetu w wysokości - 680.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 18.552,35 zł

 2. celowe w wysokości - 29.214,65 zł

z przeznaczeniem na:

  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 29.214,65 zł

§ 6.  Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

 

§ 7. 1.Ustala się dochody w wysokości - 30 000,00 zł

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 20.000,00 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 10 000,00 zł

- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 8 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w wysokości - 4.000,00 zł

2. wydatki na finansowanie ochrony środowiska - 4.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6

 

§ 9 Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie - 266 459,16 zł

z tego:

1. w ramach funduszu sołeckiego - 266 459,16 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

 

§ 10 1.Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości - 500.000,00 zł

2. Ustala się wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości - 512.800,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11

 

§ 11. Ustala się wydatki na realizację zadań finansowanych środkami przekazanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych

w wysokości - 3 218 934,43 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500.000,00 zł

 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty -770.000,00 zł

 3. Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty - 680.000,00 zł

 

§ 13. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 12 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 14. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

  1. podmiotowe Załącznik Nr 9 w kwocie - 780 000,00 zł

  2. celowe na zadania własne Załącznik Nr 8 w kwocie - - 1 272,00 zł

 1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

 1. celowe Załącznik Nr 10 w kwocie - 30 000,00 zł

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków:

  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

  2. majątkowych,

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 1. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

 2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

 3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kozielice.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 13-02-2022 19:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 04-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Informatyk gminy Kozielice 13-02-2022 19:07