Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zakup i dostawa fabrycznie nowych traktorków ogrodowych do koszenia trawy

Kozielice, data 10.03.2022 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PFP.271.1.2022.DW

Nazwa zadania: Zakup i dostawa fabrycznie nowych traktorków ogrodowych do koszenia trawy”.

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku  -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p. zm) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kozielice w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto w Gminie Kozielice Nr 11.2021 z dnia 15 lutego 2021 r. Gmina Kozielice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               Gmina Kozielice

Adres zamawiającego                Kozielice 73

Kod Miejscowość                        74-204 Kozielice

Telefon:                                       91 5611130

Faks:                                           91 563 03 65

adres strony internetowej           www.kozielice.pl

adres poczty elektronicznej        sekretariat@kozielice.pl

Godziny urzędowania:               

pn. 8.00 – 16.00

wt. – pt. 7.00 - 15.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania o cenę o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł netto.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie:

 

www.bip.kozielice.pl zakładka Przetargi/2022

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Rodzaj zamówienia : Dostawy

Nazwa zamówienia : „Zakup i dostawa fabrycznie nowych traktorków ogrodowych do koszenia trawy”.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje zakup i dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych traktorków ogrodowych dla sołectw Przydarłów oraz Rokity wg Specyfikacji.

Specyfikacja:

Sołectwo Rokity

 • Silnik spalinowy 1 cylindrowy o mocy min. 9,0 kW;
 • Ciśnieniowy układ smarowania silnika z filtrem oleju;
 • Elektryczny rozrusznik;
 • Agregat tnący stalowy o szer. roboczej min. 105 cm wyposażony w 2 noże tnące;
 • Regulacja wysokości koszenia;
 • Wyrzut boczny;
 • Agregat tnący wyposażony w przyłącza wodne do utrzymania go w czystości;
 • Elektromagnetyczne sprzęgło agregatu tnącego;
 • Napęd na koła tylne;
 • Przekładnia Hydrostatyczna z regulacją bezstopniową;
 • Oś przednia wahliwa;
 • Koła przednie skrętne;
 • Możliwość zastosowania dodatkowych akcesoriów np. przyczepka, spych do śniegu;

 

Sołectwo Przydarłów

 • Silnik spalinowy 1 cylindrowy o mocy min. 8,1 kW;
 • Ciśnieniowy układ smarowania silnika z filtrem oleju;
 • Elektryczny rozrusznik;
 • Agregat tnący stalowy o szer. roboczej min. 96 cm wyposażony w 2 noże tnące;
 • Regulacja wysokości koszenia;
 • Wyrzut boczny;
 • Agregat tnący wyposażony w przyłącza wodne do utrzymania go w czystości;
 • Napęd na koła tylne;
 • Przekładnia Hydrostatyczna z regulacją bezstopniową;
 • Oś przednia wahliwa;
 • Koła przednie skrętne;
 • Możliwość zastosowania dodatkowych akcesoriów np. przyczepka, spych do śniegu;

 

Informacje ogólne dotyczące wykonania zamówienia:

 1. Wykonawca udzieli gwarancji rękojmi na oferowany sprzęt min. 36 miesięcy.
 2. Wykonawca przeszkoli w dniu dostawy przedstawicieli Zamawiającego z obsługi sprzętu.
 3. Oferowany sprzęt musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim i kartę gwarancyjną.
 4. Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu w dniu dostawy.
 5. Dostawa sprzętu do siedziby Zamawiającego w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00.
 6. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego najpóźniej 2 dni przed planowaną dostawą. 
 7. Płatność przelewem w terminie 14 dni od dostawy sprzętu i dostarczenia faktury.

 

 

Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

Do 30-04-2022 r.

 

VII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

VIII. Warunki płatności:

Termin płatności 14 dni do podpisania protokołu odbioru robót oraz złożonej faktury.

 

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

100 %

#112

Wybór nastąpi w oparciu o cenę brutto. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy i powinna być tak skalkulowana aby obejmowała wszystkie niezbędne koszty wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia (w tym koszty transportu i montażu).

 

X. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1.

 

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

 1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Damian Woźniak

 tel. 91 561 11 34

 fax. 91 561 11 32

w godzinach od pn. 8.00 – 16.00, wt.-pt. 7.00 – 15.00

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia 18.03.2022 r. do godz. 11.00

w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać listownie

na adres Zamawiającego: Gmina Kozielice, Kozielice 73, 74-204 Kozielice

 

z oznaczeniem na kopercie:

Zakup i dostawa fabrycznie nowych traktorków ogrodowych do koszenia trawy”.

 

Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty elektronicznie /w formie skanu podpisanych dokumentów/ przesłanej na adres e-mail: promocja@kozielice.pl
w terminie jak powyżej.

 

XIII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIV. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego.

 

XV. Obowiązek informacyjny RODO.

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 sw.1) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Kozielicach 74-204 Kozielice 73.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy w Kozielicach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem Ochrony Danych
w Urzędzie Gminy w Kozielicach 74-204 Kozielice 73 lub za pomocą adresu email: rodo@kozielice.pl.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

 1. wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Urzędowi Gminy w Kozielicach na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Kozielicach,

c) realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Gminy w Kozielicach,

d) w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

2. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt.1 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

 1. podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy
  w Kozielicach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Urząd Gminy w Kozielicach,

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.1, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych,

b) prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

 1. prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej odstawy prawnej przetwarzania danych,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych
z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.


W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust.1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W przypadku gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowa, natomiast gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

 

 

Kierownik zamawiającego

 

Wójt Gminy Kozielice

/-/ Piotr Rybkowski

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Damian Woźniak 10-03-2022 13:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-03-2022
Ostatnia aktualizacja: - 10-03-2022 13:04