Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXV/272/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Gminy Kozielice

 

Uchwała Nr XXXV/272/22

Rady Gminy Kozielice
z dnia 07 kwietnia 2022 roku

 

 

w sprawie zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Gminy Kozielice

 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834) oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 poz. 1974) uchwala się, co następuje:


§ 1. Radny Rady Gminy Kozielice, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2, otrzymuje diety za udział w:

 1. sesji Rady Gminy Kozielice;

 2. posiedzeniu stałej komisji Rady Gminy Kozielice, do której został powołany oraz
  w posiedzeniu podkomisji lub zespołu wyłonionego ze składu tej komisji;

 3. posiedzeniu komisji lub zespołu kontrolnego powołanego przez Radę Gminy Kozielice do spraw o charakterze doraźnym;

 4. posiedzeniu organów innych jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli udział w tym posiedzeniu został uprzednio uzgodniony z Przewodniczącym Rady Gminy Kozielice
  w formie pisemnej. 

§ 2. 1. Radny Rady Gminy Kozielice otrzymuje dietę za każdy dzień, w którym brał udział
w sesjach lub posiedzeniach wymienionych w § 1 uchwały.

2. W razie zbiegu sesji lub posiedzeń w tym samym dniu, radny otrzymuje tylko jedną dietę, według najwyższej stawki, bez względu na to w ilu sesjach lub posiedzeniach uczestniczył.

§ 3. 1. Ustala się wysokość diet przysługujących:

 1. radnemu - w wysokości 200,00;

 2. przewodniczącemu komisji, podkomisji lub zespołu albo wiceprzewodniczącemu prowadzącemu posiedzenie komisji, podkomisji lub zespołu pod nieobecność przewodniczącego - w wysokości 220,00;

 3. Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Kozielice - w wysokości 250,00; 2. Ustala się dietę miesięczną Przewodniczącego Rady Gminy Kozielice w wysokości 800,00 zł;

3. W przypadku braku możliwości pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady Gminy Kozielice przez okres powyżej dwóch miesięcy, dieta miesięczna, o której mowa w ust. 2, przysługuje Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Kozielice.

§ 4. 1. Wypłata diet za udział w sesjach lub posiedzeniach, o których mowa w § 1, przysługujących radnym Rady Gminy Kozielice w danym miesiącu kalendarzowym, następuje jednorazowo w terminie nie później niż do dnia 5 następnego miesiąca.

2. Diety wypłacane są przelewem na wskazany przez radnego Rady Gminy Kozielice rachunek bankowy.

3. Podstawą do wypłacania diet przysługujących radnym Rady Gminy Kozielice za udział
w sesjach lub posiedzeniach są listy obecności potwierdzające udział radnych w sesji lub posiedzeniu, prowadzone przez pracownika Urzędu Gminy Kozielice zajmującego stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy.

§ 5. Suma diet przysługujących radnym Rady Gminy Kozielice za udział w sesjach lub posiedzeniach, o których mowa w § 1, w miesiącu kalendarzowym nie może być wyższa niż 50% kwoty stanowiącej 2,4-krotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

§ 6. 1. Podróżą służbową jest wykonywanie przez radnego zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, określonego przez Przewodniczącego Rady Gminy, poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Rady.

2.Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa przewodniczący rady gminy w poleceniu wyjazdu służbowego.

3. Czynności, o której mowa w ust. 2, w stosunku do Przewodniczącego Rady dokonuje Wiceprzewodniczący wskazany przez radę.

 

4. Przy obliczaniu należności radnego z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. z 2000 r., Nr 66, poz. 800 ze zm.).
5. Należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych wypłacane są w terminie 14 dni od dostarczenia przez radnego do Urzędu Gminy Kozielice kompletnych i prawidłowo wypełnionych dokumentów rozliczających koszty podróży służbowej.

 

§ 7. Traci moc uchwała nr XXVII/194/10 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 lutego 2010 r..
w sprawie zasad otrzymywania diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniu Rady Gminy, Komisji.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 12-05-2022 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 07-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Informatyk gminy Kozielice 12-05-2022 11:15