Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 14/2008 Wójta Gminy w Kozielicach z dnia 19.05.2008 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu.


 

 

 

 

Zarządzenie Nr 14/2008

Wójta Gminy w Kozielicach

z dnia 19.05.2008 r.

 

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu,

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz.128 ,Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 37 ust.1, art. 38 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z póź.zm,) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1.Ogłosić I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 417 o pow. 0,9135 ha położona w obrębie Tetyń.

Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż powyższych nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin przetargu podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 14/08

z dnia 19.05.2008r.

Wójta Gminy Kozielice

 

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Wójt Gminy w Kozielicach ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 417 o pow. 0,9135 ha położona w obrębie geodezyjnym Tetyń.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr KW- 92314

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice działka znajduje się w strefie mieszkalno-usługowej.

 

Agencji Nieruchomości Rolnej przysługiwać będzie prawo pierwokupu, w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie będzie spełniać warunków wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2004r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.Nr 64,poz. 592).

Sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póź.zm.).

 

Cena wywoławcza nieruchomości - 68.000,00 zł

Wadium - 10.000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto Urzędu Gminy Kozielice nr 07 10204867 0000 1502 0007 9996 wadium w terminie do dnia 20 czerwca 2008 roku z dopiskiem „wadium Tetyń dz. Nr „417

Za termin wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Kozielicach pok. Nr 13 w dniu 23 czerwca 2008 roku o godzinie 11.00 .

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przegrał przetarg podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika ,który wygrał przetarg od zawarcia umowy.

Termin płatności uzyskanej na przetargu kupujący wpłaca w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Kozielice www.bip.kozielice.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kozielicach pok. Nr 12, tel. 5630377 wew. 41 lub 5611141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 14/08

z dnia 19.04.2008r.

 

R E G U L A M I N

ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 

§ 1.W przetargu mają prawo wziąć udział osoby prawne i osoby fizyczne.

§ 2.Nieruchomość sprzedana zostanie w drodze przetargu ustnego.

§ 3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto Urzędu Gminy Kozielice nr

07 1020 4867 0000 1502 0007 9996 wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu, najpóźniej

do dnia 24 kwietnia2008 roku. Za termin wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu wadium

na wskazane konto.

§ 4.Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji

Przetargowej.

§ 5.Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę.

§ 6.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przegrał przetarg podlega zwrotowi niezwłocznie po

odwołaniu lub zamknięciu przetargu, po dokonaniu przez Przewodniczącego Komisji

przetargowej zapisu „zwrot wadium data i podpis”.

§ 7.Wadium wpłacone przez uczestnika ,który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia

Nieruchomości.

§ 8.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika ,który wygrał przetarg od zawarcia

umowy.

§ 9.Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do

pełnych dziesiątek złotych.

§ 10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeśli przynajmniej jeden uczestnik

zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

§ 11.Uczestnik ,który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

§ 12.Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedawanej nieruchomości(umniejszoną o

wpłacone wadium) nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

§ 13.Opłaty notarialne, sądowe pokrywa w całości nabywca.

§ 14.Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości, płatna jednorazowo w ciągu

21 dni od dnia zamknięcia przetargu.

§ 15.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi postawę do zawarcia umowy sprzedaży.

§ 16. Granice nabywanej nieruchomości ,wygrywający przetarg ustali na koszt własny.

§ 17.W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej oraz

osoby bliskie tym osobom.

§ 18.Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 19-05-2008 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 19-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 19-05-2008 14:10