Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?


UCHWAŁA NR XIV / 88 /08

RADY GMINY KOZIELICE

z dnia 27 czerwca 2008 roku.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice, pod nazwą Park przemysłowy Zadeklino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113.poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; nr162 poz. 1568; z 2004 r. nr 102 poz. 1055; nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; nr 181 poz. 1337; z 2007 r. nr 48 poz. 327; nr 138 poz. 974; nr 173 poz. 1218) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r . Nr 80 poz. 717; z 2004 r. nr 6 poz. 41; nr 141 poz. 1492; z 2005 r. nr 113 poz. 954; nr 130 poz. 1087; z 2006 r. nr 45 poz. 319; nr 225 poz. 1635; z 2007 r. nr 127 poz. 880) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice, pod nazwą Park przemysłowy Zadeklino

§ 2 Przedmiotem planu miejscowego jest przeznaczenie terenu w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie zgodnie z art. 15 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3 Granice obszaru objętego planem miejscowym przedstawione zostały na załączniku graficznym nr 1, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Uzasadnianie do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice, pod nazwą Park przemysłowy Zadeklino

1. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dotychczasowa funkcja przedmiotowego terenu była rolna, określał ją plan miejscowy [przyjęty Uchwałą Nr X / 69 / 86 z dnia 4 kwietnia 1986r. Gminnej Rady Narodowej w Kozielicach ( Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1988r. Nr 3, poz. 48, z późniejszymi zmianami] . Zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.] plan z dniem 1 stycznia 2004 r. utracił moc.

Obecnie obszar będący przedmiotem projektu uchwały Rady Gminy, jest terenem rolnym .

Grunty będące przedmiotem opracowania planu stanowią własność Skarbu Państwa, sklasyfikowane jako rolne klasy RIIIa, RIIIb, RIVa, R IVb, RV oraz PsIV, Lz-PsIV, W i N.

Plan miejscowy określi między innymi szczegółowe warunki zagospodarowania i kształtowania zabudowy, obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, a w szczególności zasady scalania i podziału nieruchomości obszaru objętego planem.

Projektowaną funkcją wiodącą będą tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.

2. Analiza stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.

1. Rozwiązania planistyczne będą zgodne z ustaleniami przyjętego Uchwałą Nr XXV/261/2001 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2001r. Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kozielice, zmienionego uchwałą nr XV/125/04 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 września 2004 r., uchwałą Nr XXIII/186/2005 Rady Gminy Kozielice z dnia 7 lipca 2005 r. i uchwałą Nr IX/52/2007 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 października 2007 r. oraz uchwałą Nr VII/33/ 2007 Rady Gminy Kozielice z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice, w którym obszar objęty planem położony będzie w terenach zabudowy produkcyjno-usługowej.

2. Teren wymaga spełnienia warunku zapisanego w art.14, ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który dotyczy konieczności sporządzenia planu miejscowego w wyniku którego następuje zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne dla całego obszaru wyznaczonego w studium.

3. Ustalenia niezbędnego zakresu prac planistycznych

Zakres planu musi zawierać elementy określone w art.15, ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W ramach sporządzenia projektu planu przewiduje się wykonanie koncepcji programowo przestrzennej i przedstawienie jej Wójtowi do akceptacji. Ponadto ustala się:

  1. rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przeznaczony pod zabudowę w skali 1:1000,

  2. dopuszcza się rozsyłanie projektu planu w formie kopii w skali 1:2000 lub większej do jednostek uzgadniających bądź opiniujących,

  3. dopuszcza się rysunki poglądowe, studialne, koncepcje itp. w innej skali niż projekt planu, stosowane do przedmiotu opracowania,

  4. wykonawca nie ma obowiązku dostarczania nowej wersji projektu planu lub prognozy jeżeli poprzednio przekazana nie wymaga zmiany,

  5. czynności związane z ponowieniem procedury uzgadniania wykonuje się tylko w przypadkach wystąpienia takiej konieczności

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 12-08-2008 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 12-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-08-2008 13:10