Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Objaśnienia do budżetu na 2010 rok


Objaśnienia

do projektu budżetu

na 2010r

Do przygotowania projektu budżetu korzystano z aktów prawnych:

 1. Ustawie o finansach publicznych Dz.U. z 2005r Nr 249 poz.2104 z póżn. zm,

 2. Ustawie o samorządzie Gminnym Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z póżn.zm.

 3. Ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego Dz.U.z 2003r Nr 203 poz.1966

 4. Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz.U.107 poz.726

Dochody budżetu na rok 2010 zaplanowano na łączną kwotę 7 051 872 zł.

Z tego:

 • dochody bieżące 6 986 872 zł

 • dochody majątkowe 65 000 zł

Planując dochody podatkowe przyjęto w niektórych pozycjach podatku od nieruchomości minimalny wzrost. Natomiast dochody z podatku rolnego zmalały o

15 % w stosunku do roku 2009 ze względu na obniżoną cenę 1 kw żyta.

Przyjmując dochody takie jak: subwencje, oraz podatek dochodowy od osób fizycznych kierowano się pismem z Ministerstwa Finansów Warszawa.

Podstawą do ujęcia w planie dochodów dotacji zarówno na zadania zlecone jak i zadania własne było pismo Wojewody Zachodniopomorskiego informujące o przydzielonej dotacji.

Urząd Skarbowy z Pyrzyc przesłał własne propozycje odnośnie niektórych podatków, co również znalazło odbicie w naszym budżecie.

Pozostałe dochody ujęto w budżecie na 2010r kierując się analizami przewidywanego wykonania budżetu za 2009 rok.

Dochody budżetu planowane na 2010, będą niższe od dochodów planowanych na 2009, ponieważ gmina Kozielice w roku 2010 traci znaczne dochody z opłaty eksploatacyjnej, podatku od nieruchomości, oraz podatku rolnego.

Wydatki budżetu zaplanowano na rok 2010 w wysokości 7051 872

z tego:

 • wydatki majątkowe 422 577 zł

 • wydatki bieżące 7051 872 zł w tym:

 • wynagrodzenia i pochodne 3 420 097 zł

 • świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 587 910 zł

 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 621 288 zł

Planując wydatki analizowano przewidywane wykonanie z roku 2009, starając się zwiększyć wydatki bieżące ze względu na planowane podwyżki energii i gazu.

Wynagrodzenia zaplanowano ze wzrostem 3% - podwyżki w administracji, natomiast w oświacie planując wzrost płac kierowano się ustaleniami rządowymi dotyczącymi wynagrodzeń nauczycieli.

W wydatkach budżetowych na rok 2010 znajdują się zabezpieczenia na wydatki niezbędne, tak jak:

 • 2% odpis na izby rolnicze od wpływów z tytułu podatku rolnego

 • dożywianie dzieci w szkołach

 • dowóz dzieci do szkół

 • dodatki mieszkaniowe

 • domy pomocy społecznej

 • rezerwa na zarządzanie kryzysowe

 • doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

Natomiast wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie na rok 2010 to:

 • przebudowa drogi w Kozielicach

 • modernizacje oświetlenia ulicznego

 • zakup sprzętu do Urzędu Gminy

 • budowa kanalizacji sanitarnej z rozbudową oczyszczalni

 • budowa sieci wodociągowej Rokity, Łozice, Załęże

 • budowa świetlic w Siemczynie, Łozicach

 • modernizacja boisk i miejsc rekreacji

Na wieloletnie zadania inwestycyjne na rok 2010 zaplanowano kwotę 422 578 zł.

Budżet Gminy Kozielice na 2010r jest budżetem zrównoważonym.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska na rok 2010r , po analizie roku 2009 przyjęto, iż przychody mogą wynieść 5 000 zł, łącznie z saldem roku 2009 przychód wyniesie 19100 zł i w takiej kwocie planuje się wydatkować 19100 zł na wydatki związane z ochroną środowiska.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 03-12-2009 12:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 03-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2009 12:20