Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 15/2006 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy: ubiegający się o uzyskanie zezwoleń w zakresie odbioru odpadów


ZARZĄDZENIE Nr 15/2006

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 21 czerwca 2006r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy:

ubiegający się o uzyskanie zezwoleń w zakresie odbioru odpadów komunalnych,

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzybowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. z 2006r. Nr 5 poz. 33), zarządzam co następuje:

§ 1. Określa się w formie załącznika nr 1 wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na:

1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

3) ochronę przed bezdomnymi zwierzętami,

4) prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 2. Określa się w formie załącznika nr 2 wzór wniosku o uzyskanie zezwolenia na:

1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

3) ochronę przed bezdomnymi zwierzętami,

4) prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 3. Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej a także w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 15/2006

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 21 czerwca 2006r.

1. WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJACY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE KOZIELICE

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli/użytkowników lokali/nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

1) Posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały, który zapewni możliwość realizacji usług, co najmniej na obszarze aktualnie obsługiwanym oraz zapewni stworzenie systemu gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2) Posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny umożliwiający zorganizowanie i uruchomienie systemu selektywnej zbiórki odpadów.

3) Dostarczyć właścicielom/użytkownikom nieruchomości określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kozielice urządzenia do zbiórki odpadów komunalnych.

4) Posiadać sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem umożliwiający prowadzenie ewidencji przekazywanych odpadów zarówno tych gromadzonych w sposób selektywny jak i mieszanych.

5) Posiadać aktualną umowę, bądź być właścicielem instalacji, urządzeń bądź obiektów związanych z gospodarowaniem odpadami.

6) Posiadać aktualną umowę umożliwiającą przekazanie odpadów zebranych w sposób selektywny do dalszego przetworzenia lub unieszkodliwienia.

7) W sytuacji, gdy instalacje, urządzenia i obiekty, do których przekazywane są odpady nie zapewniają możliwości odbioru i przetworzenia lub unieszkodliwienia wszystkich wyselekcjonowanych strumieni odpadów, przedsiębiorca powinien sam posiadać takie możliwości lub mieć podpisane umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub urządzeniami posiadającymi takie możliwości. Dotyczy to zwłaszcza unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kruszenia odpadów budowlanych, demontażu odpadów wielkogabarytowych, dokładnego sortowania opakowań, papieru, tektury, tekstyliów i metali, odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych.

8) Posiadać możliwość selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu wystarczającym.

9) Dostarczyć, w terminie do końca marca każdego roku, szczegółową kalkulację kosztów funkcjonowania systemu, która po weryfikacji, będzie stanowiła podstawę do podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat.

10) Przekazywać w terminach określonych w art. 9a ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) wykazy właścicieli nieruchomości posiadających podpisane umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

11) Posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów.

12) Przekazywać w terminie do końca pierwszego kwartału każdego roku informacje określone w art. 9a ust. 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) za poprzedni rok kalendarzowy.

13) Posiadać możliwość prowadzenia działalności zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kozielice.

2. WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJACY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU GMINY KOZIELICE

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Kozielice powinien spełniać następujące wymagania:

1) Posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały, który zapewni możliwość realizacji usług, co najmniej na obszarze aktualnie obsługiwanym.

2) Posiadany sprzęt transportowy powinien spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617) oraz wymagania określone innymi przepisami prawa.

3) Posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny umożliwiający prowadzenie działalności w w/w zakresie.

4) Posiadać sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem umożliwiający prowadzenie ewidencji zawartych umów i rozliczeń księgowych.

5) Posiadać aktualną umowę bądź być właścicielem stacji zlewnej, do której odprowadzane będą nieczystości płynne.

6) Przekazywać w terminach określonych w art. 9a ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) wykazy właścicieli nieruchomości.

7) Przekazywać w terminie do końca pierwszego kwartału każdego roku informacje określone w art. 9a ust. 2 pkt 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) za poprzedni rok kalendarzowy.

8) Posiadać możliwość prowadzenia działalności zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kozielice.

3. WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O POZWOLENIE W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI W GMINIE KOZIELICE

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Kozielice powinien spełniać następujące wymagania:

1) Posiadać sprzęt i urządzenia przy pomocy, których wyłapywane będą zwierzęta bezdomne.

2) Wykorzystywane przy wyłapywaniu zwierząt urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt ani zadawać im cierpienia.

3) Posiadać sprzęt transportowy oraz środki do przewozu zwierząt, które spełniają warunki art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn.zm.)

4) Posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny umożliwiający prowadzenie działalności w w/w zakresie.

5) Posiadać aktualną umowę bądź być właścicielem/użytkownikiem schroniska, w którym będą umieszczane wyłapane zwierzęta.

6) W razie braku możliwości natychmiastowego przewiezienia zwierzęcia do schroniska posiadać miejsce do przetrzymywania zwierząt do czasu przewiezienia ich do schroniska.

7) W razie potrzeby posiadać możliwość zapewnienia pomocy lekarsko - weterynaryjnej.

8) Posiadać możliwość prowadzenia działalności zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kozielice oraz przepisami prawa.

4. WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O POZWOLENIE W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI W GMINIE KOZIELICE

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Kozielice powinien spełniać następujące wymagania:

1) Posiadać wydzielony teren, na którym zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego bądź studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego dopuszczalna jest lokalizacja takiej działalności. Lokalizację takiej inwestycji szczegółowo określają przepisy prawa i jest ona możliwa po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.

2) W przypadku spalarni bądź grzebowisk wskazanym byłoby posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały, który zapewni możliwość dostarczenia zwłok zwierzęcych do miejsca ich utylizacji.

3) W przypadku prowadzenia transportu przedsiębiorca powinien posiadać aktualne pozwolenie na transport odpadów.

4) W przypadku prowadzenia schroniska przedsiębiorca powinien wyposażyć je w sprzęt i urządzenia uniemożliwiające zagrożenie dla życia lub zdrowia przetrzymywanych zwierząt.

5) Przedsiębiorca powinien zapewnić opiekę lekarsko - weterynaryjną.

6) Posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny umożliwiający prowadzenie działalności w w/w zakresie.

7) Posiadać możliwość prowadzenia działalności zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kozielice.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 15/2006

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 21czerwaca 2006r.

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA

w zakresie (wpisać właściwe) …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

a) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

c) ochrona przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok.

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA PRZEDSIĘBIORCY:

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...

ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY:

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...

NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ: ………………………………………………...

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI:

………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..

ŚRODKI TECHNICZNE, JAKIMI DYSPONUJE WNIOSKODAWCA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ WNIOSKIEM:

………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

INFORMACJE O TECHNOLOGIACH STOSOWANYCH LUB PRZEWIDZIANYCH DO STOSOWANIA PRZY ŚWIADCZENIU USŁUG W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ WNIOSKIEM:

………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

PROPONOWANE ZABIEGI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I OCHRONY SANITARNEJ PLANOWANE PO ZAKOŃCZENIU DZIAŁALNOŚCI: …………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..

OKREŚLENIE TERMINU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ WNIOSKIEM ORAZ ZAMIERZONEGO CZASU JEJ PROWADZENIA:

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..

RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH ODBIERANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

OPIS SPOSOBU REALIZACJI OBOWIĄZKU OGRANICZENIU MASY ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI SKŁADOWANYCH NA SKŁADOWISKU ODPADÓW

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Załączniki do wniosku:

1. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

2. Dokumentacja potwierdzająca gotowość przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę

prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (dotyczy

zezwolenia na odbiór odpadów)

3. Dokumentacja potwierdzająca gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

(dotyczy zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych).

Należy wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 23-06-2006 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 23-06-2006 15:01