Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXIX/251/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.


Uchwała Nr XXIX/251/06

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 20 kwietnia 2006 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.

Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i ust.6a, i art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203 , poz. 1966 i Nr 213, poz. 20; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845; z 2005 Nr 10, poz.71; Nr 167, poz. 1397, Nr 181, poz. 1526, Nr 179, poz. 1487) i art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558; Nr113, poz.984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214 , poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116 ,poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 ) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli , ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181) Rada Gminy w Kozielicach uchwala, co następuje:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1.1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Kozielicach prowadzonym przez Gminę Kozielice.

2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:

a) za wysługę lat;

b) motywacyjnego;

c) funkcyjnego;

d) za warunki pracy;

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

oraz za godziny doraźnych zastępstw;

3) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

3. Regulamin niniejszy określa także wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

§ 2.

Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:

 1. regulaminie - rozumie się przez to regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego;

 1. Karcie Nauczyciela- rozumie się przez to ustawę z dnia 16 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357; z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239 i Nr 22, poz. 291 z póżn. zm.);

 1. rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181);

 1. organie prowadzącym szkołę - rozumie się przez to Gminę Kozielice

 1. szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Kozielicach dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kozielice.

 1. dyrektorze lub wicedyrektorze - należy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, o której mowa w §1 ust. 1 niniejszej uchwały;

 1. nauczycielach bez bliższego określenia- rozumie się przez to nauczycieli, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały;

 1. roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 01 września danego roku do 31 sierpnia następnego roku;

 1. klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę;

 1. uczniu - rozumie się przez to także wychowanka;

 1. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust.1 rozporządzenia;

 1. zakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez to organizacje związkowe działające na terenie szkoły.

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 3.

„Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust. 1 Karta Nauczyciela i § 7 rozporządzenia i na warunkach określonych w § 4 niniejszej uchwały.”

§ 4.

 1. Dodatek przysługuje :

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

 1. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczegółowy stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

 2. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku, w formach o jakich mowa w § 31 określa:

1) nauczycielowi - dyrektor szkoły;

2) dyrektorowi - Wójt Gminy Kozielice.

 1. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

DODATEK MOTYWACYJNY

§ 5.

Nauczycielom niezależnie od stopnia awansu oraz sposobu nawiązania stosunku pracy może być przyznany dodatek motywacyjny, w zależności od osiąganych wyników pracy.

§ 6. 

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1. uzyskiwanie osiągnięć w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, wynikami egzaminów i sprawdzianów, albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach;

2. uzyskiwanie osiągnięć wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności:

a) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami;

b) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów;

c) aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb;

3. wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania, a w szczególności:

a) opracowywanie i realizowanie programów autorskich oraz planów pracy;

b) prowadzenie zajęć, lekcji metodami aktywizującymi;

c) opracowywanie autorskich scenariuszy lekcji;

4. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) prowadzenie zajęć i wykonywanie innych czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;

b) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;

c) udział w komisjach przedmiotowych i innych;

d) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;

e) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych;

f) nieodpłatne prowadzenie zajęć pozalekcyjnych;

g) kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;

h) wspomaganie ucznia mającego problemy z nauką;

i) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;

j) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły;

k) realizowanie zadań mających na celu zwiększenie udziału i roli szkoły w środowisku lokalnym;

5. szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem:

a) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;

b) systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej i opiekuńczo - wychowawczej;

c) stałe podnoszenie kwalifikacji;

d) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych;

e) przestrzeganie dyscypliny pracy;

f) angażowanie rodziców do pracy na rzecz klasy i szkoły;

g) dbałość o mienie szkoły;

h) dbałość o estetyczny i funkcjonalny wygląd klasopracowni przedmiotowej;

i) sprawowanie opieki nad praktykantem i stażystą;

6. realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

DODATEK FUNKCYJNY

§ 7.

 1. Nauczycielowi któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny.

 2. Dodatek funkcyjny przysługuje również:

  1. nauczycielowi któremu powierzono wychowawstwo klasy, oddziałów przedszkolnych;

b) nauczycielowi za sprawowanie funkcji opiekuna stażu;

§ 8.

 1. Dla nauczyciela, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej uchwały przysługuje dodatek funkcyjny, którego podstawę naliczania stanowi osobiste zaszeregowanie nauczyciela, w wysokości:

a ) Dyrektor szkoły: 50% - 100%

b ) Wicedyrektor szkoły: 30% - 70%

 1. Dla nauczyciela, o którym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały przysługuje dodatek funkcyjny, którego podstawę naliczania stanowi wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela mianowanego, w wysokości:

a ) wychowawcy klasy, nauczyciele oddziałów przedszkolnych: 90,00 zł

b ) opiekunowie stażu: 100,00 zł

§ 9.

 1. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla Dyrektora, przysługuje nauczycielowi, któremu w zastępstwie powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po pierwszym miesiącu zastępstwa.

 2. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi.

 3. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.

§ 10.

1. Prawo do dodatku, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z dniem w którym nastąpiło odwołanie.

3. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia.

§ 11.

 1. Dodatek funkcyjny przyznaje:

a) nauczycielowi, w tym zastępcom dyrektora szkoły - dyrektor szkoły;

b) dyrektorowi szkoły - Wójt Gminy Kozielice.

 1. Decyzja, o której mowa w ust.1 punkt 2 wymaga uprzedniego zaopiniowania przez zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.

 2. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia

DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 12.

Nauczycielom pracującym w trudnych warunkach lub szkodliwych dla zdrowia przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy na zasadach określonych w art. 34 Karty Nauczyciela i § 8 i 9 rozporządzenia oraz na warunkach określonych w § 13 i 14 niniejszej uchwały.

§ 13

 1. Nauczycielom szkół, nie będących specjalnymi, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach lub grupach, w której przynajmniej jedno dziecko posiada orzeczenie o kształceniu specjalnym, przysługuje dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej, obliczonej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą faktycznie przepracowaną godzinę.

 2. Nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej, obliczonej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą faktycznie przepracowaną godzinę.

 3. Dodatek, o którym mowa w ust. 2, przysługuje również nauczycielom szkół prowadzących indywidualne zajęcia z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą, których rodzaj i stopień niepełnosprawności został określony w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 01 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia ( Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 26 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 21 maja 2002 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. Nr 66, poz. 604).

§ 14.

Nauczycielowi prowadzącemu następujące zajęcia przysługuje dodatek za trudne warunki pracy:

1. zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim - w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą przeprowadzoną godzinę;

2. prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą przeprowadzoną godzinę.

§ 15.

 1. Dodatek za warunki pracy przyznaje:

  1. nauczycielowi - dyrektor szkoły;

  2. dyrektorowi szkoły - Wójt Gminy Kozielice;

 2. Dodatki za warunki pracy wypłaca się miesięcznie z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 16.

 1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 Karty Nauczyciela, na zasadach określonych w art. 35 Karty Nauczyciela, przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

 1. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o którym mowa w ust. 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że za czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 05,5 godziny liczy się za pełna godzinę.

 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, z wyjątkiem:

  1. opieki nad zdrowym dzieckiem;

  2. urlopu okolicznościowego określonego Kodeksem pracy;

  3. urlopu szkoleniowego udzielonego nauczycielom w celu kształcenia i doskonalenia;

  4. zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji.

6. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z :

  1. zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów;

  2. chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień -

   • traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiary (lub1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy), za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu organizacyjnym szkoły ustala się tak, jak za godziny ponadwymiarowe.

§ 17.

Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio przepisy §16 ust.2,3,4 niniejszej uchwały

§ 18.

 1. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw, zrealizowanych w danym miesiącu przez poszczególnych nauczycieli, ustala dyrektor szkoły.

 2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie z dołu.

§ 19.

Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane za godzinę ponadwymiarową.

§ 20.

1. W budżecie Gminy Kozielice tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1,0% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tego:

a) 20% przeznacza się na nagrody organu prowadzącego;

b) 80% przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły.

2. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1 zgodnie z art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela reguluje odrębny regulamin.

DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY

§ 21.

 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

 2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:

  1. przy jednej osobie w rodzinie - 1 %;

  2. przy dwóch osobach w rodzinie - 2 %;

  3. przy trzech osobach w rodzinie - 3 %;

  4. przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 4%

miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia ustalonego przez Radę Ministrów.

 1. Do członków rodziny, o której mowa w ust.2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

 2. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim

zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust.4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Wójt Gminy Kozielice.

 2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi

  1. niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

  2. od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

 1. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.

§ 22.

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

  1. nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

  2. korzystania z urlopu na poratowanie zdrowia;

  3. pozostawania w stanie nieczynnym;

  4. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

  5. korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach;

  6. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby była zawarta umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23.

Stawki wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli przyjmuje się zgodnie z rozporządzeniem.

§ 24.

Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania dotychczasowych dodatków specjalistycznych reguluje art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr19 , poz.239 z późn.zm.)

§ 25.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art..42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasady udzielania i rozmiar zniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela określają odrębne uchwały Rady Gminy Kozielice.

§ 26.

Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych świadczenia, których mowa w §1 ust. 2, przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

§ 27.

 1. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń, o których mowa w§1 ust. 2,

stanowiących składnik wynagrodzenia nauczycieli oraz środki na wypłatę nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, o których mowa w §1 ust. 2, naliczane są w planach finansowych poszczególnych szkół.

 1. Łączna wysokość wypłacanych świadczeń, o których mowa w §1 ust. 2 nie może

przekroczyć kwoty przeznaczonej na te cele w planach finansowych, o których mowa w ust. 1, bez ich zmiany. Organ prowadzący szkolę może dokonać zwiększenia środków na wypłatę w/w świadczeń.

§ 28.

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.

§ 29.

Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Pyrzycach.

§ 30.

Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 31.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 32.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 24-07-2006 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 24-07-2006 11:42