Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXX/260/2006 z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez budżet Gminy Kozielice.


Uchwała Nr XXX/260/06

Rady Gminy w Kozielicach

Z dnia 26 maja 2006 roku

W sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez budżet Gminy Kozielice

Na podstawie art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 1996 Nr 13 poz.74 z późniejszymi zmianami), oraz art. 176 ust 1 ustawy z dnia 26 listopad 1998r o finansach publicznych Dz. U. Nr 249 poz.2104.

rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1.Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia mogą otrzymywać z budżetu Gminy Kozielice dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy.

2.Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy Wójta Gminy z podmiotem, o którym mowa w pkt.1

§2

Ustala się następujący tryb postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli dotacji :

 1. Udzielenie dotacji następuje z zachowaniem następującej procedury.

  1. Podmioty o których mowa w & 1 mogą zwracać się z wnioskiem udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Kozielice na nowy rok budżetowy do dnia 30 września poprzedniego roku

  2. Wójt Gminy rozpatrzy złożone wnioski w terminie 14 dni po uprawomocnieniu się uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice

 1. Rozliczenie dotacji następuje w terminach ustalonych stosownymi umowami lecz nie później jak za okres I półrocza do 15 lipca danego roku oraz do 15 stycznia roku następnego za cały rok .

 1. Sposób wykorzystania dotacji podlega kontroli. Kontrolę wykorzystania dotacji na zadania długoterminowe, w tym wieloletnie, wykonuje się przynajmniej dwa razy w roku poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów finansowych oraz merytorycznie zrealizowanych dane zadanie własne gminy Kozielice.

 1. Kontroli podlega również sposób wykonania zadania. Kontrola ta polega na analizie sprawozdań rzeczowo-finansowych do złożenia którego zobowiązany jest wykonujący zlecenie. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień i odstępstw od treści ustaleń, a realizacją zadania zlecający winien zastrzec sobie prawo do żądania zwrotu części lub całości przekazanych środków oraz odstąpienia od umowy.

 1. Ustala się następujący tryb postępowania przy zlecaniu, rozliczaniu i kontroli realizacji publicznych zadań Gminy Kozielice przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

 1. Zlecenie zadania wymaga formy pisemnej.

 2. Upoważniony pracownik, potwierdza pisemne wykonanie zleconego zadania.

 3. Środki finansowe z tytułu wykonywania zadania zleceniobiorca może otrzymać w formie zaliczki lub zwrotu poniesionych kosztów po przedstawieniu potwierdzającego poniesione koszty z adnotacją zapłacono.

 4. Warunkiem koniecznym do finansowego rozliczenia zadania jest przedłożenie przez zleceniobiorcę oryginalnych dokumentów finansowo-księgowych do wglądu oraz sprawozdania opisowego protokołów oraz pokwitowań z wręczeniem lub przekazania nagród, upominków itp.

§ 3

Umowa o której mowa w § 1 ust.2 powinna określać:

   1. szczegółowy opis zadania.

   2. dotacje celową należną jednostce wykonującej zadanie i tryb płatności.

   3. tryb kontroli udzielonej dotacji celowej i zasady zwrotu nie wykorzystanej części dotacji.

§ 4

Zapewnia się jawność postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.

§ 5

W sprawach zlecenia i realizacji zadań publicznych na rzecz podmiotów określonych w ustawie z dnia 24 02 2003 o udzielenie pożytku publicznego i publicznego wolontariacie ( Dz. U. nr 96 poz.873) stosuje się przepisy tej ustawy.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 7

Traci moc uchwała Nr XI/98 04 z dnia 26 02 2004r.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Robert Sójka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 24-07-2006 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 24-07-2006 11:43