Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXX/262/2006 z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytków.


Uchwała Nr XXX/262/06

Rady Gminy w Kozielicach

Z dnia 26 maja 2006 roku

W sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i

roboty budowlane dotyczące zabytków.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1588; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 oraz art.81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004r Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390)

Rada Gminy w Kozielicach uchwala, co następuje:

§1.

Uchwała określa zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Kozielice na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, tryb postępowania o jej udzielenie, sposób rozliczania i kontroli, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Kozielice.

§ 2.

Dotacje przeznacza się na dofinansowanie nakładów koniecznych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, określone art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.) jeżeli:

 1. zabytek znajduje się w złym stanie technicznym

 2. zabytek posiada dla gminy istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub sakralne.

§ 3.

Dotacja może być udzielana każdemu , kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku znajdującego się na terenie Gminy Kozielice i wpisanego do rejestru zabytków.

§ 4.

 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w roku następującym po złożeniu wniosku.

 2. Łączną kwotę dotacji, o której mowa w & 1, na dany rok budżetowy określa uchwała budżetowa,

 3. Kwota dotacji udzielona przez Gminę i inne podmioty nie może przekroczyć 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac i robót budowlanych.

§ 5.

 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie dotacji zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku o przyznanie dotacji do Wójta Gminy Kozielice w terminie do 30 września każdego roku na rok następny, z zastrzeżeniem ust.2.

 2. Wnioski o przyznanie dotacji na rok 2006 składa się do 30 czerwca 2006 r.

 3. Terminy, o których mowa w ust.1 i 2 nie mają zastosowania w przypadku ubiegania się o dotacje na zdarzenia losowe.

 4. Do umotywowanego wniosku z podaniem, kwoty wnioskowanej dotacji należy załączyć następujące załączniki:

  1. Decyzje o wpisaniu do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;

  2. Dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem;

  3. Harmonogram oraz kosztorys przewidywanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania;

  4. Decyzje właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót;

  5. Informacje o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych podmiotów;

  6. Oświadczenie o wysokości środków własnych, przeznaczonych na wykonanie prac i robót budowlanych.

 1. Przy rozpatrywaniu wniosków przyznanie dotacji uwzględnia się następujące kryteria:

  1. Dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów;

  2. Promowanie kultury oraz historii gminy;

  3. Stan zachowania zabytku;

  4. Wykonanie prac i robót, o których mowa w & 1, przed dniem złożenia wniosku;

  5. Wysokość zaangażowania własnych środków.

 1. Wstępnie zatwierdzony przez Wójta Gminy wniosek o dotację, po uprzednim jego zaopiniowaniu przez Komisje Budżetową Gminy Kozielice, stanowi podstawę ujęcia dotacji w projekcie budżetu na kolejny rok budżetowy lub projekcje uchwały zmieniającej budżet na dany rok.

 2. Wnioski o przyznanie dotacji rozpatruje się w ciągu 60 dni od dnia przyjęcia przez Radę Gminy uchwały budżetowej lub uchwały zmieniającej budżet.

§ 6.

 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:

  1. opis prac i robót i termin ich wykonania

  2. kwotę dotacji i tryb jej przekazania,

  3. sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady zwrotu dotacji niewykorzystanej, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości;

  4. zobowiązanie podmiotu ubiegającego się o dotacje do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji

 2. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania, nie dłuższy niż do końca roku budżetowego.

 3. dotacja nie może być wykorzystywana na inne cele niż określone w umowie.

§ 7.

Podmiot otrzymujący dotacje zobowiązany jest udostępnić na żądanie Gminy dokumentację finansową, budowlaną oraz inną niezbędną do sprawdzenia należytego wykorzystania dotacji i zasadności wniosku.

§ 8.

Podmioty uprawnione realizujące zadania finansowane z dotacji, zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania, w terminie określonym w umowie wskazanej w § 6, zawierającego:

 1. w zakresie merytorycznym - opis wykonanego zadania zgodnie z postanowieniami umowy, ze szczególnym uwzględnieniem celu, jaki osiągnięto oraz terminem realizacji zadania, potwierdzony przez konserwatora zabytków;

 2. w zakresie finansowym - rozliczenie dotacji oraz oryginalne dokumenty finansowe do wglądu, spełniające wymogi określone przepisami prawa.

§ 9.

 1. Przyznane dotacje celowe, niewykorzystane, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie z postanowieniami umowy w § 6.

 2. W przypadku nieterminowego zwrotu lub braku zwrotu dotacji, o których mowa w ust.1, podmiot otrzymujący dotacje traci prawo do ubiegania się o dotacje z budżetu Gminy Kozielice przez kolejnych 5 lat.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym województwa zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 24-07-2006 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 24-07-2006 11:43