Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana. Nazwa zamówienia: Przebudowa ulic wiejskich na działkach nr 391, 336, 366, 315/2 wraz z parkingiem na działce nr 364/1 w miejscowości Kozielice


BOŚ.341-1/06 Kozielice, 2006-07-14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana Nazwa zamówienia:Przebudowa ulic wiejskich na działkach nr 391, 336, 366, 315/2 wraz z parkingiem na działce nr 364/1 w miejscowości Kozielice1) Nazwa i adres zamawiającego:Gmina KozieliceKozielice 73 Kod 74-204 Kozielicewww.kozielice.pl sekretariat@kozielice.pl 7:00 - 15:00 2) Określenie trybu zamówienia:Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr 1 - nr 6 dostępna będzie na stronie internetowej www.kozielice.pl

a całość specyfikacji dostępna w siedzibie zamawiającego:

Gmina Kozielice

74-204 Kozielice

Cena: 100 + 22% VAT 4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic wiejskich w miejscowości Kozielice na dz. nr 391, 336, 366, 315/2 wraz z parkingiem na działce nr 364/1

Wspólny Słownik Zamówień: 45453000-7 5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: ETAP I

Termin rozpoczęcia: 4 wrzesień 2006 r.

Termin zakończenia: 15 październik 2006 r.

ETAP II

Termin rozpoczęcia: maj 2007 r.

Termin zakończenia: październik 2007 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 7.1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:- Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

7.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczneZ ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4, - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji, - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, ustawy Prawo Zamówień Publicznych - nie wnieśli wadium,

7.3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:- niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, - wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub błędy w obliczeniu ceny, - który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, - nieważnej na podstawie odrębnych przepisów, - nie zabezpieczonej wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą,

8) Informacja na temat wadium:7000 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych)

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:Cena 100%

10) miejsce i termin składania ofert:Gmina KozieliceKozielice 73Kod 74-204 KozielicePokój nr 2do dnia 2006-08-23 do godz. 12:00 11) miejsce i termin otwarcia ofert:w siedzibie zamawiającego Gmina KozieliceKozielice 73Kod 74-204 KozielicePokój nr 13w dniu 23.08.2006 o godz. 12:30 12) termin związania ofertąokres 30 dni

Wójt Gminy Kozielice

mgr Edward Kiciński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 25-07-2006 09:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 25-07-2006 09:22